Projekty-obce

Projekty obce

Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

Identifikační číslo projektu: 115D312040573

Cílem projektu je pořízení lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem nápomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 1 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

MZP logo RGB v2CZ RO B C

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
Stav realizace: realizace

Kompletní rekonstrukce cest a nový asfaltový koberec se pokládá na cestách od křižovatky v Kunčičkách u podchodu směr Bahno a po komunikaci směr lokalita Hlíny. Předpoklad dokončení prací je v 16. týdnu. Obec zaplatí za práce 3,9 mil Kč a získali jsme dotaci ve výši 60% z uznatelných nákladů.

Termín: 19.04.2020
Stav realizace: realizace

V pondělí 6. 4. 2020 začala rekonstrukce části chodníků od cihelny po kamenný most u hostince Bašťanka a od mostu přes Ostravici po železničních přejezd. Dle uzavřené smlouvy je termín dokončení do října 2020. Zhotovitel předpokládá ukončení v letních měsících. Opravy budou stát 3,4 mil. Kč, přičemž obec získala dotaci ve výši  95% z uznatelných nákladů. Stavbu provádí firma Jankostav s.r.o. S rekonstrukcí se pojí omezení dopravy i chodců. Žádáme chodce o zvýšenou opatrnost.

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
Termín: 30.10.2020
Stav realizace: realizace

EU MPMR logo

Cílem projektu je provedení rekonstrukce stávajících 4 chodníkových těles v zastavěné části obce Baška, podél páteřní komunikace II. třídy č. II/477.
Celková délka rekonstruovaných chodníků je cca 600 m.

V rámci projektu bude rovněž vybudováno 1 místo pro přecházení.

Termín realizace projektu: 1.4. – 30.10.2020

Na tento projekt je poskytována podpora Evropské unie.

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
Termín: 30.10.2020
Stav realizace: realizace

pdfRestaurace-Kamenec-studie.pdf4.35 MB

Stav realizace: studie

pdfHodonovice-chodnik-situace_varianta-C-projekt.pdf1.19 MB

Stav realizace: příprava projektu

pdfHasicska-zbrojnice-projekt-pohledy.pdf436.31 KB

Stav realizace: příprava projektu

Studie rekonstrukce centra obce Baška.

pdfBaska-centrum-obce-2018-aktualni-studie.pdf1.14 MB

Stav realizace: studie

EU EFRZ OPZP

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

EU MPMR logo

Název projektu: Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
 • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaný 1. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • navýšení kapacity ZŠ o 4 ročníky v rámci 2. stupně (6., 7., 8. a 9. ročník), tedy 4 kmenové učebny po 30 žácích, tzn. celkem navýšení skutečného počtu žáků až o 120 nových    žáků (postupně v letech)
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování odborných učeben
 • umožnění žákům do 15 let docházet do ZŠ v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku – Místku
 • navýšená rejstříková kapacita ZŠ max. o 40 žáků oproti stávajícímu stavu na 270 (9 ročníků x 30 míst = 270), toto navýšení je možné provádět postupně podle toho, jak budou jednotliví žáci přibývat, nebo ho provedeme najednou
 • přijetí cca 13 nových zaměstnanců z řad učitelů 2. stupně, THP pracovníků, asistentů pedagoga i vychovatelek ŠD. Jejich nárůst bude postupný podle toho, jak se budou plnit třídy. K finálnímu stavu se dopracujeme za 4 roky od zahájení provozu, kdy se naplní i 9. třída. Tento stav zaměstnanců odpovídá maximálnímu stavu žáků ve výši 270 žáků a vychází z normativů. Pokud bude skutečný počet žáků nižší, bude adekvátně nižší i počet zaměstnanců.
 • vybudovaná konektivita a bezbariérovost.

Hlavní údaje projektu:

 • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
 • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
 • Termín dokončení:  30. 4. 2019
 • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
 • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
 • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
Termín: 30.04.2019

Dne 13. 9. 2017 proběhlo místní šetření za účasti projektanta ing. Romana Fildána a občanů lokality dotčené budoucí výstavbou chodníku „Od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“. Na následujícím odkazu je přiložen situační výkres, ve kterém jsou zapracovány připomínky občanů k dokumentaci, předložené na tomto místním šetření. Další případné připomínky k situačnímu výkresu zasílejte prosím prostřednictvím elektronické podatelny v termínu do 27. 9. 2017pdf201709-Chodnik-Bastanka-prehrada-projekt-c2.pdf2.07 MB

EU MPMR logo

Předmětem projektu je vybudování nové dětské skupiny v obci Baška, konkrétně v budově Hodoňovice č. p. 100. Budou provedeny stavební práce budovy, úpravy venkovního prostranství,dodávka vybavení a dodávka venkovních herních prvků. V budově bude umístěno 1 oddělení pro 10 dětí. Dokončení realizace projektu očekáváme v srpnu 2018.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • navýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci Baška formou vybudování prostor pronovou dětskou skupinu,
 • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Baška a jejímspádovém území,
 • umožnění dřívějšího návratu do pracovního procesu pečujícím osobám v obci Baška a jejím spádovém území.

Výsledky projektu jsou:

 • 1 nově vybudované oddělení dětské skupiny včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny,záchody apod.),
 • 10 dětí umístěných v tomto novém oddělení,
 • navýšená rejstříková kapacita dětské skupiny o 10 dětí oproti stávajícímu stavu (resp.navýšení z 0 na 10),
 • přijetí 2 nových zaměstnanců: z toho 1 na pozici ředitele/ ředitelky dětské skupiny a 1 nového zaměstnance na pozici učitel/ učitelka nových prostor.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Logo_ROP

Název projektu: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/05.01866

Obec Baška v současné době realizuje projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky“, který je spolufinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013.

Hlavním cílem tohoto projektu je rekonstrukce, revitalizace a estetizace centrální části obce Baška, konkrétně místní části Kunčičky u Bašky. Díky realizaci tohoto projektu došlo ke zmodernizování, estetizaci a zvýšení bezpečnosti prostor v centrální části obce, která je vzhledem k umístění významných veřejných objektů hojně navštěvována ze strany místních obyvatel.

Banner_OPZP_FS_ERDF_CMYK

Tento projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14345

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí. Dojde k zateplení fasády, střechy a podlah včetně výměny otvorových výplní.

Podpořeno z Fondu solidarity EU

 

Náprava  povodňových škod, jaro 2010

Obec Baška získala v letošním roce dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na nápravu povodňových škod v roce 2010 částku 42.855,50 Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu:

 • úhradu terénu okolo náhonu v Hodoňovicích
 • mimořádná hlavní prohlídka lávky přes řeku Ostravici v Bašce
 • úprava parkoviště po povodni u Autokempu Baška
 • výkop odvodňovacího kanálu u vodní nádrže Baška
 • výkop odvodňovacího kanálu u p. Svobody v Hodoňovicích
 • výkop odvodňovacího kanálu u p. Foldynové v Kunčičkách u Bašky

Logo_ROP

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/2.3.00/03.01173

Smyslem projektu "Regenerace brownfields Baška" je demolice lokality brownfields s cílem zabránění dalšímu nebezpečnému chátrání neestetické oblasti nacházející se v obci Baška. Jedná se o chátrající nevyužívané budovy, hyzdící okolí, kde se shromažďují problémové skupiny obyvatel, rozlehlé neudržované a podmáčené pozemky, chátrající „brouzdaliště“ zarostlé rákosem a obecní louku („mrchoviště“) zanesenou vegetačním odpadem z lesa a přilehlých pastvin. Na místech bouraných objektů a rekultivovaných pozemcích bude provedeno zatravnění vzniklých ploch a vysazena náhradní výsadba.

Cílem projektu je zatraktivnit veřejná prostranství, zlepšit stav životního prostředí a připravit plochu pro budoucí, nová funkční využití území v obci Baška. Obec Baška získá prostranství, které bude splňovat kapacitní měřítka pro akce regionálního charakteru, které obec taktéž pořádá (viz např. tzv. Baškohrátky – soutěž netradičních plavidel na přehradě Baška s mnohatisícovou návštěvností) a ráda by na jejich nabídku ještě navázala pořádáním kulturních akcí v důstojném prostředí této turisticky atraktivní lokality u přehradní nádrže Baška. Odpovídající kulturně-společenskou infrastrukturou pro venkovní akce obec nedisponuje. Po dokončení náhradní výsadby vznikne místo vhodné k procházkám a odpočinku v blízkosti vodní nádrže a rovněž nedaleko centra obce. Všechna veřejná prostranství upravená v rámci projektu „Regenerace brownfields Baška“ budou užívána v souladu se „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“.

 Obec Baška ukončila dne 31. 05. 2013 projekt "Regenerace brownfields Baška". V rámci tohoto projektu bylo realizováno:

 • z obecní louky ("mrchoviště")  byla odvezena zemina, pozemek byl zorán a uvláčen
 • z "brouzdaliště" byl odstraněn rákos a křoví, byla rozebrána a odstraněna betonová plocha, návozem zeminy byl pozemek srovnán s okolím a bylo provedeno osetí travním semenem
 • na pozemku vedle Základní školy v Bašce byla zbourána budova, ve které byla prodejna "Marka" a obecní garáž, byla odstraněna asfaltová plocha a provedeno osetí travním semenem
 • na pozemcích mezi cihelnou a přehradou byl zbourán chátrající obytný dům Baška č.p. 101, včetně souvisejících staveb, a osetí vzniklé plochy, byly odstraněny křoviny a srovnán terén, na svahu pod přehradou byly vykáceny napadené a suché stromy a provedena náhradní výsadba