Kterými základními zákony se řídí problematika odpadních vod a kanalizací?

  • z.č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • z.č. 74/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích , ve znění pozdějších předpisů
  • z.č. 515/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 274/2001 Sb.

Proč je vůbec v obci kanalizace?

Každý majitel nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody, je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se zákonem. „Čištění" odpadní vody v prastarém septiku nebo jejich jímání v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným způsobem.


Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?

Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Především: povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) vám pravděpodobně budou vyměřeny nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.


Co řeší projektová dokumentace?

Projektová dokumentace řeší hlavní řády vč. tzv. veřejných částí kanalizačních přípojek (část od hlavní řádu po hranici pozemku).


Kdo mi vybuduje přípojku - od domu po veřejnou část?

Každý sám a na vlastní náklady.


Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?

Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří.


Kdo je provozovatelem kanalizace?

Majitelem a zároveň i provozovatelem kanalizace je Obec Baška. Stočné se platí obci. Obec Vám rovněž stanoví napojovací podmínky a vydá vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas či ohlášení na přípojku, které budete potřebovat na stavebním úřadě. 


Jaké povolení je třeba na realizaci kanalizační přípojky?

Kanalizační přípojka v délce do 50 m

Podle ustanovení §103, odst. 1, písm. b), bod 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, na její realizaci je nutný pouze územní souhlas.

Žádost o vydání územního souhlasu se podává na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.).

Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, souhlas vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje – tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace).

Kanalizační přípojka v délce nad 50 m

Je posuzována jako stavba podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci je nutný územní souhlas a ohlášení stavebnímu úřadu.

Žádosti se podávají na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a příloha č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).

Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, souhlas vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje, - tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, projektová dokumentace, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace.

Každou stavbu bude příslušný stavební úřad (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu) posuzovat individuálně, proto podle situace může stanovit doložení dalších dokladů, případně stanovit režim územního řízení.