Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků.

1. Oficiální název
Obec Baška, zastoupena starostou obce Ing. Tomášem Břežkem.

2. Důvod a způsob založení
Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). Současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků

3. Organizační struktura obce
Zastupitelstvo a výbory
Obecní úřad tvoří uvolnění členové Zastupitelstva obce - starosta a místostarosta - a 6 úředníků samosprávného územního celku.

4. Kontaktní údaje
adresa: Obecní úřad, Baška 420, 739 01 Baška
tel.: 558 445 210, 558 649 002 (kancelář starosty)
web: http://www.baska.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 1682044389/0800
Platby je možné uhradit také v hotovosti na pokladně Obecního úřadu.
 
6. Identifikační číslo (IČ)
00296511

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00296511

8. Rozpočet obce

9. Žádost o informace
O informace je možné požádat písemně, prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo ústně na OÚ v Bašce

10. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Baška, kancelář č. 5

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky je možné uplatnit na Obecním úřadě Baška, kancelář č. 5       

12. Formuláře
K dispozici na Obecním úřadě Baška nebo v elektronické podobě ke stažení v podatelně.

13. Řešení nejrůznějších životních situací
S konkrétním dotazem se můžete obrátit na Obecní úřad Baška.

14. Nejdůležitější předpisy
Obecně závazné vyhlášky vydávané Zastupitelstvem obce Baška a zákony:
zákon č.   36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
zákon č.   76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
zákon č.   29/1984 Sb., školský zákon, v platném znění

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebnik_uhrad.pdf

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2003       
Výroční zpráva 2004      

17. Seznam organizací
Základní škola a Mateřská škola,Baška, příspěvková organizace
adresa: Baška 137, 739 01 Baška

odloučená pracoviště školy: 

  • Mateřská škola Kunčičky u Bašky 130, 739 01 Baška
  • Mateřská škola Baška 383, 739 01 Baška

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Baška ze dne 18. 6. 2003 byla Základní škola Baška okres Frýdek-Místek sloučena s Mateřskou školou Baška 383, okres Frýdek-Místek a s Mateřskou školou Baška - Kunčičky u Bašky 130, okres Frýdek-Místek.