Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

Cilem projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Baška spočívající ve výměně 349 ks svítidel. Po dokončení projektu bude dosažena minimální úspora elektrické energie ve výši 68,553 MWh/rok.

 • Projektové náklady: 3 481 721,18 Kč
 • Zhotovitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • Stav realizace: dokončeno

Cílem projektu je modernizace ICT vybavení knihovny, zkvalitnění vybavení kulturního domu v Bašce a doplnění vybavení pro pořádání venkovních akcí.

 • Stav realizace: dokončeno

V druhé polovině roku 2021 byly zahájeny práce na výstavbě nového veřejného osvětlení v Hodoňovicích od rodinného domu č.p. 67 po rodinný dům č.p. 236. Stávající veřejné osvětlení bylo na sloupech ČEZ Distribuce a v důsledku rekonstrukce vedení muselo být odstraněno. Nové vedení ČEZ Distribuce je již vedeno v zemi, proto musela obec přistoupit k výstavbě nového veřejného osvětlení.

 • Projektové náklady: 2 104 275 Kč
 • Zhotovitel: ELTOM s.r.o. - Ostrava
 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: dokončeno

V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace, která řeší zřízení splaškové kanalizace v Kunčičkách u Bašky, místní části Hlíny až po hranice katastru obce Palkovice. Celková délka nové kanalizační stoky je cca 2 km. Realizace je plánována narok 2022–2023.

 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: stavební řízení

Stavební práce spojené s odstraněním panelové parkovací plochy u ZŠ Baška. Železobetonové panely byly odstraněny a plocha byla zatravněna a oplocena. Jako náhrada parkovacích míst byla zrekonstruována manipulační plocha u místního kulturního domu.

 • Projektové náklady: 1 097 775,16 Kč
 • Zhotovitel: INSTALL CZ, s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, SPORT CLUB s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, AK plus Novostav, s.r.o. Třinec
 • Termín: 20.01.2017
 • Stav realizace: dokončeno

Stavební a montážní práce spojené s celkovou rekonstrukcí kotelny místního kulturního domu. Staré strojní vybavení kotelny bylo nahrazeno novým moderním topným systémem s automatickou regulací. Byl zbourán komín, kotelna byla zmenšena a ze zbývajcí části vznikla nová místnost, která může být využita pro skladování nebo šatnu.

 • Projektové náklady: 3 799 698,29 Kč
 • Zhotovitel: Remer, a.s. Třinec
 • Termín: 20.12.2006
 • Stav realizace: dokončeno

Cílem projektu je pořízení lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem nápomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 1 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

 • Projektové náklady: 4 491 624,06 Kč
 • Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
 • Stav realizace: dokončeno

V měsíci červnu 2021 byly zahájeny práce na akci „Revitalizace obecních pozemků Kunčičky u Bašky pro zvýšení biodiverzity“. Realizace této akce vycházela především z potřeby rozčlenit velké bloky orné půdy a vnést do krajiny rozmanitost, podpořit biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Rozčlenění bylo navrženo pomocí pásu zeleně, na kterém se střídají především kvetoucí, následně plodící druhy dřevin s kvetoucí směsí bylin a v zadní části vysychajícími tůněmi. Dřeviny budou sloužit jako úkryt pro živočichy, v době kvetení se stanou potravou pro včely a jiný hmyz, pak dále v době zrání plodů budou potravou pro ptáky a savce.

 • Projektové náklady: 2 040 830,48 Kč
 • Zhotovitel: Ing. Libor Vavřík - Hodoňovice
 • Termín: 20.11.2020
 • Stav realizace: dokončeno

Kompletní rekonstrukce cest a nový asfaltový koberec se pokládá na cestách od křižovatky v Kunčičkách u podchodu směr Bahno a po komunikaci směr lokalita Hlíny. Předpoklad dokončení prací je v 16. týdnu. Obec zaplatí za práce 3,9 mil Kč a získali jsme dotaci ve výši 60% z uznatelných nákladů.

 • Termín: 19.04.2020
 • Stav realizace: realizace

V pondělí 6. 4. 2020 začala rekonstrukce části chodníků od cihelny po kamenný most u hostince Bašťanka a od mostu přes Ostravici po železničních přejezd. Dle uzavřené smlouvy je termín dokončení do října 2020. Zhotovitel předpokládá ukončení v letních měsících. Opravy budou stát 3,4 mil. Kč, přičemž obec získala dotaci ve výši  95% z uznatelných nákladů. Stavbu provádí firma Jankostav s.r.o. S rekonstrukcí se pojí omezení dopravy i chodců. Žádáme chodce o zvýšenou opatrnost.

 • Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
 • Termín: 30.10.2020
 • Stav realizace: realizace

EU MPMR logo

Cílem projektu je provedení rekonstrukce stávajících 4 chodníkových těles v zastavěné části obce Baška, podél páteřní komunikace II. třídy č. II/477.
Celková délka rekonstruovaných chodníků je cca 600 m.

V rámci projektu bude rovněž vybudováno 1 místo pro přecházení.

Termín realizace projektu: 1.4. – 30.10.2020

Na tento projekt je poskytována podpora Evropské unie.

 • Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
 • Termín: 30.10.2020
 • Stav realizace: realizace
 • Stav realizace: studie

Byly zahájeny projekční práce na celkové rekonstrukci hlavní budovy zázemí fotbalového oddílu v Kunčičkách u Bašky. V přízemí objektu bude restaurace, v nadzemních podlaží nové šatny, klubovna a sociální zařízení pro sportovce.

 pdfFotbalovy-areal-Kuncicky-studie.pdf9.49 MB

 • Stav realizace: příprava projektu

Byla dokončena projektová příprava spojena s výkupy pozemků. Bylo zažádáno o přidělení dotace od společnosti ČEZ (Oranžové hřiště). Předpokládaná realizace celkové rekonstrukce je v roce 2022.


pdfHriste-Betonko-studie-Kuncicky.pdf17.04 MB

 • Termín: 20.12.2031
 • Stav realizace: příprava projektu
 • Stav realizace: studie
 • Stav realizace: příprava projektu
 • Stav realizace: příprava projektu

Studie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouStudie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouželezniční zastávkou u obecního úřadu (dále jen Lokalita u nové žel. zastávky). Studie v této lokalitě přímonavazuje na návrh železniční zastávky zpracovaný firmou SUDOP BRNO, spol.s r.o. Řešený prostor jevymezen od jihu silnicí II/477, od východu budovou obecního úřadu, od západu nástupištěm nové železničnízastávky, od severu místní komunikací na p.č. 112 a návrhem stromořadí po celé délce nástupiště. Celé územíu železniční zastávky má rozlohu cca 3050 m2.

pdf2021-AUS-BASKA-centrum-obce-cela-dokumentace.pdf22.47 MB

 • Stav realizace: studie

EU EFRZ OPZP

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

EU MPMR logo

Název projektu: Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
 • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaný 1. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • navýšení kapacity ZŠ o 4 ročníky v rámci 2. stupně (6., 7., 8. a 9. ročník), tedy 4 kmenové učebny po 30 žácích, tzn. celkem navýšení skutečného počtu žáků až o 120 nových    žáků (postupně v letech)
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování odborných učeben
 • umožnění žákům do 15 let docházet do ZŠ v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku – Místku
 • navýšená rejstříková kapacita ZŠ max. o 40 žáků oproti stávajícímu stavu na 270 (9 ročníků x 30 míst = 270), toto navýšení je možné provádět postupně podle toho, jak budou jednotliví žáci přibývat, nebo ho provedeme najednou
 • přijetí cca 13 nových zaměstnanců z řad učitelů 2. stupně, THP pracovníků, asistentů pedagoga i vychovatelek ŠD. Jejich nárůst bude postupný podle toho, jak se budou plnit třídy. K finálnímu stavu se dopracujeme za 4 roky od zahájení provozu, kdy se naplní i 9. třída. Tento stav zaměstnanců odpovídá maximálnímu stavu žáků ve výši 270 žáků a vychází z normativů. Pokud bude skutečný počet žáků nižší, bude adekvátně nižší i počet zaměstnanců.
 • vybudovaná konektivita a bezbariérovost.

Hlavní údaje projektu:

 • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
 • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
 • Termín dokončení:  30. 4. 2019
 • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
 • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
 • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Termín: 30.04.2019