Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

 • Stav realizace: studie
 • Stav realizace: příprava projektu
 • Stav realizace: příprava projektu

Studie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouStudie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouželezniční zastávkou u obecního úřadu (dále jen Lokalita u nové žel. zastávky). Studie v této lokalitě přímonavazuje na návrh železniční zastávky zpracovaný firmou SUDOP BRNO, spol.s r.o. Řešený prostor jevymezen od jihu silnicí II/477, od východu budovou obecního úřadu, od západu nástupištěm nové železničnízastávky, od severu místní komunikací na p.č. 112 a návrhem stromořadí po celé délce nástupiště. Celé územíu železniční zastávky má rozlohu cca 3050 m2.

pdf2021-AUS-BASKA-centrum-obce-cela-dokumentace.pdf22.47 MB

 • Stav realizace: studie

EU EFRZ OPZP

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí.

EU MPMR logo

Název projektu: Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
 • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaný 1. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • navýšení kapacity ZŠ o 4 ročníky v rámci 2. stupně (6., 7., 8. a 9. ročník), tedy 4 kmenové učebny po 30 žácích, tzn. celkem navýšení skutečného počtu žáků až o 120 nových    žáků (postupně v letech)
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování odborných učeben
 • umožnění žákům do 15 let docházet do ZŠ v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku – Místku
 • navýšená rejstříková kapacita ZŠ max. o 40 žáků oproti stávajícímu stavu na 270 (9 ročníků x 30 míst = 270), toto navýšení je možné provádět postupně podle toho, jak budou jednotliví žáci přibývat, nebo ho provedeme najednou
 • přijetí cca 13 nových zaměstnanců z řad učitelů 2. stupně, THP pracovníků, asistentů pedagoga i vychovatelek ŠD. Jejich nárůst bude postupný podle toho, jak se budou plnit třídy. K finálnímu stavu se dopracujeme za 4 roky od zahájení provozu, kdy se naplní i 9. třída. Tento stav zaměstnanců odpovídá maximálnímu stavu žáků ve výši 270 žáků a vychází z normativů. Pokud bude skutečný počet žáků nižší, bude adekvátně nižší i počet zaměstnanců.
 • vybudovaná konektivita a bezbariérovost.

Hlavní údaje projektu:

 • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
 • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
 • Termín dokončení:  30. 4. 2019
 • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
 • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
 • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Termín: 30.04.2019

Dne 13. 9. 2017 proběhlo místní šetření za účasti projektanta ing. Romana Fildána a občanů lokality dotčené budoucí výstavbou chodníku „Od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“. Na následujícím odkazu je přiložen situační výkres, ve kterém jsou zapracovány připomínky občanů k dokumentaci, předložené na tomto místním šetření. Další případné připomínky k situačnímu výkresu zasílejte prosím prostřednictvím elektronické podatelny v termínu do 27. 9. 2017pdf201709-Chodnik-Bastanka-prehrada-projekt-c2.pdf2.07 MB

EU MPMR logo

Předmětem projektu je vybudování nové dětské skupiny v obci Baška, konkrétně v budově Hodoňovice č. p. 100. Budou provedeny stavební práce budovy, úpravy venkovního prostranství,dodávka vybavení a dodávka venkovních herních prvků. V budově bude umístěno 1 oddělení pro 10 dětí. Dokončení realizace projektu očekáváme v srpnu 2018.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • navýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci Baška formou vybudování prostor pronovou dětskou skupinu,
 • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Baška a jejímspádovém území,
 • umožnění dřívějšího návratu do pracovního procesu pečujícím osobám v obci Baška a jejím spádovém území.

Výsledky projektu jsou:

 • 1 nově vybudované oddělení dětské skupiny včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny,záchody apod.),
 • 10 dětí umístěných v tomto novém oddělení,
 • navýšená rejstříková kapacita dětské skupiny o 10 dětí oproti stávajícímu stavu (resp.navýšení z 0 na 10),
 • přijetí 2 nových zaměstnanců: z toho 1 na pozici ředitele/ ředitelky dětské skupiny a 1 nového zaměstnance na pozici učitel/ učitelka nových prostor.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Logo_ROP

Název projektu: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/05.01866

Obec Baška v současné době realizuje projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky“, který je spolufinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013.

Hlavním cílem tohoto projektu je rekonstrukce, revitalizace a estetizace centrální části obce Baška, konkrétně místní části Kunčičky u Bašky. Díky realizaci tohoto projektu došlo ke zmodernizování, estetizaci a zvýšení bezpečnosti prostor v centrální části obce, která je vzhledem k umístění významných veřejných objektů hojně navštěvována ze strany místních obyvatel.

Banner_OPZP_FS_ERDF_CMYK

Tento projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14345

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí. Dojde k zateplení fasády, střechy a podlah včetně výměny otvorových výplní.