Sbory dobrovolných hasičů

V současnosti jsou v obci tři sbory dobrovolných hasičů. Dva z nich - v Bašce a Hodoňovicích - jsou sbory v aktivní činnosti. Sbor v Kunčičkách u Bašky, který byl založen 7. června 1907 je nejstarším sborem ze všech tří dříve samostatných obcí. Tento sbor v současnosti (2004) nevyvíjí aktivní činnost, není však zrušen.

SDH Baška

Sbor má 44 členů. Má zřízenou zásahovou jednotku která provádí likvidaci vzniklých událostí v rámci obce Baška, jako jsou požáry,živelné pohromy,následky dopravních nehod  a další. Má družstvo žen a družstvo mužů, kteří se účastní soutěží v požárním sportu v rámci okresu Frýdek-Místek, ale i dalších lokalit. Je vybaveno technikou pro provádění zásahu a to CAS K25 LIAZ, dopravní automobil 15 MB Sprinter se základní výbavou a technický automobil Toyota 4 Runner. Členové zásahové jednotky, ale i sboru se rovněž podílejí na kulturně - společenském dění v obci jako jsou dětské dny (MŠ Baška), zabezpečení požárních hlídek při akcích ostatních spolků v obci a pod.

Velitel sboru a zároveň velitel zásahové jednotky: Lukáš Handrejch, mobil: +420 731 414 489
Starosta sboru: Lukáš Handrejch, mobil: +420 731 414 489
Jednatelka sboru: Martin Břežek, mobil: +420 728 841 867  

SDH Hodoňovice

Sbor má 36 aktivních členů, kteří se nevěnují jen hasičskému poslání, ale žije i bohatým kulturním a sportovním životem. Pro své rodinné příslušníky a další spoluobčany v poslední době uskutečnili: stavění a kácení máje, hasičský bál, různé sportovní odpoledne pro děti a mládež. Rovněž se zúčastňují soutěží protipožárních hlídek, které zároveň i organizují. Na podpoře činnosti sboru se výrazné podílí i OÚ Baška a řada místních podnikatelů. Za tuto podporu členové sboru všem děkují.Starosta sboru: Milan Hoch, Hodoňovice 104 tel.: 558 649 413 

SDH Kunčičky u Bašky

Sbor má 10 členů, kteří jsou pouze členy přispívajícími - sbor nevyvíjí aktivní činnost. Požární budovu převzal do správy OÚ v Bašce, inventář protipožární techniky byl převeden na sbory v Bašce a Hodoňovicích. V roce 2007 uplyne 100 let od založení tohoto nejstaršího hasičského sboru v obci.Starosta sboru: Dušan Janík, Kunčičky u Bašky 108tel.: 558 649 244Jednatel sboru: Petr Carbol, Kunčičky u Bašky 80 Z historie dobrovolných hasičských sborůExistenci hasičů lze v Bašce doložit již z období II. poloviny 19. st., ale jak dokládají archivní zápisy byli to hasiči, kteří působili pouze v tehdejších bašťanských hutích. V roce 1890 je v hutích postavena hasičská zbrojnice a zakoupena hasičská stříkačka na koňský povoz. Sbor zaniká s ukončením provozu v bašťanských hutích (1909). Členové hasičského sboru se  rozešli do různých okolních závodů, které již byly mimo obec. Tehdejší obecní výbor obce v Bašce měl snahu zachovat požární stříkačku pro obec. Píše proto žádost na ředitelství Báňské hutní společnosti do Vídně o její přenechání včetně hasičské výzbroje a zbrojnice v majetku obce Bašky. V žádosti bylo uváděno, že v obci bude založen hasičský sbor. Tento však založen nebyl, příčinou byl nezájem a I. světová válka.                               "BLIŽNÍMU KU POMOCI VLASTI K OSLAVĚ"Silou této myšlenky se  občanům tehdy samostatných obcí podařilo založit  sbory dobrovolných hasičů.Kunčičky u Bašky7. červena 1907, kdy se obec ještě jmenovala Malé Kunčice, vzniká Sbor dobrovolných hasičů. Jména alespoň některých z těch, kteří stáli u zrodu: KAREL MAYER,ROBERT SCHINDLER, LUDVÍK TRLICA, JOSEF ŠKARUDA, LUDVÍK JANÍK, ANNA CARBOLOVÁ .Významným dnem sboru je  23. březen 1923, kdy je jako jeden z prvních v našem regionu založen v Kunčičkách u Bašky jeho ženský  odbor. První náčelnicí byla zvolena MARIE JANÍKOVÁ.BaškaSbor dobrovolných hasičů byl v Bašce založen 17. dubna 1921. Jeho prvním starostou byl FRANTIŠEK ŠIGUT a velitelem LEOPOLD MALIŠ. V roce 1931 byla v Bašce postavena hasičská zbrojnice, která stála naproti dnes již neexistujícího hostince U BLAŽKA (ALFONS BLAŽEK) v místech dnešní autobusové zastávky. Při osvobozovacích bojích v květnu roku 1945 byla zrojnice vypálena a zcela zničena. Nová hasičská zbrojnice byla postavena u školní zahrady. Slavnostní dokončení a předání veřejnosti proběhlo 17. 8. 1947.HodoňoviceSbor dobrovolných hasičů byl založen 22. října 1922. Starostou byl zvolen tehdejší starosta obce JAN ŽÍDEK, místostarostou MIROSLAV MERTA, náčelníkem HUBERT SVOBODA.V roce 1925 byla slavnostně   uvedena do provozu hasičská zbrojnice. V roce 1927 byla k této budově přistavěna věž. V září roku 1941 se podařilo zakoupit na tehdejší dobu moderní motorovou stříkačku. Dne 21. září 1941 se uskutečnilo za hojné účasti veřejnosti její slavnostní vysvěcení místeckým děkanem P. TOMÁŠEM KOPECKÝM.

Jezdecký klub Dřevěný dvůr

Jezdecký klub Dřevěný dvůr Od června roku 2002 působí v Bašce jezdecký klub DŘEVĚNÝ DVŮR BAŠKA, který je financován firmou ARCimpex. V současné době je ve vlastnictví klubu 6 koní a máme 25 členů, věnujeme se parkurovému, drezurnímu a westernovému sportu. V roce 2007 byly naše nejvýznamnější úspěchy tyto: 1. místo v celorepublikové parkurové soutěži pětiletých koní KMK získala klisna La Legion s Markem Klusemv drezuře 1. místo na mezinárodním drezurních závodech FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE Kamila Kollárová s Royal Dancer a 2x2.místo na MČR v reiningu1. místo na mezinárodních závodech v Polsku získal Ondřej Slamják se Smart Little Joker. Náš klub se úspěšně zúčastňuje také závodů pony, dětí a soutěží pro začínající jezdce, jejichž výcviku se zde také věnujeme. Máme velmi dobré zázemí, krytou halu i prostornou jízdárnu.

Kontakt:

JEZDECKÝ KLUB DŘEVĚNÝ DVŮR Baška 490, 739 01 Baška

V letošním roce si v Bašce vedle několika dalších výročí v historii obce připomínají také skutečnost, že před 90. lety ,v lednu 1919, zde vznikla samostatná sokolská tělocvičná jednota a o deset let později ,7. června 1929, se uskutečnilo slavnostní položení základního kamene ke stavbě sokolovny v Bašce. Sokolská myšlenka měla v obci své nadšené příznivce již v prvních letech minulého století. Šestého června 1910 se stávají členy místecké sokolské jednoty pp.Štěpán. Mikoláš,Josef Šimík,Josef Koloničný Jan Koloničný, Alois Koloničný, Josef Zdrálek, všichni z Bašky. Za podpory místeckých sokolů je pak založen 27. listopadu 1911 v Bašce odbor jednoty sdružující cvičence z Bašky, jeho prvním starostou byl Josef Koloničný./1911-1918/. Cvičilo se třikrát týdně v hostinci u.Blažků.- V roce 1912 se všesokolského sletu v Praze zúčastňuje již 7 cvičenců z Bašky. O tom, že národnostní situace v obci nebyla dobrá dokazují kronikářské vzpomínky prvního vzdělavatele odboru ,bašského-učitele Augustina Schmida / 1887-1980/, pozdějšího legionáře a významného kulturního pracovníka našeho regionu. „Život v obci byl složitý. Nejenom vedení hutě v Bašce,ale i většina občanů nebyla sokolské myšlence nakloněna. Staří baščané byli „dajčfrajndliši“, škola byla utrakvistická-, v nižších třídách se učilo česky ,ve vyšších ročnících jen německy.A to vše sokolské myšlence prosazující také vlastenectví nepřálo“. Po skončení I. světové války dochází v Bašce  k významné události v sokolském hnutí. V lednu 1919 se sokolský odbor přetváří na samostatnou jednotu,při kterém je založen také ženský odbor. Z dochovaného archivního plakátu se lze dočíst, že již v neděli 21. září 1919 se uskutečnilo v místnostech bývalé„staré huti“ v Bašce „Veřejné cvičení“ členů Tělocvičné jednoty „Sokol“,na kterém vystoupili žáci, dorostenky, muži, a ženy. Po cvičení se pak uskutečnila ve velké dvoraně „ staré huti“ lidová veselice, “na kterou byli zvláště vítáni hosté v národních krojích.- Vstupné pán 3 K, dáma 2 K. V krizovém období maďarského vpádu na Slovensko, v roce 1919, nezůstávají stranou pomoci ani v Bašce. V bašské sokolské kronice je tato skutečnost nejenom zapsána, ale dokazují to také archivní fotografie z výcviků ve zbrani u pluku Svobody III. v Brně,kterého se zúčastnilo 9 nevojáků- sokolů z Bašky . Rok 1921 byl pro jednotu rokem jubilejním, připomínali si desetiletého trvání založení odboru Sokola v Bašce. Sokolskou myšlenku šíří baščané i do okolí , v tomto roce zakládají také sokolský odbor v Janovicích. Na podporu činnosti sokolům v Bašce a jejím patronem byl ČOS vybrán VI. okrsek župy Prostějovské se sídlem v Konici. Uskutečnilo se několik velmi přátelských vzájemných návštěv a společných těl. vystoupení,jak v Konici, tak v Bašce. Významným obdobím v historii Sokola v Bašce bylo především úsilí o stavbu sokolovny.Postavit vlastní sokolovnu bylo rozhodnuto na schůzi dne 17. prosince 1927. Byl zvolen stavební výbor s předsedou Františkem Pavelkem. Náklad na stavbu budovy,kterou navrhl arch. P.Krásný z Prahy činil 300 00 Kč.Na postavení se dále podílel stavitel V. Šlampa a arch. J. Čermák ,oba z Místku.Ze vzpomínek dlouholetého předsedy Tělocvičné jednoty Sokol Baška/ 1921-1933/ Albina Mojžíška, otištěných v „Almanachu“, vydaném v roce 1930, u příležitosti otevření sokolovny, se mimo jiné píše: “Vzpomínám rád ochoty a obětavosti místních i okolních sedláků,kteří veškerý materiál stavební, štěrk, písek, atd. svezli nám zadarmo. Z Bašky to byli: pp.Emil Velký,Jan Foldyna, Karel Pavelek,Alois Koloničný,Ondřej Kocich z Kunčiček Robert Schindler,František Carbol, František Naizar. Při stavbě sokolovny nám ještě zdarma pomáhali svými povozy: pp.Fr. Kulhánek z Bašky. Stéblo z Nové Vsi, dále pp. Gřunděl, Kotek, Kulhánek, Skotnica, Adamec z Pržna, Sládeček z Kunčiček u Bašky, Kozel a Halfar ze Skalice. Dne 7. července 1929 byl položen základní kámen, do něhož vloženy pamětní listiny a mince. Za obětavé pomoci mnoha dalších obětavých nadšenců byla sokolovna v Bašce dokončena a 7. září 1930 za přítomnosti široké veřejnosti a Karla Micka,starosty Těšínské župy Jana Čapka a župního náčelníka R. Šimůnka,který při této příležitosti řekl: „Nechť se vám plně podaří, abyste z vaší sokolovny posílali do světa co nejvíce mužů a žen statečných tělem i duchem, pevných povahou a ušlechtilých citem, jak jich národ, má- li míti budoucnost, potřebuje“. Při otevření sokolovny měla jednota 56 mužů,16 žen 21 dorostu 73 žáků, Odbočka v Janovicích měla 24 členů. F.V.

Kroutíte hlavou, že ne? Tak nyní čtěte, jak jsme se bavili a snad vás tímto přesvědčíme o vaší účasti na tomto nevšedním pobavení v příštím roce.Country bál má v Hodoňovicích již svoji tradici. A jeho osmý ročník, který proběhl v sále Hostince U Čendy 8. února 2020, snad každého ze zúčastněných nadchl svojí pestrostí programu, kostýmy, tanečníky, tombolou, kapelou, prostě vším, co se tady dělo.

Svátek svatého Mikuláše v okolních zemích představuje různé tradice a zvyky. U nás (i na Slovensku) je Mikuláš zobrazen jako muž s bílými dlouhými vousy, oděn do biskupského oděvu a s sebou si při nadílce vždy bere anděla a čerta. Andělé spolu s Mikulášem rozdávají dětem dárky, čert má za úkol strašit a symbolicky trestat zlobivé děti. Mikuláše se slaví v noci z 5. na 6. prosince a děti obvykle dostávají čokolády, pamlsky, ale také pomeranče, banány, brambory nebo uhlí.

Posvícení, hody – ve Slezsku krmáš je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Tato slavnostní událost bývá v obci slavnostně připomínána. Podobně jako pouť, což ale znamená svátek patrona kostela. Obvyklými atributy krmáše jsou koláče, taneční zábavy aj. zvyklosti.

První květnovou sobotu se uskutečnila tradiční pochodová akce Okolo Bašky cestička, kterou každoročně připravuje Bašťanský spolek. Trasa pochodu, který byl tentokrát dlouhý 16 a půl kilometrů, provází všechny její účastníky po různých místech obce Baška, aby tak nedala zapomenout ani na zapadlé kouty naší obce a zároveň podpořila spolky a místní podnikatele, kteří se do jejího průběhu zapojili.

Předvedlo nám to celkem 12 soutěžních týmů, které se v sobotu 30. 8. 2019 zúčastnily letošního    9. ročníku soutěže Gulášfest konané na přehradě Baška. Jejich úkolem bylo uvařit na místě jakýkoliv guláš s tím, že veškerá příprava od krájení cibule a masa, až po závěrečné dochucení, musí proběhnout na místě.

Kde jste mohli vidět najednou Krtečka, hasiče, Večerníčka, Vikinga a lidojedy? No přece na Baškohrátkách! Tato celorodinná akce proběhla na přehradě Baška v sobotu 17. srpna 2019, a to již svým 13.tým ročníkem.

Ačkoliv včelařský kroužek mládeže letos pracoval v omezeném režimu, zapříčiněném nákazovou situací, podařilo se nám opět využít finanční podpory z Moravskoslezského kraje a získat dotaci z programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ na podporu osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství, projekt dofinancovala obec Baška.