Sbory dobrovolných hasičů

V současnosti jsou v obci tři sbory dobrovolných hasičů. Dva z nich - v Bašce a Hodoňovicích - jsou sbory v aktivní činnosti. Sbor v Kunčičkách u Bašky, který byl založen 7. června 1907 je nejstarším sborem ze všech tří dříve samostatných obcí. Tento sbor v současnosti (2004) nevyvíjí aktivní činnost, není však zrušen.

SDH Baška

Sbor má 44 členů. Má zřízenou zásahovou jednotku která provádí likvidaci vzniklých událostí v rámci obce Baška, jako jsou požáry,živelné pohromy,následky dopravních nehod  a další. Má družstvo žen a družstvo mužů, kteří se účastní soutěží v požárním sportu v rámci okresu Frýdek-Místek, ale i dalších lokalit. Je vybaveno technikou pro provádění zásahu a to CAS K25 LIAZ, dopravní automobil 15 MB Sprinter se základní výbavou a technický automobil Toyota 4 Runner. Členové zásahové jednotky, ale i sboru se rovněž podílejí na kulturně - společenském dění v obci jako jsou dětské dny (MŠ Baška), zabezpečení požárních hlídek při akcích ostatních spolků v obci a pod.

Velitel sboru a zároveň velitel zásahové jednotky: Lukáš Handrejch, mobil: +420 731 414 489
Starosta sboru: Lukáš Handrejch, mobil: +420 731 414 489
Jednatelka sboru: Martin Břežek, mobil: +420 728 841 867  

SDH Hodoňovice

Sbor má 36 aktivních členů, kteří se nevěnují jen hasičskému poslání, ale žije i bohatým kulturním a sportovním životem. Pro své rodinné příslušníky a další spoluobčany v poslední době uskutečnili: stavění a kácení máje, hasičský bál, různé sportovní odpoledne pro děti a mládež. Rovněž se zúčastňují soutěží protipožárních hlídek, které zároveň i organizují. Na podpoře činnosti sboru se výrazné podílí i OÚ Baška a řada místních podnikatelů. Za tuto podporu členové sboru všem děkují.Starosta sboru: Milan Hoch, Hodoňovice 104 tel.: 558 649 413 

SDH Kunčičky u Bašky

Sbor má 10 členů, kteří jsou pouze členy přispívajícími - sbor nevyvíjí aktivní činnost. Požární budovu převzal do správy OÚ v Bašce, inventář protipožární techniky byl převeden na sbory v Bašce a Hodoňovicích. V roce 2007 uplyne 100 let od založení tohoto nejstaršího hasičského sboru v obci.Starosta sboru: Dušan Janík, Kunčičky u Bašky 108tel.: 558 649 244Jednatel sboru: Petr Carbol, Kunčičky u Bašky 80 Z historie dobrovolných hasičských sborůExistenci hasičů lze v Bašce doložit již z období II. poloviny 19. st., ale jak dokládají archivní zápisy byli to hasiči, kteří působili pouze v tehdejších bašťanských hutích. V roce 1890 je v hutích postavena hasičská zbrojnice a zakoupena hasičská stříkačka na koňský povoz. Sbor zaniká s ukončením provozu v bašťanských hutích (1909). Členové hasičského sboru se  rozešli do různých okolních závodů, které již byly mimo obec. Tehdejší obecní výbor obce v Bašce měl snahu zachovat požární stříkačku pro obec. Píše proto žádost na ředitelství Báňské hutní společnosti do Vídně o její přenechání včetně hasičské výzbroje a zbrojnice v majetku obce Bašky. V žádosti bylo uváděno, že v obci bude založen hasičský sbor. Tento však založen nebyl, příčinou byl nezájem a I. světová válka.                               "BLIŽNÍMU KU POMOCI VLASTI K OSLAVĚ"Silou této myšlenky se  občanům tehdy samostatných obcí podařilo založit  sbory dobrovolných hasičů.Kunčičky u Bašky7. červena 1907, kdy se obec ještě jmenovala Malé Kunčice, vzniká Sbor dobrovolných hasičů. Jména alespoň některých z těch, kteří stáli u zrodu: KAREL MAYER,ROBERT SCHINDLER, LUDVÍK TRLICA, JOSEF ŠKARUDA, LUDVÍK JANÍK, ANNA CARBOLOVÁ .Významným dnem sboru je  23. březen 1923, kdy je jako jeden z prvních v našem regionu založen v Kunčičkách u Bašky jeho ženský  odbor. První náčelnicí byla zvolena MARIE JANÍKOVÁ.BaškaSbor dobrovolných hasičů byl v Bašce založen 17. dubna 1921. Jeho prvním starostou byl FRANTIŠEK ŠIGUT a velitelem LEOPOLD MALIŠ. V roce 1931 byla v Bašce postavena hasičská zbrojnice, která stála naproti dnes již neexistujícího hostince U BLAŽKA (ALFONS BLAŽEK) v místech dnešní autobusové zastávky. Při osvobozovacích bojích v květnu roku 1945 byla zrojnice vypálena a zcela zničena. Nová hasičská zbrojnice byla postavena u školní zahrady. Slavnostní dokončení a předání veřejnosti proběhlo 17. 8. 1947.HodoňoviceSbor dobrovolných hasičů byl založen 22. října 1922. Starostou byl zvolen tehdejší starosta obce JAN ŽÍDEK, místostarostou MIROSLAV MERTA, náčelníkem HUBERT SVOBODA.V roce 1925 byla slavnostně   uvedena do provozu hasičská zbrojnice. V roce 1927 byla k této budově přistavěna věž. V září roku 1941 se podařilo zakoupit na tehdejší dobu moderní motorovou stříkačku. Dne 21. září 1941 se uskutečnilo za hojné účasti veřejnosti její slavnostní vysvěcení místeckým děkanem P. TOMÁŠEM KOPECKÝM.