Dne 7. července 2022 vešla v platnost nová vyhláška, která upravuje pohyb psů na území obce Baška. Základním změnou je, že na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Dále je zde stanovena povinnost fyzické osoby, která vede psa, neprodleně odklidit psí exkrementy.

Porušení povinností může obecní policie sankcionovat jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, kde lze uložit sankci do 10.000 Kč.

Smyslem vyhlášky není lidi trestat, ale nastavit pravidla pro chování mezi pejskaři navzájem a mezi občany vůbec, jde o zachování kulturního prostředí v obci.

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška

 

 

pejsek