Databáze firem Evropské databanky
Evropská databanka - naleznete aktuální informace o více jak 180 000 firmách z celé ČR včetně grafických materiálů

zive-obce
Živé obce.cz - Portál zaměřený na informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky a v nich zastoupených firmách.
 
 
 
 
 
CRTV.cz - Česká regionální televize - zde najdete videa z akcí pořádaných v obci Baška.
crtv logo  
 

  

Zde naleznete plány projektu a všechny dokumenty týkající se situace stavby.

 

Kterými základními zákony se řídí problematika odpadních vod a kanalizací?

 • z.č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 74/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích , ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 515/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 274/2001 Sb.

Proč je vůbec v obci kanalizace?

Každý majitel nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody, je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se zákonem. „Čištění" odpadní vody v prastarém septiku nebo jejich jímání v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným způsobem.


Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?

Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Především: povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) vám pravděpodobně budou vyměřeny nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.


Co řeší projektová dokumentace?

Projektová dokumentace řeší hlavní řády vč. tzv. veřejných částí kanalizačních přípojek (část od hlavní řádu po hranici pozemku).


Kdo mi vybuduje přípojku - od domu po veřejnou část?

Každý sám a na vlastní náklady.


Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?

Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří.


Kdo je provozovatelem kanalizace?

Majitelem a zároveň i provozovatelem kanalizace je Obec Baška. Stočné se platí obci. Obec Vám rovněž stanoví napojovací podmínky a vydá vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas či ohlášení na přípojku, které budete potřebovat na stavebním úřadě. 


Jaké povolení je třeba na realizaci kanalizační přípojky?

Kanalizační přípojka v délce do 50 m

Podle ustanovení §103, odst. 1, písm. b), bod 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, na její realizaci je nutný pouze územní souhlas.

Žádost o vydání územního souhlasu se podává na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.).

Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, souhlas vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje – tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace).

Kanalizační přípojka v délce nad 50 m

Je posuzována jako stavba podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci je nutný územní souhlas a ohlášení stavebnímu úřadu.

Žádosti se podávají na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a příloha č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).

Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, souhlas vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje, - tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, projektová dokumentace, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace.

Každou stavbu bude příslušný stavební úřad (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu) posuzovat individuálně, proto podle situace může stanovit doložení dalších dokladů, případně stanovit režim územního řízení.

 

Pro elektronické podání na Obecní úřad Baška můžete použít také odesílací formulář.

Pokud nejste držitelem kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, nestačí pouze zaslat vyplněný formulář elektronickou poštou, ale je nutno jej následně opatřit vlastnoručním podpisem. Samozřejmě je možné poslat podepsaný formulář poštou nebo předat osobně na OÚ v Bašce.

Vyplněný formulář můžete doručit také na elektronickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk), ale následně ho také musíte opatřit podpisem. Druhy formátů, které lze v e-podatelně přijmout jsou: *.rtf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.txt, *.zip, *.gif, *.jpg, *.png. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy, včetně příloh je 10 MB.

Elektronická adresa podatelny OÚ Baška: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Elektronické podání

Vyplněním níže uvedeného formuláře máte možnost nám podat elektronickou písemnost, nebo sdělit své dotazy či připomínky.
Prosíme o vyplnění vašeho jména a příjmení / názvu firmy

Zadejte správnou e-mailovou adresu

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

czech-pointCo je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Czech POINT - služba občanům obce BAŠKA

Od počátku ledna 2009 zpřístupnili pracovníci Obecního úřadu v Bašce nejen svým občanům novou službu – Český podací ověřovací národní terminál, zkráceně Czech POINT. Občané od nového roku již nemusí jezdit do Frýdku-Místku a ověřené výstupy z informačního systému zde získávat na různých úřadech, ale stačí přijít na Obecní úřad Baška, kde jim budou v úředních hodinách za úplatu poskytnuty ověřené výstupy z těchto veřejných informačních systémů:
 • Katastru nemovitostí – výpisu listu vlastnictví
  • Podle čísla listu vlastnictví
  • Podle čísla popisného
  • Podle čísla parcel
  • Částečné výpisy
 • Rejstříku trestů
 • Obchodního rejstříku
  • Úplný výpis
  • Výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • Živnostenského rejstříku
 • Centrálního registru řidičů
  • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Informačního systému odpadového hospodářství

Pracoviště Czech POINTu najdete na podatelně.

Věříme, že tato služba bude občany Bašky vítána a přispěje urychlit vyřízení jejich požadavků.

Ceník úkonů:

Výpis z Rejstříku trestů 50,- Kč
Ostatní výpisy první stránka 100,- Kč
každá další stránka 50,- Kč

Poznámka: Ceník úkonů je stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Baška vydalo formou opatření obecné povahy na svém 11. zasedání dne 10. 10. 2011 Územní plán Baška s účinností od 1. 11. 2011.

Zastupitelstvo obce Baška vydalo formou opatření obecné povahy na svém 13. zasedání dne 30.01.2020 Změnu č. 1 Územního plánu Baška, viz. Úplné znění Územního plánu Baška po změně č.1, s účinností od 20.02.2020.

Územní plán Baška:

Textová část

Titulní strany textové části titulni_listy.pdf
Obsah elaborátu obsah_elaboratu.pdf
A. Obsah textové části Územního plánu Baška obsah_textove_casti.pdf
A. Textová část Územního plánu Baška textova_cast.pdf
B. Obsah odůvodnění Územního plánu Baška obsah_oduvodneni.pdf
B. Odůvodnění Územního plánu Baška oduvodneni.pdf

Grafická část

A.1 Základní členění území A_1_legenda.pdf
A_1_vykres.pdf
A.2 Hlavní výkres A_2_legenda.pdf
A_2_vykres.pdf
A.3 Doprava A_3_legenda.pdf
A_3_vykres.pdf
A.4 Vodní hospodářství A_4_legenda.pdf
A_4_vykres.pdf
A.5 Energetika a spoje A_5 legenda.pdf
A_5_vykres.pdf
A.6 Veřejně prospěšné stavby A_6_legenda.pdf
A_6_vykres.pdf
B.1 Koordinační výkres B_1_legenda.pdf
B_1_vykres.pdf
B.2 Zábory půdy B_2_legenda.pdf
B_2_vykres.pdf
B.3 Širší vztahy B_3_legenda.pdf
B_3_vykres.pdf

Mapová aplikace Moravskoslezského kraje s územními plány obcí

Mapová aplikace územního plánu Baška Aplikace uzemni plan

Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí MSK včetně jejich změn ve formátu PDF (textové části - výroky, výkresy, legendy). V mapové části je možno zobrazit výkresy územních plánů obcí MSK, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). Z mapových podkladů lze volit mezi základní mapou, leteckými snímky a historickou mapou představující císařské otisky stabilního katastru (1830–1836).

V aplikaci jsou v bezešvé mapě zobrazeny platné územní plány, právní stavy územních plánů po zapracování změn nebo starší územní plány, které nemají zpracován právní stav a jejich změny jsou ve formátu PDF obsaženy v přehledové části. Proto je účelné pro zjištění aktuálního stavu vždy nahlédnout do přehledové části.

 

Úplné znění Územního plánu Baška po změně č.1

pdfA.1-ZÁKLADNÍ-ČLENĚNÍ-ÚZEMÍ-legenda.pdf176.17 KB

pdfA.1-ZÁKLADNÍ-ČLENĚNÍ-ÚZEMÍ.pdf1.59 MB

pdfA.2-HLAVNÍ-VÝKRES-legenda.pdf319.77 KB

pdfA.2-HLAVNÍ-VÝKRES.pdf3.39 MB

pdfA.3-DOPRAVA-legenda.pdf563.82 KB

pdfA.3-DOPRAVA.pdf4.03 MB

pdfA.4-VODNÍ-HOSPODÁŘSTVÍ-legenda.pdf489.85 KB

pdfA.4-VODNÍ-HOSPODÁŘSTVÍ.pdf4.05 MB

pdfA.5-ENERGETIKASPOJE-legenda.pdf532.29 KB

pdfA.5-ENERGETIKASPOJE.pdf3.65 MB

pdfA.6-VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉ-STAVBY-legenda.pdf215.33 KB

pdfA.6-VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉ-STAVBY.pdf1.27 MB

pdfB.1-KOORDINAČNÍ-VÝKRES-legenda.pdf719.64 KB

pdfB.1-KOORDINAČNÍ-VÝKRES.pdf5.05 MB

pdfBaška-úplné-znění-výroku-po-ZM1.01.20.pdf632.82 KB

 

Územní studie Humenská, plochy Z122 a 1/Z26, Baška Hodoňovice

pdfBASKA_1_HLV_TISK.pdf401.86 KB

pdfBASKA_2_DOPRAVA_TISK.pdf625.31 KB

pdfBASKA_3_VODNI_TISK.pdf477.54 KB

pdfBASKA_4_ENERGO_TISK.pdf596.21 KB

pdftext_studie_Baska_Hodonoviceschemata.pdf638.79 KB 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Baška

pdfZprava-o-uplatnovani-Uzemniho-planu-Baska.pdf416.79 KB

 

Územní plán Baška" byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP-EU-MMR

Půjčovnu loděk naleznete v areálu kempu přehrady Baška.

 

Provozní doba:

 • od 1.6. - 30.6. ve dnech so,ne od 10.00 - 18.00
 • od 1.7. - 31.8. ve dnech po - ne od 10.00 - 18.00
 • provozní doba může být upravena podle povětrnostních podmínek a se souhlasem vedení obce
 • kontakt: 736 422 761

 

Půjčovné:

 Loďka pramice

150 Kč / 1 h

 Šlapadlo pro 2 dospělé a 2 děti

 Šlapadlo čtyřmístné

120 Kč / 1 h

150 Kč/ 1 h

 Šlapadlo se skluzavkou  250 Kč/ 1h
 Paddleboard 200 Kč/1 h

 

 Lodní park:

 Loďka pramice

       3 ks

 Šlapadlo se skluzavkou

       1 ks

 Šlapadlo pro 2 dospělé a 2 děti

       2 ks

 Šlapadlo čtyřmístné

       4 ks

 

Přehrada Baška je ideální místo na dovolenou v podhůří Beskyd, kde kombinujete relaxaci u vody s výšlapy do hor.

Autokemp najdete na východní straně vodní nádrže Baška, obklopený krásnými beskydskými horami. Leží v mírném svahu směrem k jihu, je porostlý jehličnatými i listnatými vzrostlými stromy, které skýtají příjemný stín v letních měsících.

Kemp nabízí tyto možnosti ubytování:

 • 120 míst pro možnost stanování
 • 28 míst pro karavany s přípojkami elektřiny
 • 4x dvojlůžkové chatky
 • 5x třílůžkové chatky
 • 4 apartmány pro - 2x dvoulůžkové, 1x4 lůžkové, 1x3 lůžkové

Sportovní zázemí:

Letní rekreace u přehrady Baška nabízí možnost rybolovu, využití vodních sportů, k dispozici jsou nově vybudovaná sportoviště (dvě hřiště s umělým povrchem a dvě hřiště na plážový volejbal, ping pong, kuželky, paddleboardy, workoutové hřiště pod přehradou). Sportovní náčiní lze zapůjčit na recepci. Sezónně funguje půjčovna loděk a šlapadel. V neposlední řadě se nabízí spousta zajímavých míst k poznávání pro pěší i cykloturisty.

Vybavení kempu:

V areálu jsou k dispozici nová sociální zařízení, kuchyňka s vařiči, mikrovlnnými troubami a teplou vodou, sprchy, lednice, pitná voda, ohniště, dětské houpačky a kolotoč, stánky s občerstvením a restaurace, dřevěné sety - posezení.

Kontakt na recepci:

adresa pro písemnou komunikaci: Baška 420, PSČ 739 01  Baška

objednávky, rezervace ubytování: +420 736 422 761, mimo sezónu pouze v pracovní dny od 8.00 - 14.30

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.kemp-baska.cz

provoz recepce v sezóně (červen - září): po-čt 10.00 - 18.00, pá 10.00 - 20.00, so 8.00 - 20.00, ne 8.00 - 18.00
provoz recepce v sezóně (červenec - srpen): po-ne 6.00 - 22.00

Kvalita vody v přehradě Baška

Kvalitu vody můžete sledovat na webu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje http://www.khsova.cz/obcanum/koupaci-mista/301?pr=1. Měření se provádí 1x za 14 dní.

Ocenění:

Kemp získal ocenění v anketě Kemp roku 2018 Zařízení patří mezi TOP 50 Kempů v hodnocení návštěvníků v anketě Kemp roku 2016 Zařízení patří mezi TOP 50 Kempů v hodnocení návštěvníků v anketě Kemp roku 2015 Zařízení získalo ocenění 3. nejlepší kemp vMoravskoslezském kraji v hodnocení návštěvníků v anketě Kemp roku 2014 Zařízení patří mezi TOP 25 Kempů v hodnocení návštěvníků v anketě Kemp roku 2014

 

Podpora:

Projekt "Rozvoj infrastruktury, služeb a propagace kempu Baška“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Partneři:

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

O vodní nádrži Baška

Vodní nádrž v obci Baška vznikla v místech, kde se v minulosti nacházel rybník o rozloze asi 20 ha, na toku potoku Baštice. Až do doby zahájení přehrady se zde nacházelo bohaté jíloviště, které poskytovalo materiál pro výrobu kvalitních "bašťanských cihel". Stavba začala na podzim 1958 a do provozu byla uvedena v lednu 1961. Účelem vodního díla je rekreační využití, zajištění minimálního průtoku pod hrází a při zcela mimořádných situacích i kompenzační nalepšení Ostravice pro zásobení průmyslu. Hráz vodního díla o objemu 40 000 m3 je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Stabilizační část je z hrubých štěrků, založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec ve dně nádrže byl místy zesílen. Charakteristický ostrůvek uprostřed nádrže byl zbudován uměle. Vodní nádrž slouží k rekreaci, vhodná ke koupání a vodním sportům, voda není pitná, využívá se k průmyslovým účelům. V okolí přehrady je možné stanování. Procházka po březích přehrady je dlouhá 3 km a umožňuje krásné výhledy do kraje.

Vyžití a zázemí na přehradě

rybaření: ano  
plavání a koupání: ano (na vlastní nebezpečí)
vodní sporty: ano  
dostupnost: ano vlak/bus 10 minut
pláž: travnatá  
hřiště: ano (dvě s umělým povrchem)
(dvě na plážový volejbal)
dětský koutek: ano  
přístup domácích mazlíčků: ano  
sociální zařízení: ano  
občerstvení: ano stánkový prodej, restaurace
parkování: ano  
ostatní: půjčovna loděk a šlapadel, tenisových raket, míčů 

Technické údaje

Povodí nádrže: 12,3 km2
Délka hráze v koruně: 963,0 m
Max. výška hráze: 7,9 m
Celkový objem nádrže: 1,08 mil. m3
zásobní:   0,58 mil. m3
retenční:   0,1 mil. m3
stálý:   0,4 mil. m3
Délka záplavy:   0,8 km
Šířka záplavy:   0,6 km
Zatopená plocha:   33 ha
Postavena v letech 1958-1961 na potoku Baštice

Partneři:

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. – 9. ročníkem. V září 2019 byla výuka zahájena v prostorách zrekonstruované a nově přistavěné budovy základní školy. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, analýzu a třídění získaných informací žáků a také na schopnosti žáků využívat takto získané znalosti při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře komunikace, kooperace, kreativity a kritického myšlení žáků. V duchu obsahu i názvu školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízí škola žákům témata a prožitky, kterými se připravují pro svou budoucnost. Ve škole působí 6 oddělení školní družiny, do kterých dochází 150 žáků převážně 1. – 4. ročníků. Součástí příspěvkové organizace je i mateřská škola, která působí na dvou odloučených pracovištích. Předškolní vzdělávání je přizpůsobeno potřebám dětí s pestrou nabídkou činností a aktivit, které jsou založeny na procesu přirozeného objevování souvislostí, bádání, přemýšlení a vyvozování. Mateřská škola nese neformální název Kopretina.

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

Baška 137, PSČ 739 01 Baška

Datová schránka: qvzmbb5
IČ: 70985570
web: www.skolabaska.cz 

ředitelka školy: Mgr. Renáta Válková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 734 447 300
zástupkyně ředitelky pro základní vzdělávání: Ing. Jana Pokludová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 734 447 297

Mateřská škola Kopretina

Baška 383, PSČ 739 01 Baška
Kunčičky u Bašky 130, PSČ 739 01 Baška
web: www.skolabaska.cz/skolka/

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Dagmar Radová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 734 447 291

Školní kuchyň

Baška 383, PSČ 739 01 Baška

vedoucí školního stravování: Renáta Garová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 734 447 293

 

Školní družina

Baška 137, PSČ 739 01 Baška

vedoucí vychovatelka školní družiny: Bc. Šárka Valošková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 730 170 577