Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní.V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Hráz je zemní se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963. Účelem vodního díla bylo pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.

„Účelem rekonstrukce vodního díla Baška je zhotovit opatření na vodním díle pro bezpečné převedení extrémních povodní, podle nově zavedených evropských standardů a souvisejícími stavebními úpravami zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Vodní dílo po rekonstrukci bezpečně převede návrhovou stoletou povodňovou vlnu a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. Prázdnění vodní nádrže bude probíhat po etapách, v závislosti na manipulačním řádu vodního díla, na ročním období a hydrologických podmínkách.

„V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky cca 80 m, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Maximální kapacita odpadní štoly bude 85 m3/s. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček.

V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem, který bude napojen na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí.

Pro realizaci stavby budou v úseku od staveniště sdruženého objektu k pravému zavázání hráze a dále zátopou nádrže až k ústí Baštice zřízeny dočasné staveništní komunikace, které v rámci dokončovacích prací budou odstraněny.

Pro realizaci stavby i pro trvalý příjezd k novému sdruženému objektu bude provedena obslužná komunikace délky cca 270 m, vedená v lesním porostu v podhrází až k novému vývaru. Komunikace může být v budoucnu využita ke zřízení cyklostezky připravované obcí Baška.

Rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na komfort bydlení v obci Baška. Významně však bude omezena rekreace v letních měsících roku 2023-2024.

Před realizaci:

VD Baška - před realizaciVD Baska pred realizaci 2022

Po realizaci:

VD Baska 006 po realizaci 2022DCIM\100MEDIA\DJI_0015.JPG