Informace k realizaci:

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na část veřejnoučást neveřejnou.

Část veřejná je vedena od hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici v hranici veřejného pozemku s pozemkem vlastníka připojované nemovitosti. V případě vedeni veřejné části po pozemku jiného vlastníka než obce, je tento vztah vlastníků řešen smlouvou o vzniku věcného břemene.

Část neveřejná je vedena od revizní přípojkové šachtice po výusť z nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky. Za realizaci neveřejné části přípojky odpovídá majitel domu. Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Pro výstavbu neveřejné části přípojek (domovní přípojky - od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka) musí v souladu se stavebním zákonem být vydán:

 • u přípojek v délce do 50 m včetně - územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 stavebního zákona,
 • u přípojek nad 50 m - územní souhlas včetně ohlášení stavby ve smyslu § 96, odst. 2 a § 104, odst. 2, písm. h) stavebního zákona
 

Pokyny k realizaci:

 • vlastník nemovitostí podá na Obec žádost o napojení (formuláře k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce Baška) a přiloží projektovou dokumentaci kanalizační přípojky
 • po předání PD se sepíše smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Obcí Baška nebo jiným vlastníkem pozemku, na kterém bude veřejná část přípojky
 • vlastník nemovitosti si zajistí vydání územního souhlasu, popřípadě ohlášení stavby na veřejnou a soukromou část kanalizační přípojky
 • po realizaci stavby kanalizační přípojky dodá vlastník na obec Baška geometrické zaměření skutečného provedení stavby veřejné části přípojky a geometrický plán pro uzavření smlouvy o věcném břemeni, pokud je veřejná část přípojky v pozemku vlastnictví Obce Baška
 • napojení neveřejné části kanalizační přípojky lze provést pouze za přítomnosti zástupce Obce Baška
 • sepíše se smlouva o odvádění odpadních vod mezi Obcí Baška a vlastníkem nemovitostí

Poznámky

 • do neveřejné části splaškové přípojky nesmí být napojená dešťová kanalizace z dešťových svodů!!!
 • neveřejná část přípojky nemůže být napojena na odtok ze stávajícího septiku!!!
 • přípojka o vnitřním průměru 1500mm musí mít minimální spád 2% (tj.2cm na 1m délky)
 • přípojka může mít maximální spád 40% (tj. 40cm na 1m délky)

Obrázek vzorového napojení kanalizační přípojky do potrubí kanalizační stoky

vzory-pripojek-kanalizace-domu