Informace k realizaci:

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na část veřejnoučást neveřejnou.

Část veřejná je vedena od hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici v hranici veřejného pozemku s pozemkem vlastníka připojované nemovitosti. V případě vedeni veřejné části po pozemku jiného vlastníka než obce, je tento vztah vlastníků řešen smlouvou o vzniku věcného břemene.

Část neveřejná je vedena od revizní přípojkové šachtice po výusť z nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky. Za realizaci neveřejné části přípojky odpovídá majitel domu. Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Pro výstavbu neveřejné části přípojek (domovní přípojky - od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka) musí v souladu se stavebním zákonem být vydán:

 • u přípojek v délce do 50 m včetně - územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 stavebního zákona,
 • u přípojek nad 50 m - územní souhlas včetně ohlášení stavby ve smyslu § 96, odst. 2 a § 104, odst. 2, písm. h) stavebního zákona

Rada obce Baška nabízí všem vlastníkům rodinných domů s kolaudací do 02. 05. 2011 v dosahu budované kanalizace a rekreačních objektů se zakreslenou přípojkou v projektu Kanalizace Baška, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti zajistí Obec Baška hromadné vydání příslušných povolení na Magistrátu města Frýdku-Místku. K tomuto účelu proběhlo společné jednání zástupců obce a stavebního úřadu, kde byly dohodnuty potřebné náležitosti k vydání potřebných povolení.

Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě  i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na obecním úřadě před napojením přípojky.

V případě, že občané využijí nabídky obce, příslušné formuláře (tedy "Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu" a "Ohlášení stavby") podá na stavební úřad Obec Baška jménem všech vlastníků nemovitostí. Současně obec s žádostmi dodá na stavební úřad všechny nutné přílohy včetně seznamu stavebníků, výpisu z katastrálních map a stanovisek správců inženýrských sítí.

Pro bezproblémové vyřízení souhlasu stavebního úřadu musí každý vlastník nemovitosti doložit na Obecní úřad Baška následující doklady:

 • zplnomocnění Obce Baška vlastníkem nemovitosti k vyřízení územního souhlasu, případně k vyřízení ohlašení stavby na umístění a realizaci neveřejné části kanalizační přípojky (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě),
 • jednoduchou situaci neveřejné části kanalizační přípojky zpracovanou odborně způsobilou osobou (projektant). Kontakty na projektanty získáte na Obecním úřadě Baška (p. Škutová, p. Tomis, tel. 558 445 216). Samozřejmě poskytneme potřebné informace i jinému projektantovi dle Vašeho výběru.
 • v případě, že neveřejná část kanalizační přípojky vede přes pozemek souseda, nutno uzavřít smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) (příslušný formulář kdispozici na obecním úřadě).

Všechny tyto podklady musí vlastníci nemovitostí dodat na obecní úřad (k předání podkladů budete vyzvání ze strany obce Baška), v současné době připravujeme potřebné formuláře. V této záležitosti se budete obrácet na pověřeného zaměstnance úřadu p. Škutovou, která bude agendu pro vyřízení územního souhlasu a ohlášení stavby na stavebním úřadu zajišťovat.

Současně bude připraven i návrh "Smlouvy o odvádění vod do kanalizace" včetně "Obchodních podmínek", který Vám bude při předání podkladů předán.

Na základě předložených dokladů od vlastníků nemovitostí pak obecní úřad zajistí vystavení příslušných povolení na Magistrátu města Frýdek-Místek. Jedno vyhotovení územního souhlasu či ohlašení stavby bude pak předáno vlastníkovi nemovitosti.

V rámci stavby kanalizace Baška je financována jedna přípojka na rodinný dům s kolaudací do 02. 05. 2011 v dosahu budované kanalizace nebo rekreační objekt se zakreslenou přípojkou v projektu. Další přípojku na pozemek, pro rozestavěný rodinný dům či jiné objekty hradí vlastník pozemku zhotoviteli stavby a probíhá níže uvedým postupem.

Technické informace, jak postupovat při napojení na kanalizaci Vám rádi sdělí pracovník p. Roman Tomis, T: 558 445 216, M: 734 373 372, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokyny k realizaci:

 • vlastník nemovitostí podá na Obec žádost o napojení (formuláře k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce Baška) a přiloží zákres veřejné i soukromé části přípojky
 • po předání PD se sepíše smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Obcí Baška nebo jiným vlastníkem pozemku, na kterém bude veřejná část přípojky
 • vlastník nemovitosti si zajistí vydání územního souhlasu, popřípadě ohlášení stavby na veřejnou a soukromou část kanalizační přípojky
 • zhotovitel stavby Kanalizace Baška Sdružení Kanalizace Baška, VOKD - Zlínstav - KWG realizuje veřejnou část přípojky zakončenou revizní přípojkovou šachticí, v případě napojení do šachty na hranicí pozemku a provede fakturaci vlastníkovi nemovitosti
 • vlastník dodá na obec Baška geometrické zaměření skutečného provedení stavby veřejné části přípojky a geometrický plán pro uzavření smlouvy o věcném břemeni, pokud je veřejná část přípojky v pozemku vlastnictví Obce Baška
 • napojení neveřejné části kanalizační přípojky lze provést pouze do zprovozněné části kanalizačního řádu a za přítomnosti zástupce Obce Baška
 • sepíše se smlouva o odvádění odpadních vod mezi Obcí Baška a vlastníkem nemovitostí

Poznámky

 • do neveřejné části splaškové přípojky nesmí být napojená dešťová kanalizace z dešťových svodů!!!
 • neveřejná část přípojky nemůže být napojena na odtok ze stávajícího septiku!!!
 • přípojka o vnitřním průměru 1500mm musí mít minimální spád 2% (tj.2cm na 1m délky)
 • přípojka může mít maximální spád 40% (tj. 40cm na 1m délky)

Obrázek vzorového napojení kanalizační přípojky do potrubí kanalizační stoky

vzory-pripojek-kanalizace-domu