Pracovníci Služeb obce Baška, mající na starost obecní kanalizaci, provádějí dennodenně dohled nad jejím provozem. Zvídavé občany bude jistě zajímat, jak celý proces funguje, co je nutné kontrolovat či co všechno ovlivňuje plynulý odtok splašků pryč z obce.

Kanalizace v obci je oddělená splašková, případnému průniku srážkových nebo spodních vod je bráněno a je považováno za havárii.

Každý den se kontrolují jednotlivé přečerpávací stanice, z nichž nejdůležitější je ČS 2 (vedle železniční stanice Baška), která převádí splašky z celé Bašky přes řeku Ostravici do Kunčiček.

Dalším místem důslednější kontroly je v Bašce  místo připojení průmyslové zóny ze Starého Města a pak na samém konci Kunčiček u Bašky (bývalý areál kasáren MV), konkrétně tam, kde se obecní kanalizace napojuje na stávající síť SmVaKu a odtud splašky pokračují dál do čističky ve Sviadnově.

Periodické kontroly se rovněž provádí po celé kanalizační síti, mapuje se stav všech větví. Především se sledují propady v komunikacích a okolo šachet. Tato poškození jsou pak hlášena v rámci reklamačních řízení zhotoviteli kanalizace.

Tato práce je častokrát velmi „voňavá“, a tedy ne příliš příjemná a záviděníhodná. Buďme proto ohleduplní a neztěžujme pracovníkům výkon této činnosti vypouštěním odpadů, které do splaškové kanalizace nepatří. Tyto odpady jsou určené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a patří mezi ně například:

-          jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
-          látky omamné a hořlavé
-          organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky
           o   staré barvy, ředidla, lepidla
           o   mazadla, oleje
           o   zbytky čisticích prostředků
           o   domácí a zahradní chemie aj.
-          hnojiva
-          hygienické potřeby (patří do kontejnerů na směsný odpad)
-          léky (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)
-          biologický odpad (patří do kontejnerů na směsný odpad)
           o   odpady z kuchyňských drtičů
           o   zbytky jídel, zeleniny, ovoce a dalších potravin
           o   tuky a oleje

 

Velmi Vás prosíme, abyste dodržovali zákaz vypouštění výše uvedených odpadů do kanalizační sítě. Zákon č. 274/2001, Sb., O vodovodech a kanalizacích, řeší sankce za porušování tohoto zákazu.

Příloha:

Kanalizační řád obce Baška