(8/2020) OZV, kterou se zrušuje OZV (2/2008) o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Baška