23. a 24. září 2022 budeme volit do Zastupitelstva obce Baška, jedná se tzv o komunální volby. V rámci volební účasti se jedná o volby s největším počtem voličů, kteří se dostavili k volebním urnám. Pochopitelně, lidé si volí své nejbližší zástupce - představitele obce. Z pohledu hlasovacích lístku se jedná o jiný systém hlasování, než běžné volby. Jak volit, upravit hlasovací lístek aby byly hlasy započítány?

 1. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 2. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
  1. platným občanským průkazem,
  2. platným cestovním pasem České republiky,
  3. jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
 3. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 4. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
  Do Zastupitelstva obce Baška volíme 15 členů !
 5. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno - tedy 15.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
    

  Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží, ale hlasovací lístek zůstává platný!

 6. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Příklady:
1) Na volební lístku označíte pouze svou preferovanou stranu. Automaticky tak dáváte hlas všem 15 kandidátům.

2) Na volební lístku označíte svou preferovanou stranu, ale zároveň si vyberete 5 kandidátů z jiných stran, kterým dáváte přednost. Tím dáváte najevo, že zbylých 10 kandidátů (do 15 zastupitelů) se vybere z nejvýše postaveným kandidátům z vaši preferované označené strany.

Komunalni volby uprava listku

pdfKomunalni-volby-uprava-listku.pdf443.38 KB

 

Kam jít volit?

Volební okrsek Volební místnost Minimální počet členů OVK 
 1  Knihovna v budově Obecního úřadu, Baška čp. 420  9
 2  Místnost pro spolky, Hodoňovice čp. 100 (bývala ZŠ)  6
 3  Místnost Seniorklubu, Kunčičky u Bašky čp. 28  6