Co je sběrný dvůr?

Zařízení na území obce Baška, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé – dočasné skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Jedná se o místo určené obcí Baška k odkládání složek komunálního odpadu.

Komu je sběrný dvůr určen?

Občanům obce Baška nebo fyzickým osobám, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Mohou do sběrného dvora předat odpad podnikatelé?

NE.  Žádná fyzická osoba oprávněná k podnikání ani právnická osoba nemá s obcí Baška uzavřenou písemnou smlouvu, která by je opravňovala k využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Nakládání s odpady je podnikatel povinen zajistit v souladu s platnou legislativou a odpad je povinen odevzdat oprávněné osobě, se kterou má uzavřenou písemnou smlouvu.

Kde se sběrný dvůr nachází?

Sběrný dvůr se nachází v Kunčičkách u Bašky v objektu čp. 330 -  viz MAPA.

Kdo sběrný dvůr provozuje?

Společnost FCC Česká republika, s.r.o.  na základě uzavřené smlouvy s obcí Baška.

Jaká je provozní doba sběrného dvora:

  • Úterý .....  6.00 - 18.00 hod
  • Čtvrtek ... 6.00 - 14.00 hod
  • Sobota ... 8.00 - 12.00 hod

 

Mohu odpad dovézt na sběrný dvůr i mimo provozní dobu?

NE. Provozní doba je podle našich zkušeností dostatečná a vychází vstříc i zaměstnaným občanům. 

Lze se na sběrný dvůr dovolat?

Ano, v provozní době sběrného dvora, telefonní číslo je 734 373 370.

Které odpady je možno ve sběrném dvoře předat?

  • objemný odpad (např. nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, sáňky, kola, dveře)
  • nebezpečný odpad (např. oleje, chemikálie, barvy, akumulátory, léky, zářivky, obaly od nebezpečných látek)
  • biologicky rozložitelný odpad, tj. odpad rostlinného původu (tráva, listí, větve)
  • vybrané výrobky a zařízení podléhající zpětnému odběru (elektrospotřebiče – např. holicí strojky, mixéry, ledničky, počítače)

Které odpady ve sběrném dvoře NEPŘEVEZMOU?

  • směsný komunální odpad (to, co patří do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad)
  • tříděný odpad (tj. plasty, papír, sklo a drobný kovový odpad v plastových pytlích)
  • stavební a demoliční odpad

Platí se za předání odpadů ve sběrném dvoře?

Občané předávají výše uvedený odpad ve sběrném dvoře po předložení průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) ZDARMA za předpokladu, že mají uveden trvalý pobyt v obci Baška.

Fyzické osoby, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, předají odpad ve sběrném dvoře zdarma pouze po předložení dokladu prokazujícího zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy­užívání a odstraňování komunálních odpadů Obecnímu úřadu Baška v daném roce.

Co když nemám možnost přepravit odpad (např. objemný) na sběrný dvůr?

V takovém případě je možné se obrátit na Obecní úřad Baška (viz kontakty uvedené níže), kde se individuálně dohodnete na přepravních podmínkách (termín, druh a množství odpadu, cenové podmínky apod.). Obecní úřad Baška zajistí přepravu odpadu, ale dopravu si hradí každý občan sám a v plné výši.

Na koho se mohu obrátit se stížností, připomínkou, podnětem, týkají-li se sběrného dvora nebo odpadů?

Písemně: Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška
Osobně: Obecní úřad Baška, kancelář č. 15, Ing. Josef Žák
Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonicky: 731 115 982