V šedesátých a sedmdesátých letech minulého stolení probíhala stavba několika malých vodních nádrží, které měly v tehdejším pohledu rychle a levně pomoci řešit svízelnou vodohospodářskou situaci kraje. Jednou z nich bylo také vodní dílo Baška, které se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek – Místek, v k.ú. Baška na vodním toku Baštice, hráz je situována v km 2 200.

Stavba vodního díla Baška na pravostranném přítoku řeky Ostravice Baštici probíhala v letech 1958 až 1961. Účelem nádrže mělo být nadlepšování průtoků Ostravice pro průmyslové odběry v období sucha. To ovšem poněkud vylučovalo rekreační využití nádrže. Současný účel nádrže je již především krajinotvorný, umožňující rekreaci a lov ryb.

Zemní hráz vodního díla, která vede po téměř 1/3 obvodu nádrže, je dlouhá 963 m a vysoká 7,8 m. Hráz je založena na jílovitém polštáři v podloží bez zavazovací ostruhy. Těleso sypané zemní hráze má střední těsnící jádro z jílovitých spraší. Návodní svah hráze je od úrovně bermy po korunu hráze opevněn betonovými tvárnicemi osazenými do vrstvy drceného štěrku a stabilizovanými hrubozrnným štěrkem a valouny. Vzdušný svah je zatravněn. Na koruně hráze je chodník s asfaltovým povrchem.

Nádrž zatápí plochu o rozloze 33 ha a její celkový objem je 1,08 mil. m3 vody. V roce 2012 až 2013 bylo v prostoru přítoku Baštice do nádrže odstraněno 18 tis. m3 sedimentů. V rámci tohoto projektu odtěžení nánosů bylo provedeno také zaměření dna celé nádrže. Součástí projekčních prací bylo sonarové měření, z jehož výsledků je patrné, že se na dně nádrže vyskytuje 13 bezodtokých oblastí o celkové ploše cca 2,5 ha.

Z botanického hlediska lze plochu údolní nivy potoka Baštice a vodní nádrže Baška označit za botanicky průměrné až podprůměrné území, místy silně antropogenně ovlivněné (především vlastní nádrž).  V rámci biokoridoru vodního díla Baška se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin ani rostliny z Červeného seznamu rostlin. Z pohledu invazivních druhů rostlin se zde nachází křídlatka japonská (Reynoutria japonica), jejíž případné masívní šíření je nutné považovat za vysoce rizikový a negativní vliv.

Prehrada brouzdalise 70l 20st

Ve vodní nádrži Baška se z vodních bezobratlých nachází zvlášť chráněný velerub malířský (Unio pictorum) a obecně chráněná škeble říční (Anodonta anatina). Obojživelníci se v současné době v rámci vodní nádrže prakticky nevyskytují, byl zaznamenán pouze výskyt skokanů hnědých severně pod hrází. Mezi ptáky se v této lokalitě nachází zvláště chráněný ledňáček říční (Alcedo atthis). Ze savců se v území trvale vyskytují pouze drobní hlodavci či hmyzožravci. Nachází se zde také netopýři (Microchiroptera sp.). Do území občas migruje za potravou vydra říční (Lutra lutra), která však v lokalitě nemá žádné nory.

Nejbližší zástavba (průmyslové plochy) se nachází cca 70 m severozápadně pod hrází vodního díla, obytná zástavba jižního okraje Starého Města, městské části Frýdku - Místku, cca 1,3 km podél Baštice pod profilem hráze v jejím nejvyšším místě při objektu spodní výpusti.

Hráz je vybavena jednou spodní výpustí ovládanou dvěma tabulovými uzávěry 800/900 mm s kapacitou 7,3 m3/s. Asanační průtok je možné převádět potrubím DN 150 ovládané šoupátkem ze strojovny. K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv, spadiště a skluz zaústěný do společného vývaru se spodní výpustí. V roce 1994 byl původní pevný betonový přeliv zkrácen a nahrazen pryžovým vakem délky 24,5, m a výšky 0,8 m. Kapacita přelivu je 40 m3/s.

Po téměř šedesáti letech provozu se na objektech vodního díla, části spadiště, skluzu, vývaru a spodní výpusti začaly vyskytovat poruchy a defekty. Z tohoto důvodu se nyní připravuje jejich rekonstrukce, během níž se budou vodohospodáři zabývat i bezpečností vodního díla Baška za povodní v souladu s novými standarty a novými hydrologickými podklady (podobným způsobem proběhla například rekonstrukce přehrady Šance). Bezpečnost vodního díla Baška je nutno řešit mimo jiné zvětšením kapacity bezpečnostního přelivu - rekonstrukcí. Nový sdružený objekt s přelivem na kótě 320,45 m n. m. bude mít délku přelivné hrany 61 m a šířku spadiště 3 m s podélným sklonem 2%.

Předpokládaný termín realizace stavby je v období 1. 2. 2023 – 31. 12. 2024.

Prehrada vodni dilo propust