Co jsou cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, které pak usnadní používání webových stránek. Cookies se ukládají na straně uživatele jako krátké textové soubory.

 

Jak se dělí cookies?

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 1. Technické nebo funkční – umožňují základní funkce webu, např. přihlašování, nákup, zapamatování jazyku, regionu. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu a umisťujeme i bez Vašeho souhlasu.
 2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
  V nastavení je lze povolit jako “Analytické cookies”.
 3. Marketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
  V nastavení je lze povolit jako “Marketingové cookies”.

 

Zásady zpracování cookies

  1. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  2. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
  7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na google stránkách.
  8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

   • Vyžádat si od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, mám právo na přístup k těmto údajům, včetně možnosti tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit.

   • Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.

   • Požadovat po Správci omezení zpracování osobních údajů.

   • V případě pochybností o zákonnosti zpracování nebo dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Možnost nastavení cookies

Náš web pracuje s cookies na základě souhlasu. Dokud nevyjádříte svůj souhlas s cookie soubory na našem webu (kromě nezbytných cookies), nebudeme je používat. V případě, že nám souhlas s používáním cookies udělíte, ale později jej budete chtít odvolat, níže se dozvíte, jak na to.

   1. Nastavení cookies v cookie liště
    Rozhodnete-li se svůj souhlas s některými kategoriemi cookies odvolat či změnit nastavení používaných cookies, můžete tak učinit přímo zde, prostřednictvím níže uvedeného tlačítka.
    Změnit nastavení cookies.
    Upozorňujeme, že pokud používáte ad-blocker nebo jiné rozšíření prohlížeče, které mění náš web, nastavení cookies a jiné funkce našeho webu fungovat správně.
   2. Vymazání cookies v prohlížeči
    Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
   3. Blokování cookies v prohlížeči
    Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

 

Souhlas s používáním cookies

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno (cookies lištu) s vysvětlením služeb a technologií, která na tomto webu využívají cookies. Kliknutím na příslušné tlačítko či textový odkaz vyjadřujete svůj souhlas nebo nesouhlas s používáním vybraných kategorií cookies a souvisejících technologií popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto zásadách o zpracování cookies.

Svou volbu ohledně cookies můžete samozřejmě kdykoliv později také změnit. Pokud byste chtěli své předvolby upravit, můžete tak udělat zde.

 

Obecni policie logoPodle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie orgánem obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (tj. na strážníky) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva obce. Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.

Obecní policie zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Dále např.:

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku
 • provádí náhradní doručování písemností
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • obsluhuje schránky důvěry
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality.

 

Dokumenty:

 

Služebna Obecní policie Baška
Baška 149 (naproti obecnímu úřadu)
pondělí - pátek: 7:00 - 15:00
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   DS iwi6xp9

OB Libor Belik
Mgr. Libor Bělík
pověřený strážník
tel. 725 579 048

OB Michal Kohut
Lenka Ponížilová, DiS.
strážnice
tel. 602 540 596

 

 


Veřejné zakázky jsou zveřejňovány na profilu zadavatele.

Aktuální profil zadavatele - Tender arena

Aktuální profil zadavatele - NEN

 

Profil zadavatele platný do 5.12.2018

Správce osobních údajů Obec Baška, sídlo – Baška 420, Baška, 73901, IČ 00296511 (dále jen „správce“) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] informace o zpracování osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.

Kdo je subjekt údajů? Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. účastníci správních řízení, občané při vyřizování záležitostí v samostatné či přenesené působnosti obce, smluvní partneři, jde-li o fyzické osoby, jednající osoby právnických osob, zaměstnanci správce). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se může subjekt údajů obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

kontaktní adresa:              Baška 420, 73901, Baška.

e-mailová adresa:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:                              +420 558 445 210

Jako orgán veřejné moci jsme byli povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete rovněž obracet.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení:        Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

e-mailová adresa:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů je prováděno především za účelem naplňování našich povinností v samostatné nebo přenesené působnosti obce. Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů, které obcím stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu jsou povinny zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto činnosti patří volební agenda, činnosti spojené s jednáním orgánů obce, výběrová řízení na obsazování pozic úředníků, vedení úřední desky, poskytování a přijímání dotací a darů, investice, řešení stížností a poskytování informací, přestupková agenda a správní řízení, správa místních poplatků, agenda dopravy a silničního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení, agenda hazardních her, ztráty a nálezy, vidimace a legalizace, oceňování významných výročí a jubileí občanů nebo propagace obce. Zpracování je v těchto případech nezbytné pro plnění právní povinnosti správce a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž Vás vždy seznámíme před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem, snadnější přístup občanů k informacím nebo propagaci činnosti obce a účast veřejnosti na dění v obci.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět. Nikdy však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. O tom, jaké osobní údaje jste povinni poskytnout, Vás naši úředníci budou vždy informovat.

Osobní údaje Vámi sdělené nezpracováváme pro jiné účely, než pro ty, které jste nám sdělili v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám o tom poskytneme informace, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

 • identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob,
 • identifikační a kontaktní údaje občanů,
 • identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které nám ukládají právní předpisy, zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce,
 • údaje z komunikace sdělených občany při úředních jednáních,
 • popisné údaje z kamerových systémů,
 • osobní údaje vyjádřené ve Vašem případném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo které nám poskytnete v souladu s Vašim oznámením, žádostí nebo podnětem,
 • osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?                             

Pokud osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získávat z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, administrativního registru ekonomických subjektů, příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů) nebo neveřejných registrů, do nichž máme na základě příslušných oprávnění povolen přístup, příp.  z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, žadatelé, účastníci řízení, smluvní partneři a mnoho dalších subjektů.

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným ústředním orgánům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů s obcí, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, veřejnosti v případech, kdy jsou informace povinně zveřejňovány prostřednictvím úřední desky, účastníkům správních řízení, žadatelům,  příp. dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

Předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nepředáváme a nemáme to v úmyslu.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění Vašich práv nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků obce. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

Doba uložení osobních údajů vyplývá ze spisového řádu, který pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Jednotlivé doby uložení jsou projednávány s místně příslušným okresním archivem.

Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?

Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, příp. na povinnostech uložených právními předpisy (např. agenda CzechPoint).

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Rozhodování je vždy založeno na rozhodnutí úředníků.

Profilování nevyužíváme, ledaže by toho bylo třeba pro efektivní uplatnění Vašich práv nebo by takový způsob zpracování vyplýval z obecně závazného právního předpisu.

Ve vymezených případech ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

Jaká má subjekt údajů práva?

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno s Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo abychom doplnili Vaše neúplné osobní údaje.
 • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Máte právo na to, abychom omezili za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud to požadujete, povinni informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Evropské unie nebo České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
 • Správce Vám musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.Obrázek v textu napravo  obecni urad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.Obrázek v textu nalevo obecni urad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.Obrázek v textu střed obecni uradobecni uradobecni urad

This is Heading Two (h2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Interní odkaz. Aenean Externí odkaz z ikonou. quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Three (h3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Four (h4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Five (h5)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Six (h6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

Unordered list

This will display a list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem

Ordered list

This will display a list of items in which the order does explicitly matter (numbered list).

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Nulla volutpat aliquam velit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  1. Phasellus iaculis neque
  2. Purus sodales ultricies
  3. Vestibulum laoreet porttitor sem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  4. Ac tristique libero volutpat at
 3. Faucibus porta lacus fringilla vel
 4. Eget porttitor lorem

Unstyled list

This will display a list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Note: Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.

Notice Styles

Notice Styles - barevné upozorňující bloky, které mohou obsahovat ikonu nazačátku. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Notice Styles - barevné upozorňující bloky, které mohou obsahovat ikonu nazačátku. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Notice Styles - barevné upozorňující bloky, které mohou obsahovat ikonu nazačátku. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Notice Styles - barevné upozorňující bloky, které mohou obsahovat ikonu nazačátku. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Tables

Default styles

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

 

Optional classes

Add any of the follow classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
 

 

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

ClassDescription
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
#ProductPayment TakenStatus
1 TB - Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB - Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB - Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB - Monthly 04/04/2012 Call in to confirm

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

TagDescription
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers

Vítáme vás na internetových stránkách www.baska.cz (dále jen "Stránky"), které provozuje obec Baška, Baška č.p. 420, PSČ 739 01 (dále jen "Vlastník").

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

Podmínky používání

 1. Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.
 2. Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
 3. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.
 4. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.
 5. Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran.V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Obcí Baška, Baška 420, 739 01 Baška (dále jen „Správce“), udělujete, při vyplnění formulářu na webu obce (www.baska.cz), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to konkrétně mého jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely související s provozem obce, to vše na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, tj. na neomezenou dobu. Tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat sdělením Správci.

Dále udělujete ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím mé e-mailové adresy k zasílání informací (neobchodní povahy) týkajících se obce Baška. Tento souhlas se zasíláním informací (neobchodní povahy) může být kdykoli odvolán sdělením Správci.

 

Obec Baška:

Služby obce 558 445 220, 731 115 982
Sběrný dvůr - Kunčičky u Bašky 734 373 370, 731 115 982
Technici kanalizace obce Baška 734 373 371
Autokemp Baška - přehrada 736 422 761

Obecní policie Baška:

Mgr. Libor Bělík - pověřený strážník725 579 048

Školství:

Ředitelství ZŠ Baška 734 447 300, 558 649 203
ZŠ Kunčičky u Bašky 734 447 296
Vedoucí školní jídelny 734 447 290
MŠ Baška - vedoucí učitelka 734 447 291
MŠ Kunčičky u Bašky - vedoucí učitelka 734 447 292
Rozvoz obědů 725 470 474

Sport:

TJ Sokol Baška /sokolovna/ 733 102 259 (správce), 602 373 826
TJ Sokol Baška /kopaná/ 607 692 718
Autokemp Baška - přehrada 736 422 761

Zdravotnictví:

Praktický lékař Baška 704 798 867
Privátní gynekologická ambulance Baška 558 649 502, 733 736 897
Nemocnice Frýdek 558 415 111
Poliklinika Místek 558 900 111
Zdravotnická záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé Frýdek-Místek 558 415 991/994  

Služby:

Kominické služby Baška 603 955 091
Kominické služby Kunčičky u Bašky 721 168 804
Kominické služby Hodoňovice 728 073 808

Česká pošta - Baška 954 273 901
SDH Baška 731 414 489
SDH Hodoňovice 603 981 434, 607 195 598
České dráhy a. s. - stanice Baška 972 752 184, 558 649 295
Farní úřad Církve římskokatolické Skalice 605 539 056
Farní úřad Církve římskokatolické Místek 558 434 031

Poruchy vody 840 111 125
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektřiny 840 850 860
Informace o tel. číslech 1180
Informace o tel. čísel mezinárodních 1181
Poruchy telefonních stanic 800 184 084
Přesný čas 14 112
Autobusové stanoviště Frýdek-Místek 558 922 111

 

Úřady a instituce:

Magistrát města Frýdek - Místek
- odbor územního rozvoje a stavebního řádu 558 609 111
- odbor životního prostředí a zemědělství 558 609 481
- matrika, občanské průkazy, cestovní pasy 558 609 451
Úřad práce Frýdek- Místek 950 113 111
Okresní správa sociálního zabezpečení 558 604 700
Státní okresní archiv Frýdek-Místek 558 432 076
Finanční úřad Frýdek-Místek 558 605 111
POLICIE ČR - obvodní oddělení Palkovice 974 732 770/771

Zastupitelstvo obce Baška pro volební období 2022-2026

Brezek Tomas
Ing. Tomáš Břežek
starosta obce

Trojlístek - SNK
bez politické příslušnosti
Richter Jan
Ing. Jan Richter
místostarosta obce
Volba pro naši obec
bez politické příslušnosti
  Kowalczyk Pavel
Pavel Kowalczyk
člen Rady obce Baška
Trojlístek - SNK
bez politické příslušnosti
Ludvik Ales
Aleš Ludvík
člen Rady obce Baška
Trojlístek - SNK
bez politické příslušnosti
Ogoralek Martin
Mgr. Martin Ogořalek
člen Rady obce Baška
Volba pro naši obec
bez politické příslušnosti
 
Babicova Irena
Irena Babicová
Náš domov
bez politické příslušnosti
Bohac Tomas
Tomáš Boháč
Náš domov
bez politické příslušnosti
Bohacik Roman
Roman Bohačík
Náš domov
bez politické příslušnosti
Carbol Martin
Bc. Martin Carbol
Trojlístek - SNK
bez politické příslušnosti
Cajanek Martin
RNDr. Martin Čajánek, Ph. D.
KDU-ČSL
člen KDU-ČSL
Elias Pavel
Mgr. Pavel Eliáš
KDU-ČSL
bez politické příslušnosti
Korbasova Katerina
Kateřina Korbášová
Volba pro naši obec
bez politické příslušnosti
Konig Lukas
Ing. Lukáš König
ODS
člen ODS
Ruzickova Biala Radka
Bc. Radka Růžičková Bialá
Náš domov
bez politické příslušnosti
Zizka Stanislav
Ing. Stanislav Žižka
Náš domov
bez politické příslušnosti

 

Výbory Zastupitelstva obce Baška

Finanční výbor
Předseda: Bc. Martin Carbol
Členové: Mgr. Pavel Eliáš, Ing. Lukáš König, Bc. Pavla Valchařová, Ing. Jakub Uherek

Kontrolní výbor
Předseda: Irena Babicová
Členové: Ing. David Adámek, David Blahut, RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., Michal Válek

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Baška

Usnesení Zastupitelstva obce Baška

 

Archív členů Zastupitelstva