Kalendář

Stáhnout jako iCal soubor
25. zasedání Zastupitelstva obce
čtvrtek, 25. listopad 2021, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den čtvrtek 25. 11. 2021 do sálu Kulturního domu v Bašce
od 17.00 hodin

25. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu pro rok 2021
 5. Strategický plán obce Baška na období let 2016 – 2026, AKTUALIZACE 2021
 6. Cena úhrady za odvádění odpadní vody kanalizací pro rok 2022
 7. Spolufinancování kotlíkových dotací
 8. Podání žádosti o dotaci z programu EFEKT III na rekonstrukci veřejného osvětlení
 9. Směna části pozemku p.č. 1286/15 v k.ú. Kunčičky u Bašky za pozemky p.č. 836/9, p.č. 925, p.č. 927/3, p.č. 1004/5 v k.ú. Hodoňovice
 10. Prodej pozemku p.č. 1698 v k.ú. Baška
 11. Prodej části pozemku p.č. 244 v k.ú. Hodoňovice
 12. Koupě pozemků uvedených na LV č. 437 a koupě podílu na pozemku p.č. 398 vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
 13. Žádost o prodej pozemku p.č. 415/20 a části pozemku p.č. 1294/39 vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
 14. Žádost o prodej pozemku p.č. 830/2 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 15. Projednání podnikatelského záměru pana Malého s č.p. 104 Baška a okolními pozemky
 16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů
 17. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Baška
 18. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o regulaci hlučných činností
 19. Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 20. Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o nočním klidu
 21. Obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 22. Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 8/2021, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška
 23. Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022-2026
 24. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška, žadatel: Mgr. Martina Mílová
 25. Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek – žádost paní Pavly Škutové
 26. Diskuze
 27. Usnesení a závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Kulturní dům obce Baška
Baška 450
73901