Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
28. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 13 září 2018, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 13. 9. 2018 do sálu Hostince U Čendy
od 17.00 hodin

28. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení - Slib člena Zastupitelstva obce Baška
 2. Schválení návrhu programu
 3. Volba zpravodaje
 4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
 7. Odkoupení budovy č.p. 425 na pozemku p.č. 185/2 vč. budovy garáží na pozemku p.č. 185/3 a budovy skladu na p.č. 185/4, k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška
 8. Prodej části pozemku p.č. 1124/2, a pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34 vše k.ú. Kunčičky u Bašky
 9. Odkup pozemku p.č. 1100 v k.ú. Baška do vlastnictví Obce Baška
 10. Odkup pozemků za účelem rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Hodoňovice
 11. Návrh na bezúplatný převod pozemků p.č. 1265/27 a 1265/33 v k.ú. Baška a vodovodního a plynovodního potrubí do vlastnictví obce Baška
 12. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – Rozšíření vodovodu v obci Baška – lokalita Lísek.
 13. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2018
 14. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška v období 1-8/2018
 15. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Baška
 16. Stanovení výše odměn neuvolněnému členu Zastupitelstva obce Baška
 17. Diskuze
 18. Usnesení
 19. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Hostinec U Čendy
Hodoňovice 43
Hodoňovice
739 01
http://www.hostinecucendy.cz