Strategický plán obce

 

Obec Baška zahajuje zpracovávání Strategického plánu na období 2016 – 2026. Jedná se o jeden ze základních dokumentů územního celku, obsahující předpoklad vývoje daného území v dlouhodobém časovém horizontu. Hlavním smyslem je zorganizovat a sladit jednotlivé zájmy tak, aby obec, pro niž je vytvořen, prosperovala jako celek.

Podkladem pro zpracování Strategického plánu obce Baška budou dotazníky, které měli občané možnost vyplňovat v roce 2014. Zároveň mohou občané, pokud mají nápady a tipy, jakým směrem by se měla obec v různých oblastech ubírat, v čem vidí prostor pro zlepšení apod., podávat nové návrhy.

Pro tvorbu strategického plánu byly založeny tyto pracovní skupiny:

  1. Infrastruktura a rozvoj území
  2. Lidé a podmínky pro aktivní život
  3. Partnerství a volnočasové aktivity

Dotazníky:

Občany budeme o dalším postupu a stavu prací na zpracování Strategického plánu obce Baška průběžně informovat.