Seznam článků

Výdaje 2020

OdPaPolPopisSkutečnost
2019
Rozpočet
2020
Rozpočtová
změna  (#1)
1014   Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p 4 967 21 000  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r 30 000 22 000  
1037   Celospolečenské funkce lesů 326 636 200 000  
1070   Rybářství 10 000 5 000  
2141   Vnitřní obchod 0 150 000  
2212   Silnice 4 450 546,99 8 000 000  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 882 778,86 8 455 880  
2292   Dopravní obslužnost 765 140 1 100 000  
2310   Pitná voda 1 000 1 350 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 622 997,46  7 100 000  
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 742 415,31  800 000  
3113   Základní školy 107 149 343,09 10 520 000  
3115   Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 1 093 202,92 1 285 220  1 306 220
3312   Hudební činnost 50 000  200 000  
3314   Činnosti knihovnické 448 059,72 458 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 142 924,60  214 000  
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 120 280  50 000  
3341   Rozhlas a televize 149 420,04  1 470 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 463 699,08  530 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 932 959,70  1 000 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros 737 170,97  700 000  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 4 261 878,50 1 500 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 326 640  500 000  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 174 897,50 190 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 279 251,55 1 195 000  
3612   Bytové hospodářství 757 359,97  1 545 000  
3613   Nebytové hospodářství 9 807 624,06 3 990 000  
3631   Veřejné osvětlení 1 366 204,81  1 260 000  
3632   Pohřebnictví 231 829,51 1 450 000  
3635   Územní plánování 50 820  500 000  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 141 268,14 11 343 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 2 239 827  3 000 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 260 788,47  6 475 000  
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 281 341,75  400 000  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 909 487,93 3 500 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 433 610  320 000  
4357   Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl 216 000  300 000  
5213   Rezerva na krizové opatření   100 000  
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 156 148,82  1 500 000  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 629 630,43 1 006 000  
6112   Zastupitelstva obcí 2 506 281 2 800 000  
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   100 000  
6117   Volby do Evropského parlamentu 82 894,50 0  
6171   Činnost místní správy 8 284 552,86 9 792 160  10 245 160
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 83 716,28 100 000  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 222 343  200 000  
6399   Ostatní finanční operace 1 140 173 1 600 000  
6402   Finanční vypořádání dotací 35 774,42  5 000  
6409   Ostatní činnosti j.n. 0  3 900 000  3 426 000
    Výdaje celkem 173 003 885,24 102 209 260  
8124   Splátky úvěru 3 900 000 12 956 000  
    Výdaje celkem + financování 104 225 231  115 165 260  
    Běžné výdaje   77 703 380  77 623 380
    Kapitálové výdaje   24 505 880  24 585 880