Seznam článků

Výdaje 2018

OdPaPolPopisRozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočtová
změna  (#6)
1014   Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p 50 000 50 000  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r 18 000 22 000  
1037   Celospolečenské funkce lesů 143 000 300 000  
1070   Rybářství 5 000 5 000  
2212   Silnice 3 200 000 3 830 000  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 360 500 6 330 000  
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 600 000    
2292   Dopravní obslužnost  810 000 900 000  
2310   Pitná voda 800 000  780 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 000 000  7 600 000  
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000  500 000  
3113   Základní školy 5 677 783  85 100 000  
3312   Hudební činnost 110 000  200 000  
3314   Činnosti knihovnické 400 000  400 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 140 000  145 000  
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví  131 000  50 000  
3330   Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 80 000    
3341   Rozhlas a televize 100 000  100 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 485 000  480 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 1 245 000  1 250 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros 300 000  700 000  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 639 268  4 433 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 300 000  350 000  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 50 000  50 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 150 000  2 350 000  
3612   Bytové hospodářství 8 987 500  1 545 000  
3613   Nebytové hospodářství 12 409 000  5 580 000  
3631   Veřejné osvětlení 3 300 000  1 600 000  
3632   Pohřebnictví 615 000  620 000  
3635   Územní plánování 121 000  100 000  
3636   Územní rozvoj 100 000    
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 565 000  8 931 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000  3 000 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 600 000  6 475 000  
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 290 000  300 000  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 950 000  1 000 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 500 000  550 000  
4357   Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl 284 000  260 000  
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 500 000  500 000  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 2 416 000  1 014 200  
6112   Zastupitelstva obcí 2 300 000  2 710 000  
6114   Volby do Parlamentu ČR  81 550    
6171   Činnost místní správy 6 900 000 8 400 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 66 000  69 800  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 110 000  110 000  
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr 4 200 000  5 220 000  
6399   Ostatní finanční operace 1 581 230  2 500 000  
6402   Finanční vypořádání dotací  189 690    
6409   Ostatní činnosti j.n. 8 189 510    
8124   Splátky úvěru 3 900 000  4 600 000  
    Výdaje celkem 104 225 231  171 010 000  
    Běžné výdaje    59 627 000  
    Kapitálové výdaje    106 783 000