Rozpočet obce Baška pro rok 2017

Dokumenty k rozpočtu obce Baška

Příjmy 2017

OdPaPolPopisRozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočtová
změna (#4)
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 6 100 000 6 740 000  
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 000 500 000 481 230 
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 800 000 800 000  
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 8 000 000  
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700 000 700 000  
0 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000 16 695 000  
0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy     33 220
0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 2 300 000 2 200 000  
0 1341 Poplatek ze psů 72 000 72 000  
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60 000 60 000  
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000  
0 1344 Poplatek ze vstupného 20 000 20 000  
0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000    
0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů   500  600
0 1361 Správní poplatky 50 000 50 000  
0 1381 Daň z hazardních her     168 380
 0 1382 Zrušená odvod z loterií a podobných her   150 000  65 000
0 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000 2 150 000  
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu     80 000
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 663 800 756 900  
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 1 598 700 800 000 1 488 400
0 4122 Ostatní neinv.přijaté transfery     230 000
0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního   450 000 4 482 300
 0 4222 Investiční přijaté trasféry od krajů 240 000 345 000  
0 4223 Investiční přijatí trasféry od regionálních rad 6 081 350    
1037   Celospolečenské funkce lesů 212 000 150 000  
2310   Pitná voda 40 000 20 000 20 000 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 750 000 2 970 000  
3314   Činnosti knihovnické 7 000 7 000 1 500 
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000 20 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 700 000 1 000 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros 138 000 130 000  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 50 000 50 000  71 000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost     3 000
3421   Využití volného času dětí a mládeže 50 000 50 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 940 000 900 000  
3612   Bytové hospodářství 900 000 900 000  
3613   Nebytové hospodářství 1 033 000 900 000  970 000
3632   Pohřebnictví 45 000 40 000  
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 11 000 2 000  11 000
3635   Územní plánování 100 000 50 000  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 410 000 400 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 130 000 130 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 550 000 500 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 40 000 40 000  
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem     104 000
6171   Činnost místní správy 200 000 140 000  651 900
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 1 600  1 500
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územ 216 650 300 000  4 200 000
6402   Finanční vypořádání minulých let     1 400
  8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč. 18 000 000 36 000 000  
    Příjmy celkem 68 920 000 85 200 000
95 611 930