Seznam článků

Rozpočet obce Baška pro rok 2018

Dokumenty k rozpočtu obce Baška

Příjmy 2018

OdPaPolPopisRozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
změna (#0)
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a  9 740 000 9 000 000  
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 481 230 500 000  
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos  935 000 800 000  
0 1121 Daň z příjmů právnických osob  8 250 000 9 000 000  
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce  1 181 230 1 300 000  
0 1211 Daň z přidané hodnoty  19 880 000 18 500 000  
0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 34 370 30 000  
0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom  2 235 000 2 200 000  
0 1341 Poplatek ze psů  73 000 72 000  
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  68 400 70 000  
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  10 000 10 000  
0 1344 Poplatek ze vstupného  20 000 15 000  
0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů      
0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů  600 1 000  
0 1361 Správní poplatky  50 000 35 000  
0 1381 Daň z hazardních her 193 380 150 000  
 0 1382 Zrušená odvod z loterií a podobných her  65 000    
0 1511 Daň z nemovitých věcí  2 189 000 2 200 000  
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 81 550    
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot  756 900 798 000  
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 1 527 851 820 000  
0 4122 Ostatní neinv.přijaté transfery 230 000    
0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 4 482 300  7 388 000  
 0 4222 Investiční přijaté trasféry od krajů  345 000  99 600  
0 4223 Investiční přijatí trasféry od regionálních rad      
1037   Celospolečenské funkce lesů  218 000  150 000  
2310   Pitná voda 20 000  40 400  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 820 000  4 000 000  
3113   Odvod z fondu investic 267 000    
3314   Činnosti knihovnické 1 500  8 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000  20 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře  1 000 000  1 000 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros  130 000    
3412   Sportovní zařízení v majetku obce  71 000  50 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000    
3421   Využití volného času dětí a mládeže  50 000  50 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace  1 115 750  1 000 000  
3612   Bytové hospodářství  1 000 000  950 000  
3613   Nebytové hospodářství 1 170 000  1 000 000  
3632   Pohřebnictví  40 000  70 000  
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  11 000  11 000  
3635   Územní plánování  50 000    
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.  400 000  567 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů  160 000  150 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů  500 000  500 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd  40 000  40 000  
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 104 000  52 000  
6171   Činnost místní správy  813 900  140 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  1 500  3 000  
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územ  4 200 000  5 220 000  
6402   Finanční vypořádání minulých let 1 400    
  8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč.  36 000 000  23 000 000  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   80 000 000  
    Příjmy celkem 104 225 231  171 010 000