Obecní úřad

Dokumenty k rozpočtu obce Baška

 

Návrh rozpočtu 2021- příjmy

Příjmy


Návrh rozpočtu 2021- výdaje 

Výdaje


  

Příjmy 2020

OdPaPolPopisSkutečnost
2019
Rozpočet
2020
Rozpočet
změna (#1)
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 13 242 200,52 14 016 200  
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 361 784,66 278 300  
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos  1 221 060,22 1 214 400  
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 369 434,73 11 283 800  
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 062 480 1 000 000  
0 1211 Daň z přidané hodnoty 25 582 508,87 28 260 100  
0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 36 726,80 30 000  
0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 347,20 5 000  
0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 2 359 245 2 300 000  
0 1341 Poplatek ze psů 71 154 72 000  
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 93 170 70 000  
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  9 770 10 000  
0 1344 Poplatek ze vstupného 22 257 15 000  
0 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 155 0  
0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů  752,50 1 000  
0 1361 Správní poplatky  42 760 35 000  
0 1381 Daň z hazardních her 305 432,91 250 000  
 0 1382 Zrušená odvod z loterií a podobných her 1 536,22  0  
0 1511 Daň z nemovitých věcí 2 879 182,80 2 700 000  
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 87 000  0  
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 884 400 884 400  
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 2 613 960,56 6 000 000  
0 4122 Ostatní neinv.přijaté transfery 66 328  0  
  4213 Investiční přijaté trasféry ze státáních fondů 2 827 000 0  
0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 54 661 740,78 14 600 000  
 0 4222 Investiční přijaté trasféry od krajů  24 866  72 760  
1019   Ostatní přijaté vratky transferů 10 0000 0  
1037   Celospolečenské funkce lesů  160 179  200 000  
2212   Silnice 4 840 0  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 358 0  
2310   Pitná voda 50 893  30 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 033 234,56  4 800 000  
3115   Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 165 732  150 000  
3314   Činnosti knihovnické 9 840  8 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 40 000 0  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  12 300  15 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 563 232  600 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros 11 093  0  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 60 190  65 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 605,90  0  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 140 367  100 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 562 377,40  1 500 000  
3612   Bytové hospodářství 1 142 206  1 100 000  
3613   Nebytové hospodářství 2 278 250,52  2 000 000  
3631   Veřejné osvětlení 5 814 0  
3632   Pohřebnictví  234 157  203 000  
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 849  11 000  
3635   Územní plánování  5 000  0  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.  635 323  452 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 166 568  150 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 780 715,05  600 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 35 203  20 000  
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 106 000  160 000  
6171   Činnost místní správy 122 595  100 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 214,13  2 000  
6320   Přijaté pojistné náhrady 370 012 0  
6409   Ostatní činnosti j. n. 1 266 0  
    Příjmy celkem 133 574 768 95 373 960  
  8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč. -2 088 606,87  19 791 300  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  47 136 787,39 0  
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pr. - 5 900 000 0  
  8901 Operace z peněžných účtů org. nemající charakter příjm 280 936,39 0  
    Celkem (příjmy + financování) 173 003 885  115 165 260  

 


Výdaje 2020

OdPaPolPopisSkutečnost
2019
Rozpočet
2020
Rozpočtová
změna  (#1)
1014   Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p 4 967 21 000  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r 30 000 22 000  
1037   Celospolečenské funkce lesů 326 636 200 000  
1070   Rybářství 10 000 5 000  
2141   Vnitřní obchod 0 150 000  
2212   Silnice 4 450 546,99 8 000 000  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 882 778,86 8 455 880  
2292   Dopravní obslužnost 765 140 1 100 000  
2310   Pitná voda 1 000 1 350 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 622 997,46  7 100 000  
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 742 415,31  800 000  
3113   Základní školy 107 149 343,09 10 520 000  
3115   Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 1 093 202,92 1 285 220  1 306 220
3312   Hudební činnost 50 000  200 000  
3314   Činnosti knihovnické 448 059,72 458 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 142 924,60  214 000  
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 120 280  50 000  
3341   Rozhlas a televize 149 420,04  1 470 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 463 699,08  530 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 932 959,70  1 000 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros 737 170,97  700 000  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 4 261 878,50 1 500 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 326 640  500 000  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 174 897,50 190 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 279 251,55 1 195 000  
3612   Bytové hospodářství 757 359,97  1 545 000  
3613   Nebytové hospodářství 9 807 624,06 3 990 000  
3631   Veřejné osvětlení 1 366 204,81  1 260 000  
3632   Pohřebnictví 231 829,51 1 450 000  
3635   Územní plánování 50 820  500 000  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 141 268,14 11 343 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 2 239 827  3 000 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 260 788,47  6 475 000  
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 281 341,75  400 000  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 909 487,93 3 500 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 433 610  320 000  
4357   Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl 216 000  300 000  
5213   Rezerva na krizové opatření   100 000  
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 156 148,82  1 500 000  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 629 630,43 1 006 000  
6112   Zastupitelstva obcí 2 506 281 2 800 000  
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   100 000  
6117   Volby do Evropského parlamentu 82 894,50 0  
6171   Činnost místní správy 8 284 552,86 9 792 160  10 245 160
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 83 716,28 100 000  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 222 343  200 000  
6399   Ostatní finanční operace 1 140 173 1 600 000  
6402   Finanční vypořádání dotací 35 774,42  5 000  
6409   Ostatní činnosti j.n. 0  3 900 000  3 426 000
    Výdaje celkem 173 003 885,24 102 209 260  
8124   Splátky úvěru 3 900 000 12 956 000  
    Výdaje celkem + financování 104 225 231  115 165 260  
    Běžné výdaje   77 703 380  77 623 380
    Kapitálové výdaje   24 505 880  24 585 880

 

Zastupitelstvo obce Baška pro volební období 2010-2014

zastupitelstvo-2010

Irena Babicová (KSČM, bez polit. přísl.)
starostka obce, člen Rady obce Baška

RNDr. Martin Čajánek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
místostarosta obce, člen Rady obce Baška

David Blahut (SNK, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška

Ing. Tomáš Břežek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška

Mgr. Romana Žižková (SNK, bez polit. přísl.)
členka Rady obce Baška

Pavel Keprt (ODS)

Ing. Radovan Kolek (KSČM, bez polit. přísl.)

Martina Pavlásková (ČSSD, bez polit. přísl.)

Jiřina Sýkorová (KSČM)

Ing. Radim Svoboda (ODS)

Ing. Jaroslav Blahuta (ČSSD)

Ing. Martin Peterek (TOP 09, bez polit. přísl.)

Ing. Libor Vavřík (ODS)

Otakar Velký (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)

Ing. Jan Richter (SNK, bez polit. přísl.)

Výbory Zastupitelstva obce Baška

Finanční výbor
Předseda: Ing. Tomáš Břežek
Členové: Stanislav Svoboda, Bc. Václav Žáček, Libuše Hřívová, David Foldyna

Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Keprt
Členové: Ing. Ivan Pasičnyk, Ing. Lukáš König, Dušan Polach, Miroslav Šolín, Ing. Jiří Štefek, Bc. Miroslav Bukovjan

 

iconJednací řád zastupitelstva obce Baška (3.78 MB)

Podkategorie