Obecní úřad

Rozpočet obce Baška pro rok 2018

Dokumenty k rozpočtu obce Baška

Příjmy 2018

OdPaPolPopisRozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
změna (#0)
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a  9 740 000 9 000 000  
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 481 230 500 000  
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos  935 000 800 000  
0 1121 Daň z příjmů právnických osob  8 250 000 9 000 000  
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce  1 181 230 1 300 000  
0 1211 Daň z přidané hodnoty  19 880 000 18 500 000  
0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 34 370 30 000  
0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom  2 235 000 2 200 000  
0 1341 Poplatek ze psů  73 000 72 000  
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  68 400 70 000  
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  10 000 10 000  
0 1344 Poplatek ze vstupného  20 000 15 000  
0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů      
0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů  600 1 000  
0 1361 Správní poplatky  50 000 35 000  
0 1381 Daň z hazardních her 193 380 150 000  
 0 1382 Zrušená odvod z loterií a podobných her  65 000    
0 1511 Daň z nemovitých věcí  2 189 000 2 200 000  
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 81 550    
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot  756 900 798 000  
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 1 527 851 820 000  
0 4122 Ostatní neinv.přijaté transfery 230 000    
0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 4 482 300  7 388 000  
 0 4222 Investiční přijaté trasféry od krajů  345 000  99 600  
0 4223 Investiční přijatí trasféry od regionálních rad      
1037   Celospolečenské funkce lesů  218 000  150 000  
2310   Pitná voda 20 000  40 400  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 820 000  4 000 000  
3113   Odvod z fondu investic 267 000    
3314   Činnosti knihovnické 1 500  8 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000  20 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře  1 000 000  1 000 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros  130 000    
3412   Sportovní zařízení v majetku obce  71 000  50 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000    
3421   Využití volného času dětí a mládeže  50 000  50 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace  1 115 750  1 000 000  
3612   Bytové hospodářství  1 000 000  950 000  
3613   Nebytové hospodářství 1 170 000  1 000 000  
3632   Pohřebnictví  40 000  70 000  
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  11 000  11 000  
3635   Územní plánování  50 000    
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.  400 000  567 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů  160 000  150 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů  500 000  500 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd  40 000  40 000  
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 104 000  52 000  
6171   Činnost místní správy  813 900  140 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  1 500  3 000  
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územ  4 200 000  5 220 000  
6402   Finanční vypořádání minulých let 1 400    
  8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč.  36 000 000  23 000 000  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   80 000 000  
    Příjmy celkem 104 225 231  171 010 000  

 


Výdaje 2018

OdPaPolPopisRozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočtová
změna  (#6)
1014   Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p 50 000 50 000  
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r 18 000 22 000  
1037   Celospolečenské funkce lesů 143 000 300 000  
1070   Rybářství 5 000 5 000  
2212   Silnice 3 200 000 3 830 000  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 360 500 6 330 000  
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 600 000    
2292   Dopravní obslužnost  810 000 900 000  
2310   Pitná voda 800 000  780 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 000 000  7 600 000  
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000  500 000  
3113   Základní školy 5 677 783  85 100 000  
3312   Hudební činnost 110 000  200 000  
3314   Činnosti knihovnické 400 000  400 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 140 000  145 000  
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví  131 000  50 000  
3330   Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 80 000    
3341   Rozhlas a televize 100 000  100 000  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 485 000  480 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 1 245 000  1 250 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros 300 000  700 000  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 639 268  4 433 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 300 000  350 000  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 50 000  50 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 150 000  2 350 000  
3612   Bytové hospodářství 8 987 500  1 545 000  
3613   Nebytové hospodářství 12 409 000  5 580 000  
3631   Veřejné osvětlení 3 300 000  1 600 000  
3632   Pohřebnictví 615 000  620 000  
3635   Územní plánování 121 000  100 000  
3636   Územní rozvoj 100 000    
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 565 000  8 931 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000  3 000 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 600 000  6 475 000  
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 290 000  300 000  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 950 000  1 000 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 500 000  550 000  
4357   Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl 284 000  260 000  
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 500 000  500 000  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 2 416 000  1 014 200  
6112   Zastupitelstva obcí 2 300 000  2 710 000  
6114   Volby do Parlamentu ČR  81 550    
6171   Činnost místní správy 6 900 000 8 400 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 66 000  69 800  
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 110 000  110 000  
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr 4 200 000  5 220 000  
6399   Ostatní finanční operace 1 581 230  2 500 000  
6402   Finanční vypořádání dotací  189 690    
6409   Ostatní činnosti j.n. 8 189 510    
8124   Splátky úvěru 3 900 000  4 600 000  
    Výdaje celkem 104 225 231  171 010 000  
    Běžné výdaje    59 627 000  
    Kapitálové výdaje    106 783 000  

 

Zastupitelstvo obce Baška pro volební období 2010-2014

zastupitelstvo-2010

Irena Babicová (KSČM, bez polit. přísl.)
starostka obce, člen Rady obce Baška

RNDr. Martin Čajánek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
místostarosta obce, člen Rady obce Baška

David Blahut (SNK, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška

Ing. Tomáš Břežek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška

Mgr. Romana Žižková (SNK, bez polit. přísl.)
členka Rady obce Baška

Pavel Keprt (ODS)

Ing. Radovan Kolek (KSČM, bez polit. přísl.)

Martina Pavlásková (ČSSD, bez polit. přísl.)

Jiřina Sýkorová (KSČM)

Ing. Radim Svoboda (ODS)

Ing. Jaroslav Blahuta (ČSSD)

Ing. Martin Peterek (TOP 09, bez polit. přísl.)

Ing. Libor Vavřík (ODS)

Otakar Velký (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)

Ing. Jan Richter (SNK, bez polit. přísl.)

Výbory Zastupitelstva obce Baška

Finanční výbor
Předseda: Ing. Tomáš Břežek
Členové: Stanislav Svoboda, Bc. Václav Žáček, Libuše Hřívová, David Foldyna

Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Keprt
Členové: Ing. Ivan Pasičnyk, Ing. Lukáš König, Dušan Polach, Miroslav Šolín, Ing. Jiří Štefek, Bc. Miroslav Bukovjan

 

iconJednací řád zastupitelstva obce Baška (3.78 MB)

Podkategorie