Projekty-obce

Projekty obce

Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

EU MPMR logo

Předmětem projektu je vybudování nové dětské skupiny v obci Baška, konkrétně v budově Hodoňovice č. p. 100. Budou provedeny stavební práce budovy, úpravy venkovního prostranství,dodávka vybavení a dodávka venkovních herních prvků. V budově bude umístěno 1 oddělení pro 10 dětí. Dokončení realizace projektu očekáváme v srpnu 2018.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • navýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci Baška formou vybudování prostor pronovou dětskou skupinu,
 • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Baška a jejímspádovém území,
 • umožnění dřívějšího návratu do pracovního procesu pečujícím osobám v obci Baška a jejím spádovém území.

Výsledky projektu jsou:

 • 1 nově vybudované oddělení dětské skupiny včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny,záchody apod.),
 • 10 dětí umístěných v tomto novém oddělení,
 • navýšená rejstříková kapacita dětské skupiny o 10 dětí oproti stávajícímu stavu (resp.navýšení z 0 na 10),
 • přijetí 2 nových zaměstnanců: z toho 1 na pozici ředitele/ ředitelky dětské skupiny a 1 nového zaměstnance na pozici učitel/ učitelka nových prostor.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Logo_ROP

Název projektu: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/05.01866

Obec Baška v současné době realizuje projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky“, který je spolufinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013.

Hlavním cílem tohoto projektu je rekonstrukce, revitalizace a estetizace centrální části obce Baška, konkrétně místní části Kunčičky u Bašky. Díky realizaci tohoto projektu došlo ke zmodernizování, estetizaci a zvýšení bezpečnosti prostor v centrální části obce, která je vzhledem k umístění významných veřejných objektů hojně navštěvována ze strany místních obyvatel.

Banner_OPZP_FS_ERDF_CMYK

Tento projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14345

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí. Dojde k zateplení fasády, střechy a podlah včetně výměny otvorových výplní.

Podpořeno z Fondu solidarity EU

 

Náprava  povodňových škod, jaro 2010

Obec Baška získala v letošním roce dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na nápravu povodňových škod v roce 2010 částku 42.855,50 Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu:

 • úhradu terénu okolo náhonu v Hodoňovicích
 • mimořádná hlavní prohlídka lávky přes řeku Ostravici v Bašce
 • úprava parkoviště po povodni u Autokempu Baška
 • výkop odvodňovacího kanálu u vodní nádrže Baška
 • výkop odvodňovacího kanálu u p. Svobody v Hodoňovicích
 • výkop odvodňovacího kanálu u p. Foldynové v Kunčičkách u Bašky

Logo_ROP

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/2.3.00/03.01173

Smyslem projektu "Regenerace brownfields Baška" je demolice lokality brownfields s cílem zabránění dalšímu nebezpečnému chátrání neestetické oblasti nacházející se v obci Baška. Jedná se o chátrající nevyužívané budovy, hyzdící okolí, kde se shromažďují problémové skupiny obyvatel, rozlehlé neudržované a podmáčené pozemky, chátrající „brouzdaliště“ zarostlé rákosem a obecní louku („mrchoviště“) zanesenou vegetačním odpadem z lesa a přilehlých pastvin. Na místech bouraných objektů a rekultivovaných pozemcích bude provedeno zatravnění vzniklých ploch a vysazena náhradní výsadba.

Cílem projektu je zatraktivnit veřejná prostranství, zlepšit stav životního prostředí a připravit plochu pro budoucí, nová funkční využití území v obci Baška. Obec Baška získá prostranství, které bude splňovat kapacitní měřítka pro akce regionálního charakteru, které obec taktéž pořádá (viz např. tzv. Baškohrátky – soutěž netradičních plavidel na přehradě Baška s mnohatisícovou návštěvností) a ráda by na jejich nabídku ještě navázala pořádáním kulturních akcí v důstojném prostředí této turisticky atraktivní lokality u přehradní nádrže Baška. Odpovídající kulturně-společenskou infrastrukturou pro venkovní akce obec nedisponuje. Po dokončení náhradní výsadby vznikne místo vhodné k procházkám a odpočinku v blízkosti vodní nádrže a rovněž nedaleko centra obce. Všechna veřejná prostranství upravená v rámci projektu „Regenerace brownfields Baška“ budou užívána v souladu se „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“.

 Obec Baška ukončila dne 31. 05. 2013 projekt "Regenerace brownfields Baška". V rámci tohoto projektu bylo realizováno:

 • z obecní louky ("mrchoviště")  byla odvezena zemina, pozemek byl zorán a uvláčen
 • z "brouzdaliště" byl odstraněn rákos a křoví, byla rozebrána a odstraněna betonová plocha, návozem zeminy byl pozemek srovnán s okolím a bylo provedeno osetí travním semenem
 • na pozemku vedle Základní školy v Bašce byla zbourána budova, ve které byla prodejna "Marka" a obecní garáž, byla odstraněna asfaltová plocha a provedeno osetí travním semenem
 • na pozemcích mezi cihelnou a přehradou byl zbourán chátrající obytný dům Baška č.p. 101, včetně souvisejících staveb, a osetí vzniklé plochy, byly odstraněny křoviny a srovnán terén, na svahu pod přehradou byly vykáceny napadené a suché stromy a provedena náhradní výsadba