zimni-udrzbaRádi bychom upozornili občany, že v souvislosti se zimní údržbou komunikací nastává každoroční problém s různě parkujícími vozidly na území obce, které tvoří překážku. Díky tomu není v některých úsecích sníh odklízen, což se stává důvodem pro stížnosti jiných občanů. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak musí vracet, což zimní údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce.

1. listopadu začalo dle Plánu zimní údržby obce Baška (dále jen "plán") zimní období, kdy jsou všichni občané využívající komunikace a chodníky v naší obci povinni dbát na zvýšenou opatrnost. Jakmile napadne 5 a více cm sněhu na komunikace, vyjedou traktory s radlicemi a začnou s odklízením sněhu. Sníh se odklízí na komunikacích, které jsou rozděleny podle pořadí důležitosti do 3. kategorií: do 1. pořadí důležitosti patří všechny hlavní komunikace a jsou přesně vyjmenovány v plánu, do 2. pořadí důležitosti patří vedlejší komunikace a všechny ostatní cesty a do 3. pořadí důležitosti patří veřejná prostranství a parkoviště. Řidiči traktorů musí dodržovat pravidla silničního provozu, maximální rychlost 20 km/hod. a na úzkých komunikacích musí rychlost přizpůsobit tak, aby nedošlo k poškození plotů nebo obrubníků.

V souvislosti se zimní údržbou nastává každoroční problém: různě parkující vozidla na území naší obce tvoří překážku při zimní údržbě. Nejenže traktory musí překážky s dostatečným odstupem objíždět, ale na některých úzkých místech nemohou projet vůbec. Díky tomu není v některých úsecích sníh odklizen, což se stává důvodem pro stížnosti. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak musí vracet, což zimní údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce.

Každý řidič by si měl uvědomit, že při parkování vozidla je povinen dodržovat zejména pravidla silničního provozu1 a místní obecně závazné vyhlášky. Jedním ze základních pravidel je skutečnost, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Dalším pravidlem je zákaz zastavení a stání na silniční vegetaci. Také je nutno připomenout, že ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, ji musí neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Dle obecně závazné vyhlášky2 není přípustné jakékoliv poškozování zeleně na veřejných prostranstvích, ke kterému při parkování vozidel na zeleni dochází.

Co dodat na závěr? Pokud chceme mít sníh odklizený včas a na území celé obce, netvořme překážky vozidlům zajišťujícím zimní údržbu a na tuto skutečnost upozorněme také své návštěvy.

připravila Šárka Gilarová


1 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
2 obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2005, o čistotě a veřejném pořádku v obci

Joomla SEF URLs by Artio