Novinky

Technické památky v Bašce

Bývalé železárny a hutě v Bašce

Baška – to jméno v 19. století znělo. A to díky zdejším slavným hutím a železárnám, které se proslavily v celé rakousko–uherské monarchii. Jejich majitelé, Habsburkové, na ně byli patřičně hrdí. První hamr začíná pracovat r.1723 za Pražmů. V r.1806 za Habsburků nechává princ Albert postavit vysokou pec se slévárnou. Roku 1800 v Bašce pracují tři výtažny (štrekhamry) a dva frišhamry. Kuly se zde ráfy na kola, osy, radlice apod. Po Albertově smrti dědí těšínskou komoru arcivévoda Karel, podle něhož byla huť v Bašce pojmenována na „Erzherzog Karl Hütte“. Roku 1847 zdědil hutě jeho syn Albrecht, jež huť přejmenovává podle své ženy na „Isabella Hütte“. V roce 1855 byl vodní pohon doplněn parními stroji. Koncem 19. století tvořila huť v Bašce vysoká pec, slévárna odlitků a dva hamry. Karlův a Hildegardin. Provoz byl doplněn zámečnickou a truhlářskou dílnou a kovárnou. V době největšího rozkvětu hutě a železárny zaměstnávaly 320 dělníků. Až do roku 1872 neměly hutě železniční spojení a jejich výrobky se prodávaly většinou na místních a regionálních trzích. Když spojení získaly, již byl trh tak dobře zásobován železárnami ve Vítkovicích a Frýdlantě, že se prakticky nic nezměnilo k lepšímu. V roce 1890 byla vysoká pec přestavěna z tavení rudy dřevěným uhlím na tavení koksem. Po roce 1905 bylo rozhodnuto o vzniku Rakouské horno–hutní společnosti a pomalém ukončení výroby v Bašce. Zchátralá pec byla v prosinci 1908 odstavena a 1. května 1909 se bašťanské železárny definitivně uzavřely. V části bývalých železáren otevírají v roce 1923 bratři Neumannové cihelnu. Do dnešních dob se zachoval především centrální objekt železáren z režného zdiva s vysokým komínem a drobné bývalé provozní objekty kolem něj. Areál se nachází na severním okraji Bašky a vede kolem něj pravoúhelnou zatáčkou silnice z Bašky do Starého Města a Frýdku. Naproti hlavním budovám, přes silnici, lze spatřit tři objekty patrových domů, které nechali majitelé hutí vystavět pro své zaměstnance. Objetky, ozdobené štíty a rizality dodnes nesou ducha neogotického 19. století. Dva z objektů jsou dodnes vybaveny původními okrasnými vstupními dřevěnými verandami. Nad vstupem do jednoho do objektů je dodnes pověšena cedulka „E.H. Albrecht. 1870“. Tento nápis upomíná na majitele železáren Arcivévodu (Erzherzog = E.H.) Albrechta. Současný stav: v soukromém vlastnictví. Pozice: X: 49° 38' 52.63" Y: 18° 22' 18.36"

Vodní nádrž Baška

V místě nynější vodní nádrže se již dříve nacházel rybník na potoce Baštici o rozloze téměř 20 ha. Bylo zde také jíloviště, které bylo základem pro výrobu místně ceněných bašťanských cihel. Stavba přehrady probíhala v letech 1958 až 1961 a vlastní hráz dosahuje délky téměř 1 km (uvádí se 963, ale také 982 m). Na přehradní hráz vás dovede modrá turistická značka a značená cyklostezka.. Východní břeh nádrže byl upraven k rekreaci, najdete zde kemp i občerstvení. Pozice: X: 49° 38' 53.86" Y: 18° 22' 43.63"

Plavební kanál

Plavení dřeva v Beskydech pro potřebu železářství je doloženo od roku 1677. Plavilo se polenové dřevo délky 4 nebo 5,5 stop, tzv. lesní sáh. Na uhlištích se dřevo lovilo z náhonu, ukládalo mezi vysoké kůly a dále pálilo v milířích. Plavební kanál palivového dříví pro železárny v Bašce odbočoval z řeky Ostravice nad Pržnem, u železáren bylo shromaždiště a pod Baškou vtékal opět do řeky. Postaven poč. 19. stol, r. 1858 modernizován a koncem 19. stol. se plavení dříví zastavuje. Sklad dřeva a výroba dřevěného uhlí z polenového dřeva býval v prostoru mezi vodní nádrží Baška a silnicí ze Starého Města do Pržna. Soustava sestávala z šesti náhonů (dnes částečně zasypaných a využívaných pro parkoviště, garáže a zahrádky) a čtyř malých mostů. K provozu uhliště patřil obytný dům čp. 101 a objekt čp. 231. Pozice: X: 49° 38' 54.15" Y: 18° 22' 25.05" Zdroj: Ing. Jan P. Štěpánek

Sakrální památky v Bašce

Kostel sv. Václava

Římskokatolický kostel sv. Václava v Bašce byl vystavěn v letech 1932 –1933 v období hluboké hospodářské krize podle plánů pražského architekta Adolfa Brzotického. Ten vyhotovil plány kostela zcela zdarma. Stavbu s celkovým rozpočtem 400 000 Kč vedl stavitel František Luzar z Kout u Hlučína. Největší měrou se na vybudování kostela podíleli tehdejší členové Kostelní jednoty sv. Václava v Bašce. V jejím čele byl kněz, profesor, senátor Jan Rýpar z Opavy. Největším finančním příspěvkem na výstavbu kostela přispěl sám vratislavský kardinál Adolf Bertram. Velká slavnost k uskutečnění svěcení základního kamene se v Bašce konala 5. června 1932. Svěcení základního kamene provedl děkan P. Brabec z Dobré za asistence skalického faráře Josefa Nikla. Stavba kostela byla dokončena v srpnu 1933 a 22. října téhož roku se konalo jeho slavnostní vysvěcení ke cti a chvále sv. Václava. Slavnostní vysvěcení vykonal P. J. Weismann, prelát a delegát arcibiskupa vratislavského. Pozice: X: 49° 38' 39.13" Y: 18° 22' 13.76"

Husův dům

Byl vystavěn v Bašce nákladem věřících z Bašky, Kunčiček, Hodoňovic, Pržna, Starého Města a českobratrského faráře Alexandra Winklera z Frýdku. Slavnostní otevření se konalo 8. září 1929. Výrazná obdélná jednolodní stavba s vysokým trojúhelným štítem. Vrchol štítu kdysi zdobil husitský kalich. Loď domu (modlitebny) prosvětlují na severní i jižní fasádě tři vysoká obdélná okna. Nároží budovy zpevňují a člení pilíře z režných cihel. Před západní fasádu je předsunuta drobná vstupní předsíň. Kolem budovy se doposud zachoval původní litinový plot. Počátkem 90. let 20. stol. opraven alespoň štít budovy. Pozice: X: 49° 38' 45.78" Y: 18° 22' 20.86"

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého je vzácnou a jednou z nejstarších sakrálních památek v Bašce. Do pískovce ji vytesal v roce 1837 lidový sochař Garba. Ten bydlel v Bašce na Dřevjaném kopci (místní část obce východně od centra), kde až do poloviny 90. let 20. století socha na parcele č. 1238 také stávala. V roce 1997 byla se souhlasem Ministerstva kultury České republiky provedená odborná restaurace sochy a zároveň její přemístění do centra obce ke kostelu sv. Václava. Tam byla 9. května 1997 znovu slavnostně vysvěcena biskupem ostravsko-opavského biskupství Františkem Václavem Lobkowiczem. Pozice: X: 49° 38' 38.33" Y: 18° 22' 13.21"

Kaple Panny Marie v Hodoňovicích

Budova kaple patří k nejstarším v obci. Byla postavena v letech 1873 - 1875. Náklady na její stavbu činily celkem 5 970 zlatých a 73 krejcarů, což představuje na svou dobu nemalou částku. Na úhradě se podíleli nejenom dárci z Hodoňovic, ale i celá řada občanů z Bašky, Kunčiček u Bašky, Frýdku, Místku a mnoha dalších míst. O 10 let později, v roce 1885, byl u kaple zřízen hřbitov, který byl v roce 1910 a 2003 rozšířen. Svépomocí bylo v posledních letech provedeno zrestaurování oltáře, ze sbírek farníků se pořídily 2 vitrážní okna, nové lavice a výměna střechy kaple. Vedle darů farníků a různých dalších institucí na tuto opravu uvolnil částku 300 tis. Kč Obecní úřad Baška. Významnou kapitolu v historii kaple i duchovním životě v Hodoňovicích, znamenal příchod saleziánské řeholní komunity (Saleziání Dona Boska). Jejich činnost byla nejbohatší v letech 1944 - 1950 a 1990 - 1996, kdy Saleziáni v Hodoňovicích trvale sídlili ve vlastními silami vybudovaném objektu (1943 - 1944) poblíž kaple. Kaple Panny Marie Drobná sakrální stavba na jižním okraji obce Baška, při obecním hřbitově, již přes sto let tvoří kolorit zdejšího kraje. Kaple na obdélném půdoryse s půlkruhově zakončeným závěrem byla vystavěna roku 1901. Ke stému výročí založení prošla rekonstrukcí. Pozice:X: 49° 38' 06.97" Y: 18° 22' 10.27"

Kaple Při šefru (Kaple Při měrku)

Krásnou ukázkou drobné církevní architektury je malá kaplička neznámého zasvěcení necelých 200 m jižně od kostela sv. Václava, při levé straně silnice z Bašky do Pržna. Kdy přesně kaplička vznikla není známo. Je vyznačena na mapě III. Vojenského mapování z let 1876-78, na mapě II. vojenského mapování z první třetiny 19. století jí nelze mezi shlukem budov rozeznat.. Pozice: X: 49° 38' 32.95" Y: 18° 22' 13.43"

Kaple Skalická

Spanilá drobná kaplička zvaná „skalická“ stojí na východním okraji obce Baška, při staré cestě z centra vsi do obce Skalice. Přímo naproti za cestou se leží přehradní nádrž Baška. Stáří kaple lze jen odhadovat. Na mapě II. vojenského mapování z let 1836 – 52 je kaple již zobrazena. Na mapách I. vojenského mapování z let 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace) kaplička ještě vyobrazená není. Můžeme proto tvrdit, že byla postavena někdy na přelomu 18. a 19. století a to v místech, kde končila ves Baška a kolemjdoucí se mohl naposledy pomodlit. Kaple je jednoduchou obdélnou stavbou s půlkruhově ukončeným závěrem a sedlovou střechou. Ještě nedávno stály po obou stranách kaple dvě mohutné letité lípy. Ty musely být skáceny, nyní tam rostou lípy nové.. Zdroj: Ing. Jan P. Štěpánek

Vítejte v Beskydech

Nejvýchodnější pohoří v České republice vždy přinášelo návštěvníkům značné množství krás. Ladné křivky hor protkané Janáčkovými symfoniemi, zbojník Ondráš se špetkou bázně, nebo bůh Radegast dodávající této odlehlé části naší vlasti mystiku. Moravskoslezské Beskydy jsou v oblasti turistického ruchu synonymem přírody, poskytující krásné prostředí po celý rok, široké škály nabídky programů sportovních, kulturních i společenských a také kvalitních služeb návštěvníkům. Jsou zde místa, která nejsou položena přímo v horském pásmu Beskyd, nedovedeme si ovšem bez jejich památkových objektů, kulturních programů a mnoha obchodů pobyt v regionu představit. Nabízí pozoruhodné doplnění pro ty, kteří se rádi oddávají zimním sportům či letní turistice, a těm, kteří přijízdějí zejména za historií a památkami dovedou poskytnout ojedinělé zážitky od vystoupení skupin historického šermu až po reprízy starodávných jarmarků, poutí či koncertů dobové hudby. Naproti tomu obce, rozprostřené na úpatích horského masivu nebo v údolích bystřin a potoků jsou synonymem pro celoroční fyzickou aktivitu - od běhu na lyží či cykloturistiky až po branné disciplíny spojené s využitím paraglidingu nebo známých pod heslem "houževnatost - tvrdost - kondice". Beskydy a jejich podhůří jsou také oblastí s dochovanými stavebními památkami, mezi kterými vyniká unikátní soubor lidových sakrálních staveb, z nichž nejstarší pochází z 1.poloviny 16. století, poslední byly postaveny ve třicátých letech 20. století. Beskydy a Pobeskydí náleží k regionům s bohatou kulturní tradicí, kterou v současné době připomínají jak folklórní festivaly, čerpající z umění řady špičkových souborů lidových písní a tanců, tak ojedinělá tradice druhého nejstaršího hudebního festivalu - Janáčkovovo hudební Lašsko. Škálu pravidelně připravovaných programů, jejichž inspirací je vztah genia moderní hudby Leoše Janáčka a jeho rodného Lašska doplnil novou tradicí festival Janáčkovy Hukvaldy. Muzeum Beskyd poskytuje návštěvníkům řadu expozic o historii a etnografii Beskyd a Pobeskydí ve frýdeckém zámku. Přes to, že se horské pásmo Beskyd nachází na hranici naší republiky se dvěma státy - Slovenskem a Polskem, je celý region velmi dobře komunikačně přístupný i ze vzdálených míst. Současná poloha naopak rozšiřuje nabídku zajímavých programů o návštěvu známých turistických středisek v polském Beskidu Slaskim (Ustron, Wisla, Bialsko-Biala), nebo na slovenských Kysucách (Čadca, Turzovka, Oščadnica). Přijměte tedy naše pozvání do Beskyd.

Turistika a zajímavé cíle

Z Pusteven na Radhošť

Z Bašky do Frenštátu pod Radhoštěm vlakem, pak se vydáte po směrovkách na lanovku Pustevny. Z Pusteven, 1018m.n.m. vede nejznámější a nejpoužívanější turistická cesta v Beskydech na horu Radhošť, 1129m.n.m. Pustevny jsou horské sedlo mezi beskydskými horami Radhošťem a Tanečnicí a zároveň jsou významným turistickým střediskem zimní i letní rekreace. Na Pustevny se dostanete sedačkovou lanovkou z Trojanovic - Ráztoky,anebo horskou silnicí z Prostřední Bečvy,přičemž zaparkovat můžete přímo na Pustevnách na placeném parkovišti. Cesta "po modré" s krásnými výhledy až Cyrilometodějské kapli, kříži a sousoší sv. Cyrila a Metoděje od Albína Poláška. Můžete navštívit lanové centrum Trojanovice, nalézá se u parkoviště hotelu Ráztoka poblíž lanovky na Pustevny.

Horské túry a výšlapy

Nejvyšší hora Beskyd Lysá hora (1 323 m n. m.) je vyhledávaným horským cílem. Ovšem všechny beskydské vrcholky patří ke krásným turistickým cílům.

Hrady, zámky, výstavy

Stálá expozice malíře Ferdiše Duši ve Frýdlantu nad Ostravicí. V blízkém Frýdku-Místku určitě stojí za návštěvu Frýdecký zámek, kde jsou umístěny stálé expozice Muzea Beskyd. Jsou zde pravidelně pořádány jak různé kulturní programy, tak zajímavé výstavy. Frýdecký zámek je situován přímo na historickém náměstí ve Frýdku. Ve městě jsou k dispozici sportovní a nákupní centra, knihovny, kulturní dům a v letních měsících koupaní u přehrady Olešná a v přilehlém aquaparku. Místní kina nabízejí komerční snímky i filmy nezávislých autorů v rámci filmového klubu. Najdete zde také stylové restaurace s výbornou kuchyní a hudební klub. K historickým dominantám regionu rozhodně patří asi 15 km vzdálený hrad Hukvaldy. V areálu jeho parku jsou pořádány dnes již světoznámé Janáčkovy hudební slavnosti - Janáčkovy Hukvaldy (červenec). V domku pod hradem, kde Leoš Janáček (hudební skladatel, 1854 - 1928) prožil svá poslední léta, je umístěna stálá expozice dokumentující jeho život a tvorbu.

Rozhledny

Patříte-li k obdivovatelům panoramatických výhledů do kraje a nelitujete trochu námahy, pak můžete v okolí Bašky navštívit hned několik rozhleden: Chlebovice (10 km), Staříč (8 km). Rozhledna na turistické chatě Prašivá (15 km) Vám umožní pohled i na těšínskou část Beskyd. Vybude-li Vám více času, pak určitě stojí za návštěvu starobylé město Štramberk (25 km) a jeho vyhlídková věž - Štramberská trúba.

Technické muzeum

Kopřivnice (20 km od Bašky) je město s unikátním technickým muzeem proslulých automobilů zn. Tatra aj.

Muzeum v přírodě

V Rožnově pod Radhoštěm (40 km od Bašky) najdete Valašské muzeum v přírodě nabízející autentický pohled do života valašské vesnice v 18. a 19. století.

Cykloturistika

Severní Morava je malebné území rozčleněné horskými hřebeny a zvlněnými kopci - území jakoby zrozené pro pestrou letní cykloturistiku. Je to kraj se širokými horizonty úrodných rovin a krásných rozhledů.

Cykloturistické mapy:

KČT 1:100 000 č.27 Beskydy a Javorníky Shocart 1:60 000 č.154 Moravskoslezské Beskydy

Cyklobusy v Beskydech:

Od 10. května 2008 provozuje společnost Connex Morava 2 cyklobusy v Moravskoslezských Beskydech. Jsou v provozu od 10. 5. 2008 do 21. 9. 2008 o víkendech a ve státní svátky, o letních prázdninách jezdí denně. 1.autobus jede z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, na Ostravici, do Starých Hamrů, na Bílou, Bumbálku, Horní Bečvu, do Rožnova pod Radhoštěm a Frenštátu pod Radhoštěm. Druhá trasa je ve směru: Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Čarták, Velké Karlovice, Bumbálka, Bílá a konečnou zastávkou je Turzovka (Slovensko).

Cyklistika odkazy:

www.beskydy.cz www.regionbeskydy.cz infoportál o regionu www.cykloserver.cz články, rady, trasy, výlety www.nakole.cz články, diskuze, poradna www.cyklotoulky.com články, cyklostezky, rady www.bajk.cz chat, rady, cestopisy www.pdamapy.cz Mapy do palmtopů mj. s cyklotrasami www.horydoly.cz turistika, cyklistika, horolezectví www.cyklotrasy.info elektronické plánování cyklotras www.mapy.idnes.cz/cykloturistika cyklomapy on-line www.cyklostezky.cz cyklotrasy, cykloservisy, turistické regiony Cyklotrasa č. 6003 Olešná, přehrada - Olešná, přehrada Okruhová trasa - obtížnost: lehká - značení: silniční - vhodné pro MTB a trekingová kola Komunikace:místní komunikace Povrch: asfalt, zpevněný povrch PRŮBĚH CYKLOTRASY: 0.00 km Vodní dílo Olešná,Vodní plocha 1.50 km Chlebovice,Místní část 5.00 km Palkovice,(325.00 m.n.m.)Město nebo obec 9.00 km Baška,(365.00 m.n.m.)Město nebo obec 14.00 km Dobrá,(332.00 m.n.m.)Město nebo obec 22.00 km Nová Kolonie,Ulice nebo jiné místopisné označení 23.50 km Válcovny plechu,Ulice nebo jiné místopisné označení 28.00 km Staříč,Město nebo obec 32.50 km Lysůvky - Frýdek-Místek,Ulice nebo jiné místopisné označení 33.00 km Vodní dílo Olešná,Vodní plocha

Koupání a vodní relaxace

Přehrada Baška

Mnoho z nás touží po plavání a dnech trávených u vody. K tomu je ideální přehrada Baška. Místní travnatá pláž, u břehu mělčí voda vhodná pro dětské radovánky, krásný výhled na Beskydy a vůně nedalekého lesa.Přilehlý kemp nabízí kromě ubytování nové sociální zařízení, převlékárny, stánek s občerstvením i restauraci. Pro milovníky sportu jsou zde letos vybudovaná dvě hřiště pro plážový volejbal a dvě hřiště s umělým povrchem. Sportovního náčiní lze zapůjčit na recepci kempu. Lodičky a šlapadla lze zapůjčit v loděnici a rybáři, ti se relaxují hlavně na "hrázi".

Další přírodní koupání

Svlažit tělo můžeme u řeky Ostravice, která protéká i Baškou. Nebo lze okusit vodu nedaleké řeky Morávky, popřípadě si udělat výlet na vodní nádrž Žermanice.

Aquaparky a bazény v okolí Bašky

Dovolenou na Bašce si můžete zpestřit také návštěvou venkovního nebo krytého aquaparku ve Frýdku-Místku, popř. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Koupání v samém lůně Beskyd nabízí menší areál s koupališti a bazény "Sluníčko" na Ostravici. Menší bazén a whirpool najdete ve sportovním areálu "Kotelna" ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Odkazy:

Aquapark Olešná venkovní i krytý Aquapark Frenštát p.R. venkovní

Sport a adrenalin

Míčové hry

Squash Squashové kurty nabízí sportovní centrum Kotelna ve městě Frýdlant nad Ostravicí vzdáleném 7 km od Bašky.www.kotelna.net Volejbal Sezónní hřiště pro beach volejbal ve sportovišti na přehradě Baška. Tenis Sezónní kurty ve sportovišti na přehradě Baška.

Letiště

Frýdlant nad Ostravicí Ve Frýdlantě n.O. najdete také letiště, které nabízí vyhlídkové lety do okolí. Obzvláště přelet Beskyd je velmi oblíbený.www.akfrydlant.cz

Lanová centra

Opičárna Lanové centrum na Ostravici, údolí Sepetné (turistická červená značka na Lysou horu). Nabízí zde dvě základní trasy s různou obtížností, kdy každá má několik délkových variant. Pro překonání těchto tras není nutno žádné extrémní fyzické síly, ačkoliv dle zvolené trasy se může obtížnost různit.www.opicarna.cz TarzanieLanové centrum Trojanovice se nalézá u parkoviště hotelu Ráztoka poblíž lanovky na Pustevny. Pod vedením školených instruktorů si můžete vyzkoušet svou odvahu a své síly několik metrů nad zemí. Trasy jsou rozděleny dle náročnosti, jistící soupravy jsou k zapůjčení na místě. www.tarzanie.cz

Solárium

Frýdlant nad Ostravicí Ve sportovním centru Kotelna ve městě Frýdlant nad Ostravicí vzdáleném 7 km od Bašky. www.kotelna.net

Sauna

Baška a Kunčičky u Bašky Saunu najdete v Sokolovně v Bašce a také v restauraci Stamar v Kunčičkách. www.stamar-fm.cz Frýdlant nad Ostravicí Ve sportovním centru Kotelna ve městě Frýdlant nad Ostravicí vzdáleném 7 km od Bašky. www.kotelna.net

/DENIK.CZ/ – Další, už čtvrtý ročník populární soutěže netradičních plavidel s přiléhavým názvem Baškohrátky, proběhl tuto sobotu 14. srpna na přehradě v Bašce. Akci si nenechalo ujít několik tisíc diváků. Závodníků na netradičních plavidlech však letos oproti předešlému roku výrazně ubylo.

Svou varhanářskou dílnu má v Bašce Zdeněk Hromádka, který je ve svém oboru uznávaným odborníkem. Je zván k opravám varhan nejenom v České republice, ale především do mnoha evropských i světových metropolí.

/DENIK.CZ/ - Oficiálně první ročník akce Lašské olympijské hry se v sobotu 28. srpna od deseti hodin uskutečnil na hřišti na Kamencu v Hodoňovicích u Bašky.

Joomla SEF URLs by Artio