Kour_kominZdá se to být nesmírně pohodlné - vzít odpadky, hodit je do kotle či kamen a zbavit se jich spálením. Zůstane maximálně trocha popela, kterým pohnojíte zahradu… Možná máte na věc právě tento názor, ale vězte, že spalovat odpady doma, je snad to nejhorší, co s nimi můžete udělat!

Spalováním odpadu v domácích topeništích nikdy nedosáhnete teplot, které jsou nutné k bezpečné likvidaci toxických látek. Pojďme si uvést pár příkladů:

1. Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET láhví se dostanou do ovzduší toxické polyaromatické uhlovodíky. Řada z nich jsou mutagenní a karcinogenní. Mohou způsobovat problémy s krvetvorbou, dýchacím a imunitním systémem či reprodukcí.
2.  Spalováním PVC vznikají jedovaté dioxiny a sloučeniny chlóru.
3. Chemicky ošetřené dřevo opět uvolňuje oproti palivovému dříví až 500x větší množství dioxinů, které mohou zapříčinit vznik rakoviny, a formaldehyd.
4. Chlororganické sloučeniny (např. výše uvedené dioxiny) a těžké kovy se uvolňují při spalování obalů od mléka, džusů apod.
5.  Ani spalování časopisů a celobarevných letáků není bez nebezpečí – tiskařské barvy obsahují těžké kovy, které se hořením uvolňují. Samozřejmě pokud použití novinové stránky na rozdělání ohníčku neuškodí, ale pálení velkého množství novin či časopisů ano.
6. Obdobně jako u plastů, i při spalování pneumatik se produkují polyaromatické uhlovodíky a jiné jedovaté látky. Pneumatiky v žádném případě nepatří do lesa, ale výhradně na sběrný dvůr.
7. Také tráva, listí a zbytky potravin jsou zdrojem nebezpečných a dráždivých látek. Patří na kompost nebo do směsného odpadu.

A co dělat v případě, když komín Vašeho souseda vypouští do vzduchu obzvlášť „příjemný“ kouř? V prvé řadě se pokuste o domluvu, zkuste najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Pokud tato snaha vyjde vniveč a soused není ochoten ustoupit, nejen že tím poškozuje zdraví, jak své, tak i ostatních občanů, ale také porušuje zákon, podejte podnět příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností – Magistrátu města Frýdku-Místku (dále jen „Magistrát“), a to i prostřednictvím Obecního úřadu Baška.

Legislativa neumožňuje v případě fyzických osob, tedy sousedů, vstupovat do obydlí za účelem kontroly topeniště. I bez toho ale lze vizuálně zkontrolovat tmavost kouře, která, je-li nepřípustná, je přestupkem projednávaným Magistrátem podle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Ke zjištění tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Je složena ze šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpovídající příslušným stupňům tmavosti kouře. Měření se provádí ve vzdálenosti 150 – 400 m od pozorovaného komína. Určení stupně tmavosti se provádí v pravidelných půlminutových intervalech celkem 30x. Přípustná tmavost kouře pak odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tmavost kouře není vyšší, nebo jiné barvy než stupeň 2.

Jsme však přesvědčeni, že Vy, občané Bašky, jste si vědomi všech rizik a důsledků spojených se spalováním výše uvedených druhů odpadů, a tudíž se tomu sami zodpovědně vyhýbáte. Proč byste si vlastně přidělávali práci navíc, když ekologická likvidace odpadů je zahrnuta v poplatku za odpad, který všichni platíte?

Zdroj: arnika.org, www.lokalni-topeniste.cz

Příloha:

Brožura Moravskoslezského kraje "Takové to domácí topení"

Joomla SEF URLs by Artio