Ve čtvrtek 11. 06. 2020 v sále Kulturního domu v Bašce zasedalo Zastupitelstvo obce Baška.

Zastupitelstvo obce Baška na svém zasedání: 

Schválilo Závěrečný účet obce Baška za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Baška za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s hospodařením obce, a to bez výhrad.

Schválilo Účetní závěrku obce za rok 2019.

Schválilo Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu pro rok 2020.

Schválilo Plán financování obnovy kanalizace.

Vzalo na vědomí Závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2019.

Vydalo nové znění Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace.

Rozhodlo o vyhlášení záměru prodeje skladové montované haly nacházející se na pozemku p.č. 292 k.ú. Baška – bližší podrobnosti budou zveřejněny webových stránkách obce úřední deska

 

K novému projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o zřízení Obecní policie Baška budou předloženy podklady doplněné o chybějící informace.

Na programu byly dále body týkající se hospodaření s majetkem obce Baška, kde se projednávaly smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy, vyhlášení záměru směny částí pozemků, koupě pozemků do vlastnictví obce, prodej pozemků, směny pozemků.

Plné znění usnesení bude zveřejněno na webových stránkách obce Baška zastupitelstvo obce