Koncem letošního roku a počátkem nového roku vešly v Bašce v platnost nové obecně závazné vyhlášky. Některé vyhlášky staršího data, např. OZV č. 4/2006 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci nebo OZV č. 6/2020 o místním poplatku za vstupného, byly zrušeny. Nové vyhlášky nabyly platnosti konkrétně v listopadu, v prosinci 2021 a některé nyní 1. ledna 2022.

Jedná se hlavně o vyhlášku č. 8/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s důležitými informacemi o tříděném odpadu. Tříděný odpad se soustřeďuje do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery a pytle. Objemný a nebezpečný odpad lze odevzdat na sběrném dvoře. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami budou využity v rámci komunitního kompostování a lze je dovézt do komunitní kompostárny umístěné v Kunčičkách u Bašky č.330. V následné vyhlášce č. 5/2021 se např. dozvíme, že místní poplatek za odpadky je stanoven 650,- za kalendářní rok a že poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

V platnost vešla také vyhláška č. 4/2021 o regulaci hlučných činností. Je zde stanoveno, že každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů na tuto vyhlášku navazuje vyhláška 6/2021 o nočním klidu stanoveném mezi 22:00-6:00 s výjimkou silvestrovské noci.

Vyhláška č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků obsahuje například povinnost pořadatelů těchto akcí je oznámit spolu s dalšími nezbytnými informacemi do 30 dnů před jejich uskutečněním na Obecním úřadě v Bašce.

Cílem vyhlášky č. 2/2021, která zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů v blízkosti přehrady mimo kemp, např. v lesoparku, je zajištění veřejného pořádku, čistoty a ochrany veřejné zeleně v obci Baška a zachování estetického vzhledu obce.

Obecně závazné vyhlášky stanovují jasná pravidla, která umožňují občanům dobře se orientovat v nařízeních obce, a mají pomoci řešit každodenní situace ve veřejném prostoru.

Joomla SEF URLs by Artio