Starostka Obce Baška vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru finančního a rozvoje obce.

 Zařazení: úředník

Místo výkonu práce: obec Baška
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců
Platová třída: 11 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle dohody

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
 • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 • ovládá jednací jazyk,
 • je svéprávná,
 • je bezúhonná,
 • splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • úplné střední vzdělání s maturitou ekonomického směru

Další požadavky:

Znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, zejména zákony č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 563/1991 Sb o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále pak orientace v navazujících právních předpisech.

 • znalost finanční a investiční problematiky územně samosprávného celku, řízení projektů
 • uživatelská znalost práce s PC, zejména s programy MS Office, Outlook, internet, správa písemností,
 • dobré komunikační, organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, včetně komunikace s osobami v krizových situacích, schopnost řešit problémy, samostatnost, odolnost vůči psychické zátěži, ochota dalšího vzdělávání
 • řidičské oprávnění skup. B
 • výhodou:
  • praxe v oblasti veřejné správy nebo místní samosprávy,
  • praxe na pozici vedoucího odboru nebo oddělení,
  • zkušenosti s vedením kolektivu minimálně 3 roky
  • obecná a odborná způsobilost v oblasti přenesené působnosti obcí
  • znalost odborných programů – Ginis, Gordic, TIS
  • orientace v oblasti dotačních titulů EU, ČR, MAS, MSK, případně jiných zdrojů a zkušenosti s jejich administrací od podání až po závěrečné vyhodnocení projektů, projektový management
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání v oblasti vedení lidí

 

Druh práce a její charakteristika:

 • řízení, organizace, koordinace, plánování, kontrola činností řízených zaměstnanců a metodická pomoc pracovníkům odboru v oblasti financí, investic, staveb a územního plánu
 • harmonogramy prací, rozdělování pracovních úkolů, kontrola a hodnocení zaměstnanců, vedení evidence docházky a pracovních výkazů a podkladů mezd
 • podíl na tvorbě strategických koncepcí rozvoje obce
 • vykonávané činnosti zejména v oblasti:
 • samospráva – realizace výstupů pro vedení obce, radu a zastupitelstvo
 • problematika komunálních financí, sestavování, vyhodnocování čerpání, kontrola rozpočtu
 • účetnictví, DPH
 • veřejné zakázky, investice a stavební řád a územní plán
 • dotace

 

Co nabízíme:

 • 25 dnů řádné dovolené
 • benefity sociálního fondu, například stravenky, volnočasové poukázky, příspěvek na dovolenou, na penzijní nebo životní pojištění, organizované tábory pro děti, aj.
 • možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
  • osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na občany narozené po  01.12.1971,
  • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů popř. rozvoje osobnosti.

Poznámka: Požadované doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány, zaslány zpět budou jen na základě žádosti uchazeče.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 1/2020 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Baška, Baška 420, 73901 Baška.

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na Obecní úřad Baška nejpozději do 7.2.2020. Další informace podá osobně nebo telefonicky starostka obce Irena Babicová, tel: 558 445 215.

Přihláška k výběrovému řízení zde: Přihláška