Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Středisko VÝZVA jim již 18 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem. Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.  Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.

Rodinný průvodce

 

CO jsme za letošní rok prožili?  Aneb zvládli jsme a také dále překonáváme dobu ,,COVIDOVOU‘‘…

„můžu žít podle svého…“  osobní asistence OASA

Osobní asistence OASA pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením žít způsobem života, který se podobá běžnému životu jejich vrstevníků. Umožňuje jim žít v domácím prostředí, chodit do školy a trávit volný čas dle svých představ, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.

Tento rok byl ve službě osobní asistence, tak jako v jiných službách, poznamenán dopady koronavirové nákazy. Byť hlavním dílem práce všech bylo zajišťovat a poskytovat asistenci, neméně důležitou a zásadní součástí se stalo i řešení nových situací, jak pro osobní asistenty, tak pro klíčové pracovníky služby.

Bylo potřeba reagovat na situaci a minimalizovat rizika přenosu nákazy jak mezi pracovníky, tak mezi pracovníky a uživateli. Asistenti byli seznamováni s krizovými plány a byli schopni na ně pružně reagovat. Dokázali se vypořádat i s novinkami, jako byla celodenní práce v ochranných pomůckách ale i telefonické osobní pohovory s vedoucí služby. Klíčoví pracovníci se museli přeorientovat na on-line koordinaci asistentů, i s mnohými omezeními a úskalími, která to přineslo.

Všichni procházeli v dubnu a květnu plošným testováním na COVID-19 a další vládou nařízená testování je čekají. Pracovníci služby zajišťovali pro osobní asistenty ochranné pracovní pomůcky (roušky, respirátory, štíty, desinfekce, rukavice) a distribuovali je asistentům přímo do terénu.

Za prvních deset měsíců roku 2020 asistovalo u 72 uživatelů celkem 50 asistentů a odpracovali 27 080 hodin.

Při pracovních setkáních, která proběhla v rozvolněných měsících se asistenti vzdělávali v tématech Přístup k potřebám osob s postižením, Jak pomáhat a nevyhořet, Práce s riziky v sociálních službách, Sexualita osob s postižením, a využívali individuální supervize.

Výběrová řízení na pozici osobní asistent zpočátku roku probíhala, ovšem na podzim byla pozastavena a další nemohla proběhnout v takovém rozsahu, v jakém by bylo potřeba.

Uživatelům a jejich rodinám děkujeme za důvěru a pochopení, se kterými přijímali některá omezení asistencí vyplývající z nařízení vlády. Věříme, že v následujících týdnech se bude situace uklidňovat a budeme adventní dny prožívat v klidu, pohodě, zdraví a vzájemné toleranci.

 

 „nejsme na to sami…“ odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE

RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství a podporu, při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím. Kromě poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti sociální, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, platné legislativy, zdravotnických systémů, kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek se zaměřuje na podporu a pomoc při orientaci v těžké životní situaci, poskytuje zázemí a prostor pro setkávání pečujících osob a výměnu jejich zkušeností, podporuje jejich vzdělávání a seberealizaci.

Poradna RODINNÉHO PRŮVODCE se řídí zásadami individuálního přístupu, diskrétnosti a možnosti zůstat v anonymitě.

RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech týkajících se života se zdravotním postižením (dávky pro osoby se zdravotním postižením, průkazy OZP, příspěvek na péči, invalidní důchody, svéprávnost, získávání kompenzačních pomůcek ze zdravotního pojištění, nadací, vzdělávání a inkluze osob se zdravotním postižením, apod.).

Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (námitky, odvolání, doprovody při jednání, apod.). Nabízí konzultace ke kompenzačním, rehabilitačním a speciálním sportovním pomůckám pro osoby se zdravotním postižením a možnosti aktivního využití volného času pro rodiny se zdravotně postiženým členem. Nabízí tematická setkávání pečujících jako možnost získávání dovedností ke zvládání životní situace, podporuje tak vzdělávání a seberealizaci pečujících osob. Zprostředkovává informace prostřednictvím knihovny s odbornou literaturou.

Služba poskytuje informace o navazujících službách a pomáhá je také  zprostředkovat. Službu zajišťují 2 pracovnice poradny za podpory odborných lektorů.

K dnešnímu dni služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytla prostřednictvím poradenství 172 rodičům a jejich dětem 1079 intervencí a  253 kontaktů a zorganizovala 8 setkání skupin rodičů.

Každá získaná podpora nám pomáhá udržovat a kvalitně poskytovat naše služby a aktivity.  Proto jsme za ni velmi vděčni.

Děkujeme také obci Baška, která naši činnost podpořila v letošním roce dotací.

 

 

Služby a aktivity Střediska VÝZVA poskytuje: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. , Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava,

IČO: 48804517,  www.prorodiny.cz , facebook.com/prorodiny , Bankovní spojení: ČS Ostrava č. ú.: 1660723399/0800

Zázemí služeb na adrese: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Středisko VÝZVA, Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice, www.vyzva.prorodiny.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice.

Usiluje o podporu manželství, rodiny a vztahů prostřednictvím činnosti dvou středisek:

  • Středisko RODINA – nabízí programy na podporu fungování vztahů a rodiny, rodičovské kurzy, komplexní poradenství v nepříznivých situacích, pomoc při řešení nedorozumění apod. a
  • Středisko VÝZVA – nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, jejich rodiny a osoby o ně pečující: osobní asistenci OASA, odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací službu RESPIT a sociálně aktivizační službu BRÁNA (mimo režim sociálních služeb VÝZVA dále nabízí Rehabilitační asistenci a Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením).