Ve dnech 25. a 29. 6. 2020 zasedala rada obce a schválila: 

Pronájem části nebytových prostor v domu č.p. 149 v Bašce pobočce domácí zdravotní péče pod záštitou společnosti SESTŘIČKA.CZ s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle.

Vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru, část budovy v I. NP č. p. 320, na pozemku p.č. 354, vše na k.ú. Kunčičky u Bašky, za účelem provozování restaurační a hostinské činnosti, spolku TJ Sokol Baška – oddíl kopané. uredni deska

Dále radní:

Projednali STUDII PROVEDITELNOSTI KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-dopravního řešení přístupových cest do lokality Humenská („U Valu“) v Hodoňovicích. Zpracovanou studii předloží k projednání svému poradnímu orgánu, a to komisi investiční, územního plánování, stavební a komisi dopravní a bezpečnosti a komisi životního prostředí.

Projednali návrh rozšířeného parkoviště u železniční zastávky v centru obce Baška. I tento návrh předloží k projednání svému poradnímu orgánu, a to komisi investiční, územního plánování, stavební, komisi dopravní a bezpečnosti a komisi životního prostředí.

Byli informováni o zájmu p. Bauera k dlouhodobého pronájmu pozemku pro umístění dřevěné stavby pro rozšíření sortimentu stravování v Autokempu Baška. Záměr dlouhodobého pronájmu nebyl schválen.

Nedoporučili zastupitelstvu obce vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků na k.ú. Hodoňovice, o jejichž koupi projevil zájem p. Jurek – bude projednáno na zářijovém zasedání zastupitelstva obce.

Plné znění usnesení bude zveřejněno na webových stránkách obce Baška viz rada obce