V pondělí 1. června 2020 zasedala Rada obce Baška. Informujeme vás o nejdůležitějších bodech zasedání.

Rada obce Baška doporučuje Zastupitelstvu obce Baška:

schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve věci stávající vodovodní přípojky, která vede přes pozemek Moravskoslezského kraje, který je zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje.

rozhodnout věci majetkového vypořádání pozemků pod stavbami o uzavření darovacích smluv mezi obcí Baška a Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je darování části obecního pozemku p.č. 2024 v k.ú. Baška, darování        částí pozemků Moravskoslezského kraje p.č. 2027/1 a p.č. 2030 oba v k.ú. Baška, darování stavby autobusového zálivu u silnice č. III/48425, umístěného na části pozemku parcela č. 2024.  Části pozemků ve vlastnictví MSK                  (pozemek p.č. 2027/1 a p.č. 2030), na nichž leží stavba chodníků, budou Obci Baška darovány. Obec Baška daruje MSK pozemek ležící pod stavbou autobusového zálivu u silnice č. III/48425 (cementobetonový kryt) a zároveň i              samotnou stavbu autobusového zálivu.

rozhodnout o vyhlášení záměru směny částí pozemku p.č. 335/4 za části pozemku p.č. 335/1 oba v k.ú. Baška. V návaznosti na provedenou stavbu chodníku podél silnice č. II/477 a č. III/48425 a dle vyjádření Správy silnic                    Moravskoslezského kraje (SSMSK) je nutné provést majetkové vypořádání pozemků pod stavbou.

souhlasit s nabytím části pozemku p.č. 288 v k.ú. Baška. V návaznosti na provedenou stavbu chodníku podél silnice č. II/477 a č. III/48425 a dle vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) je nutné provést majetkové      vypořádání pozemků pod stavbou.

souhlasit s nabytím pozemku p.č. 768, ostatní plocha, o výměře 75 m2 a pozemku p.č. 781, ostatní plocha o výměře 299 m 2, oba pozemky k.ú. Kunčičky u Bašky do vlastnictví obce Baška. Je to z důvodu výstavby III. etapy                  protihlukových opatření podél silnice I/56 byla obec Baška.

vyhlásit záměr prodeje skladové montované haly nacházející se na pozemku p.č. 292 k.ú. Baška. Obec Baška nemá pro tuto halu využití, proto je doporučeno vyhlásit záměr prodeje.

Rada obce Baška rozhodla vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor v domu čp. Baška 149, 739 01 Baška. Jedná se o kancelářské prostory 2.NP (č.p.149) o velikostech 18,4 m², 31,2 m², 7,3 m², 43,3 m² a WC + sprch. kout 8,9 m². Bližší podrobnosti budou zveřejněny na www.baska.cz, sekci Úřední deska.

Rada obce Baška rozhodla vyhlásit záměr s pronájem nebytového prostoru, část budovy v I. NP č. p. 320, na pozemku p.č. 354, vše na k.ú. Kunčičky u Bašky, za účelem provozování restaurační a hostinské činnosti. Bližší podrobnosti budou zveřejněny na www.baska.cz v sekci Úřední deska.

Starostka obce Baška svolává na den čtvrtek 11. 06. 2020 v sále kulturního domu Baška, II. patro od 17.00 hodin 15. zasedání Zastupitelstva obce Baška. Bližší podrobnosti budou zveřejněny na www.baska.cz v sekci Úřední deska.