Blíží se poslední den lhůty pro podání příznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017. Podatelny územních pracovišť finančního úřadu, budou rozšiřovat úřední hodiny, a to od 26. března do 29. března od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty 3. dubna od 8:00 do 18:00 hodin.

Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017  je  úterý  3. dubna 2018. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u   správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání  k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem,  podává daňové přiznání ve lhůtě do 2. července 2018. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Občané, kteří pobírali v uplynulém roce 2017 pouze příjmy od zaměstnavatelů,  mohou i letos využít zjednodušený dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podmínkou je, že  tito občané neměli jiné druhy zdanitelných příjmů než  příjmy ze závislé činnosti).

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi není nutné.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR  jsou k dispozici na  www.financnisprava.cz.

Nejsnadněji lze přiznání  vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portálu na  www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

V případě, že uživatel aplikace v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistí, že nemá dostatek informací a podkladů pro správné  vyplnění daňového přiznání,  lze  pracovní verzi  elektronického formuláře uložit a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“.  Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat  daňové přiznání elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. 

Jak daňové přiznání podat elektronicky? Nejsnadněji pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, ve které je po vyplnění elektronického formuláře nutno učinit  jeden z těchto kroků:

  • vyplnit a odeslat podání opatřené kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisem,
  • vyplnit a odeslat podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • vyplnit a vložit podání v patřičné struktuře a formátu  do své datové schránky,  poté  prostřednictvím své datové schránky datovou zprávou  odeslat správci daně.