Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů, vydalo Metodické stanovisko, které se týká řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičských průkazů), jimž v době vyhlášeného nouzového stavu uplynula doba platnosti, a to v tom smyslu, že se po dobu trvání nouzového stavu na tyto doklady hledí stále jako na platné, bez jakéhokoliv postihu.

Důvodem pro vydání tohoto metodického stanoviska byl vyhlášený nouzový stav na území České republiky v souvislosti se šířením nákazy koronaviru označovaného jako SARS COV-2 a vydanými opatřeními vlády ve vztahu k omezení úředních hodin správních orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni.

Vydané stanovisko se vztahuje na výše uvedené doklady, jimž uplynula či uplyne doba platnosti v období od 1. září 2020 do 31. března 2021. Na uvedené doklady se hledí jako na platné po dobu 6 měsíců nad rámec platnosti jednotlivých dokladů (např. platnost řidičského průkazu skončila 10. 11. 2020, dle tohoto stanoviska se považuje za platný do 10. 5. 2021).

Stanoviskem jsou částečně dotčeny i řidičské průkazy, jimž platnost uplynula v doběod 1. února 2020 do 31. srpna 2020 a kterým je prodloužena platnost o 7 měsíců. Tento závěr byl učiněn na základě vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky k datu 5. října 2020, jelikož i na tyto držitele řidičských průkazů, dopadají vyhlášená opatření (např. řidičský průkaz, jemuž platnost skončila 1. 3. 2020, byl ve smyslu nařízení co do platnosti prodloužen do 1. 10. 2020 a následně se na něj ve smyslu tohoto stanoviska pohlíží jako na platný po dobu dalších 6 měsícůdo 1. 4. 2021).