Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
6. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 25 duben 2019, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na čtvrtek 25. dubna 2019 do velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro
od 17.00 hodin

6. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2019
 5. Dodatek č. 6 a 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška"
 6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva – pozemek p.č. 723/3, k.ú. Baška mezi obcí Baška a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
 7. Informace ke smlouvě o spolupráci mezi obcí Baška a ZD Beskyd Palkovice, a.s.
 8. Prodej pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34 vše k.ú. Kunčičky u Bašky
 9. Prodej části pozemku p.č. 1286/15 a koupě pozemku p.č. 1212/15 oba v k.ú. Kunčičky u Bašky
 10. Prodej částí pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, a jejich směna za pozemek p.č. 1212/18, vše k.ú. Kunčičky u Bašky
 11. Smlouva o spoluúčastí na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení – Domov pro seniory Frýdek-Místek, mezi Obcí Baška a Domovem pro seniory FrýdekMístek, příspěvkovou organizací Frýdek-Místek, ul. 28 Října 2155, IČ: 68158025
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o nočním klidu, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Obecní úřad Baška
Baška 420
73901