Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
25. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 15 březen 2018, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 15. 3. 2018 do Hostince U Čendy, Hodoňovice
od 17.00 hodin

25. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu v k.ú. Baška.
 5. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
 6. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
 7. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu FrýdlantskoHorné Kysuce
 8. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška ve II. pololetí 2017
 9. Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Baška 10. Prodej části pozemku parc. č. 427/1 a části pozemku parc. č. 776, k. ú. Hodoňovice
 10. Žádost o odkup pozemku parc. č. 300, k. ú. Hodoňovice
 11. Odkup pozemků za účelem umístění stavby „Cyklostezka Frýdek-Místek – Baška“
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Hostinec U Čendy
Hodoňovice 43
Hodoňovice
739 01
http://www.hostinecucendy.cz