Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
22. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 14 září 2017, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 14. 9. 2017 do Hostince u Čendy
od 17.00 hodin

22. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
 5. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
 6. Strategický plán obce Baška na období let 2016-2026
 7. Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení - domov pro seniory Frýdek-Místek (p. Javůrková)
 8. Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální péče v zařízení - domov pro seniory Frýdek-Místek (p. Siatková)
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
 10. Prodej pozemku parc. č. 93, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 258m2, a pozemku parc. č. 96/11, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 836m2, vše k.ú. Baška.
 11. Nabídka odkupu pozemku p.č. 1356/3, k.ú. Baška
 12. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2017
 13. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška v I. pololetí 2017
 14. Diskuze
 15. Usnesení
 16. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Hostinec U Čendy
Hodoňovice 43
Hodoňovice
739 01
http://www.hostinecucendy.cz