Adresáře Formuláře

Dokumenty

dokument Čestné prohlášení - studenti

Čestné prohlášení k osvobození místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro studenty

pdf Dodatek ke kulturním akcím

dokument Hlášení hudební produkce, poplatek ze vstupného

Hlášení hudební produkce a poplatek ze vstupného.

dokument Návrh na pořízení územního plánu

Návrh na pořízení územního plánu (§ 46 zákona č. 183/2006 Sb.)

dokument Přihláška k vítání občánků

spreadsheet Prohlášení o vlastnictví chaty

Prohlášení pro poplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

dokument Žádost o obecní byt

Žádost o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání bytů obce

dokument Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

spreadsheet Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace

Formulář pro žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška.

dokument Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

dokument Žádost o povolení sjezdu

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

dokument Žádost o přidělení čísla popisného

Žádost o přidělení čísla popisného – evidenčního

dokument Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky obce Baška č. 1/2010)

dokument Žádost o vrácení přeplatku poplatku za psa

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za psa (místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Baška č. 1/2010 o místních poplatcích) např. z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí psa.

dokument Žádost o zvláštní užívání komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (provádění stavebních prací, položení inženýrských sítí, ... )