Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 8.3.2017

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa, R. Bohačík, R. Bystroň, M. Válek, D. Vrubel
Nepřítomni: J. Amzler, J. Zámečník

Projednávané body:

 1. Informace ze zastupitelstva obce:
  Předseda komise informoval o hlasování zastupitelstva týkajícího se rekonstrukce mostu a o posílení spojů MHD do zastávky Hodoňovice, Kamenec.
 2. Měření rychlosti v obci:
  Komise navrhuje ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Frýdek-Místek zavést měření rychlosti pomocí přenosného radaru nebo pevné kamery s radarem v obci na 3 místech: 
  1. Přechod pro chodce u školy v Bašce (zároveň se snížením rychlosti na 40 km/h v okruhu křižovatky a přechodu),
  2. přechod pro chodce u mostu přes Ostravici v Kunčičkách u Bašky a
  3. přechod pro chodce přes II/477 u nádraží v Bašce (nejprve je třeba zřídit tento přechod).

   Měření rychlosti může podle §79a, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provádět i obecní policie: „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“
 3. Dopravní řešení centra obce:
  Komise posoudila předložený návrh ing. arch. Aleše Jílka na řešení dopravní situace v centru obce Baška a další návrh ing. Tomáše Bělunka vypracovaný v rámci diplomové práce na Fakultě stavební VŠB-TUO. Komise konstatuje, že návrh ing. Tomáše Bělunka splňuje požadavky na zvýšení počtu parkovacích míst i zvýšení bezpečnosti silničního provozu v centru obce. Návrh je doplněn točnou autobusů v prostoru před býv. cihelnou. Součástí návrhu je i kompletní návrh dopravního značení. Komise doporučuje realizaci tohoto návrhu (návrh je přílohou zápisu).

  K návrhu předloženému ing. arch. Alešem Jílkem má komise tyto výhrady:
  1. Návrh nemění prostorové uspořádání křižovatky silnice II/477 u obecního úřadu, pouze mění přednost v jízdě (výhodou návrhu ing. Bělunka jsou výrazné snížení průjezdové rychlosti ve směru od Pržna na Staré Město a lepší rozhledové poměry v křižovatce);
  2. nižší počet parkovacích míst za obecním úřadem s větším nárokem na zábor plochy (nevhodné uspořádání parkovacích míst);
  3. obousměrný průjezd komunikací přes parkoviště za obecním úřadem zmenšuje plochu využitelnou k parkování a komplikuje provoz na silnici II/477 při odbočování vlevo ve směru od Kunčiček na parkoviště v těsné blízkosti železničního přejezdu;
  4. v případě předpokládaného přesunu žel. zastávky Baška směrem k obecnímu úřadu výrazně podhodnocená kapacita parkovacích míst, navíc by v tomto případě byla možnost pokrytí části nákladů na řešení centra obce ze speciálních dotací (parkoviště P+R).

   Pro zvýšení bezpečnosti přechodů v centru obce doporučuje komise jejich vybavení bezpečnostními prvky (např. diodovými svítidly osazenými do vozovky a reflexními prvky).
   Komise dále doporučuje před realizací dopravního řešení centra obce provést co nejdříve tyto změny, které nevyžadují žádné stavební zásahy (i vzhledem k plánované výstavbě školy v centru obce a výuce v náhradních školních prostorách od 1.9.2017):
   1. Požádat Policii ČR o změnu přednosti v jízdě na křižovatce silnice II/477 u obecního úřadu tak, aby hlavní silnice vedla po trase silnice II/477, tj. ve směru od Kunčiček na Staré Město;
   2. vybudování přechodů pro chodce u kostela sv. Václava a u prodejny Poháry Bauer směrem k obecnímu úřadu;
   3. zjednosměrnit a vhodně zúžit komunikaci kolem obecního úřadu od stávající zastávky autobusu přes parkoviště k silnici II/477, uvolněný prostor využít na další parkovací místa vyznačená vodorovným dopravním značením včetně dočasného stání pro autobusy MHD.
 4. Různé:
  1. Komise žádá vedení obce o poskytnutí informace o stavu řešení osvětlení v obci, aby se k této otázce mohla vyjádřit (viz zápis ze dne 19.10.2016).
  2. Komise dále žádá o poskytnutí informace k plánované realizaci chodníku od Bašťanky směrem ke Kotvě.
  3. Komise opakovaně upozorňuje na nedostatečné zabezpečení podchodu pod silnicí I/56 v Hodoňovicích – Kamenci. Stále chybí vhodná zábrana, která by zamezila rychlému vjezdu cyklistů na místní komunikaci (viz zápis ze dne 23.11.2016).
  4. Komise dále připomíná nutnost realizace parkoviště u hřbitova v Bašce na pozemcích v sousedství hřbitova. Současná nevyznačená parkovací plocha v těsné blízkosti hřbitova a silnice je z hlediska bezpečnosti i kapacity nevyhovující (viz zápis ze dne 23.11.2016).
  5. Komise žádá o zveřejňování svých zápisů na webových stránkách obce po schválení předsedou komise a zaslání zápisu Radě obce.
 5. Urgence návrhu na odvolání členů komise:
  Komise dosud nedostala vyjádření Rady obce Baška na opakovaný návrh na odvolání členů komise. Upozorňuje navíc na neaktuální seznamy členů komise na webových stránkách obce, kde je např. stále uveden na jednom místě jako předseda komise Pavel Špok.

Komise tedy opětovně hlasy všech přítomných členů navrhuje odvolat podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, §102, odst. 2, pís. h) členy komise, kteří se více než rok neúčastní práce komise, jmenovitě: J. Amzlera a J. Zámečníka.

Příští schůze komise se uskuteční 19.4.2017 (středa) v 16:00 na Obecním úřadě Baška.

Přílohy:

20170308 KDB Belunek centrum

20170308 KDB Belunek centrum znaceni

20170308 KDB Belunek tocna
20170308 KDB Belunek tocna znaceni

20170308 KDB Jilek centrum