Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 4. 4. 2016

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa
Nepřítomni: J. Amzler, R. Bohačík, D. Vrubel, J. Zámečník
Hosté: M. Čajánek, R. Grygařík, P. Šole, R. Vavřík

Komise zasedala za účasti místostarosty M. Čajánka a tří pořadatelů Auto-moto burzy konané v sobotu 26.3.2016 pod přehradou v Bašce. Komise projednala stížnost ing. P. Nováka na neprůjezdnost silnic směrem na Skalici a na Dřevěný kopec, parkování na veřejné zeleni, nerespektování zákazu stání, ohrožení občanů Bašky tím, že nebyla zajištěna průjezdnost obcí pro vozidla IZS a ničení obecního majetku (stání na nově vybudované dešťové kanalizaci pod Panským kopcem) v souvislosti s probíhající Auto-moto burzou.

Předseda komise R. Tomáš informoval o tom, že provedl místní šetření na pozemcích, které byly dotčeny konáním Auto-moto burzy, a neshledal poškození obecního majetku.

Účastníci se shodli na následujících podmínkách pro příští konání Auto-moto burzy v Bašce:

  1. vymezení parkovacích míst na území obce tak, aby nedocházelo k parkování na veřejné zeleni mimo vyznačené parkovací plochy a aby byla zachována průjezdnost silnic;
  2. jako možné parkovací místo byla navržena louka na pozemcích parc. č. 840-845 ve vlastnictví Obce Baška u silnice II/477 naproti Stavebnin Carbol;
  3. na vymezená parkovací místa budou účastníky burzy navádět tabule na všech příjezdových komunikacích do obce;
  4. pan místostarosta M. Čajánek navrhl, aby organizátorům Auto-moto burzy vypomáhal v pořadatelské službě Sbor dobrovolných hasičů Baška, navrhl rovněž spoluúčast obce Baška na organizaci akce a umístění dočasných dopravních značek (zákaz stání) na kritická místa v obci po dobu konání burzy;
  5. komise doporučuje označit nepřehledné místo ve stoupání na komunikaci od Bašťanky směrem k přehradě za odbočkou na Dřevěný kopec trvale značkou Zákaz zastavení v obou směrech.

Další projednávané body:

  1. Pan P. Šole upozornil na možnost zaplavení svého pozemku a domu v případě zvýšené hladiny Baštice při realizaci plánovaného chodníku podél komunikace od Bašťanky k přehradě. Pan místostarosta M. Čajánek ujistil, že pan Šole může vznést tuto připomínku při projednávání realizace akce s občany.
  2. Příští schůze komise se uskuteční 20. 4. 2016 na Obecním úřadě Baška.

Napsal: P. Alexa
Schválil: R. Tomáš