Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 22.6.2016

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa
Omluven: J. Zámečník
Nepřítomni: J. Amzler, R. Bohačík, D. Vrubel, J. Zámečník
Hosté: R. Bystroň, M. Válek

Projednávané body:

 1. Rekonstrukce mostku u býv. cihelny v Bašce na silnici II/477:
  Obec Baška obdržela dne 16.12.2014 žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na akci „Silnice II/477 - rekonstrukce mostu ev. č. 477-032 přes místní potok v obci Baška“. Investor navrhuje provizorní přemostění mimo stávající most a vybudování provizorní komunikace přes přilehlý parčík s vykácením cca 11 stromů. Předpokládaná doba rekonstrukce jsou 3 měsíce. Dendrologický posudek není negativní, ale doporučuje zvážit, zda je zásah do uvedených ploch parčíku s vykácením stromů opravdu nezbytný. V případě varianty uzavírky silnice II/477 a objízdné trasy přes I/56, vyčíslil ČSAD Frýdek-Místek zvýšené náklady spojené se zajištěním dopravy na 960 tis. Kč. Ing. M. Hronovský, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu FM sdělil, že by zvýšené náklady ve výši 231 tis. Kč požadovali po obci (v případě ukončení linky č. 14 v zastávce Baška, cihelna, a prodloužení linky č. 3 do Janovic). P. Alexa konzultoval záležitost na Stavební fakultě VŠB-TUO. Ať už jakákoli forma provizorní vozovky (betonové panely/asfalt) projeví své zatížení do neupraveného terénu a mohly by nastat i další škody. Doba výstavby záleží na způsobu provádění, materiálu mostu, druhu porušení nosných i nenosných konstrukcí apod. Rekonstrukce může trvat v případě opravy vozovky a obnovení ochrany 2 týdny nebo v případě výměny některých nosných prvků i půl roku (nutné technologické přestávky, použitá technologie, stísněné poměry, stížená manipulace).
  Komise doporučuje obrátit se na investora a vyžádat si projektovou dokumentaci stavby včetně časového harmonogramu a znaleckého posudku o stavu mostu.
 2. Připomínky občanů:
  1. Upozornění na extrémně nepřehlednou situaci při výjezdu od kempu nad přehradou v Bašce na silnici od Skalice (p. Kocich): Úhel vozovek nedovoluje pohled vlevo a tedy bezpečné posouzení situace při výjezdu. Také řidiči aut, která směřují ze Skalice dolů, nevidí vozidla směřující od kempu k výjezdu na tuto silnici. Porost to ještě znesnadňuje. Vyřešila by to instalace zrcadla.
   Komise navrhuje provést nejprve odstranění porostu obecními službami Baška a poté vyhodnotit situaci a vyjádřit se k případné instalaci zrcadla. Předseda komise R. Tomáš v tomto smyslu odpoví p. Kocichovi.
  2. Nové dopravní značení na křižovatce na Hlinách (pí. Opravilová): V minulosti byla komunikace do Palkovic považována za hlavní silnici. Na křižovatce u domu čp. 369 byla umístěna značka „Dej přednost v jízdě“. Nyní byla tato značka odstraněna a nahrazena značkami „Křižovatka“. Lidé z Palkovic a okolí si často myslí, že jsou na hlavní silnici jako dříve, a navíc vzhledem k plotu je křižovatka nepřehledná. Pomohlo by zrcadlo a označení křižovatky, aby si to lidé všimli. Dále by bylo vhodné umístit alespoň 2 retardéry mezi domem čp. 96 a Pohodou, aby se dodržovala rychlost v uzavřené obci.
   Komise se domnívá, že umístění značek „Křižovatka“ na křižovatce u domu čp. 369 by mělo vést řidiče ke snížení rychlosti průjezdu křižovatkou s předností zprava. Na změnu úpravy dopravního značení lze na přechodnou dobu upozornit informativní provozní značkou IP22 „Změna místní úpravy“. Vzhledem k plánovanému rozšíření kanalizačního řádu na Hlíny a předpokládanému rozšíření místní komunikace ve směru na Palkovice včetně řešení dopravní situace komise nedoporučuje umístění retardérů. Rovněž stanovení nejvyšší dovolené rychlosti zákazovou dopravní značkou B 20a bez kontroly ze strany policie by nepřineslo požadovaný efekt. P. Alexa v tomto smyslu odpoví pí. Opravilové.
 3. Návrh nových členů komise:
  P. Alexa upozornil na §122, odst. 4 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, kde se o komisích Rady obce píše: „Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.“ Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě schůzí komise neúčastní 4 ze 6 jejích členů, není de facto komise usnášeníschopná. Předseda komise R. Tomáš se proto obrátí na tyto členy s dotazem, zda se chtějí práce komise aktivně účastnit. V případě, že nebudou mít zájem, navrhne předseda Radě obce jejich odvolání podle §102, odst. 2, pís. h). Zároveň komise navrhuje Radě obce jmenovat novými členy komise ing. Mojmíra Válka (viz zápis ze dne 20.4.2016) a ing. René Bystroně.
 4. Vyjádření Rady obce k zápisu komise ze dne 20.4.2016:
  P. Alexa seznámil se Sdělením Rady obce Baška č. 976/2016 týkajícího se jednotlivých bodů zápisu ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost ze dne 20.4.2016. Sdělení Rady obce Baška je přílohou tohoto zápisu.
  K bodu 3) – odbočce cyklostezky na přehradu Baška a jednání s vlastníky předmětných pozemků – komise doporučuje obrátit se v této věci na Krajský úřad.
 5. Příští schůze komise se uskuteční 21.9.2016 v 16 h na Obecním úřadě Baška.

Sdělení Rady obce Baška

Rada obce Baška projednala na svém 47. zasedání dne 31.5.2016 „Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška“ ze dne 20.4.2016, projednávané body bere na vědomí a sděluje k nim následující:

Bod 1a) Obec Baška bude informovat občany obce o probíhajících zemních pracích způsobujících zhoršení průjezdnosti místních komunikací prostřednictvím webových stránek obce (sekce rychlé zprávy) a rozhlasu. Avšak zajistit dopravní značení a řádné informování občanů je především povinnost firmy, která práce na komunikaci provádí.

Bod 1b) Obec Baška bude pokračovat v jednáních s vlastníky pozemků pod plánovanou novou místní komunikací na Dřevěném kopci, za účelem jejich odkoupení a realizace komunikace, která by odlehčila stávající kapacitně nedostačující místní komunikace vedoucí na Dřevěný kopec.

Bod 1c) Obec Baška dne 13.6.2016 podala podnět na vedení místě příslušné České pošty o sjednání nápravy. Bod 2a) Oprava místní komunikace p.č. 1106, k.ú. Baška se již delší dobu řeší v souvislosti s reklamací povrchu realizované po stavbě kanalizace. Nyní připravuje podklady pro výběr zhotovitele na opravu této místní komunikace. Obec Baška v současné době jedná se zhotovitelem kanalizace o uznání reklamace, a zároveň se zpracovává znalecký posudek stavu této místní komunikace pro případné další soudní řízení.

Bod 2b) Předpoklad komplexní opravy komunikace p.č. 472 – od pana Urbiše až po podchod pod silnicí I/56 je v roce 2017. Omezení prašnosti v úseku stávajících RD bude řešeno zástřikem tryskovou metodou. Pro zdárnou realizaci opravy je nutné majetkové vypořádání pozemků pod komunikací. Bez převedení pozemků do vlastnictví obce není možno pozemky jakkoli zhodnocovat. Obec v tuto chvíli již vstupuje do jednání s vlastníky pozemků pod komunikací a po úspěšné dohodě o převodu pozemků Obec zadá zpracování projektové dokumentace nové komunikace.

Bod 3) Komisí navrhovaná odbočka cyklostezky na přehradu Baška vede po soukromých pozemcích a bylo by nejprve nutné složité majetkoprávní vypořádání. Na základě zkušeností z výstavby kanalizace, kdy bylo zapotřebí část těchto pozemků dopravně využívat (zejména přístupová komunikace k Frygestě, po níž vede značná část navrhované trasy) by omezení vlastnického práva dotčených pozemků strpěním cyklodopravy představovalo značné finanční zatížení obecního rozpočtu, pokud by se vůbec podařilo toto s vlastníky předmětných pozemků dohodnout.

Bod 4) Vzhledem k pravidlům, za nichž referendum probíhá, Rada obce nevnímá vyjádření vůle občanů k přemístění železniční zastávky v Bašce prostřednictvím referenda za dostatečně vypovídající sdělení požadavku občanů žijících v obci Baška k přemístění, když pro závazný výsledek postačí účast jen 30% voličů.

S pozdravem
Irena Babicová
starostka