Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 20.4.2016

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa
Omluven: J. Zámečník
Nepřítomni: J. Amzler, R. Bohačík, D. Vrubel, J. Zámečník
Hosté: M. Válek

Projednávané body:

 1. Připomínky občanů k dopravní situaci v Bašce:
  1. Dne 20.4.2016 zablokoval SmVaK místní komunikaci (odbočku na Dřevěný kopec ze silnice od Bašťanky na Skalici) z důvodu čištění kanalizační stoky. Uzávěrka místní komunikace nebyla vyznačena dopravními značkami.
   Komise doporučuje informovat občany v předstihu o neprůjezdnosti místních komunikací prostřednictvím obecního rozhlasu, na internetových stránkách obce, zasíláním emailovin a rovněž i přenosnými dopravními značkami, jak bývá zvykem např. ve městech při čištění místních komunikací.
  2. Vzhledem k rostoucímu počtu nových domů v lokalitách Baštice a Dřevěný kopec nestačí kapacitně stávající komunikace.
   Komise proto doporučuje obnovit jednání s vlastníky pozemků na trase plánované komunikace od přehrady Baška na Dřevěný kopec včetně nabídky vyšší ceny za výkup pozemků.
  3. Předseda komise R. Tomáš upozornil na automobil České pošty, který pravidelně v ranních hodinách projíždí Kunčičky u Bašky rychlostí, která výrazně převyšuje maximální povolenou rychlost v uzavřené obci a ohrožuje tak bezpečnost chodců i dalších účastníků silničního provozu.
   Komise doporučuje vedení obce obrátit se na Českou poštu a upozornit na nebezpečné chováníjejího zaměstnance s žádostí o zjednání nápravy.
 2. Stav komunikací v obci:
  1. Komise upozorňuje na nutnost oprav místní komunikace – odbočky na Dřevěný kopec ze silnice od Bašťanky na Skalici. Zasypání výtluků a děr funguje pouze krátce do nejbližšího deště. Lepší by byly asfaltové záplaty na nejvíce poničená místa u jedné kanalizační šachtice a na dalších několika místech nad kanalizační stokou, které by měl zaplatit zhotovitel kanalizace (bylo by možné využít k uhrazení část dosud nezaplacené zálohy?). Dále upozorňujeme na posunuté betonové odtokové žlaby na několika místech podél této komunikace a na nutnost pravidelného čištění příčných roštových žlabů přes komunikace (např. žlab přes komunikaci směrem k restauraci U studny na křižovatce se silnicí od Bašťanky na Skalici je prakticky zcela zanesený a tedy nefunkční).
  2. Komise dále upozorňuje na nutnost obnovení asfaltového povrchu u místní komunikace v Kunčičkách u Bašky parc. č. 472 kolem p. Urbiše. Před stavbou kanalizace měla komunikace asfaltový povrch, nyní je povrch pouze prašný. Při průjezdu aut a většího počtu cyklistů (bylo napočítáno až 87 cyklistů za hodinu) je prašnost značná. Komise se domnívá, že by po ukončení stavby kanalizace měly být všechny dotčené komunikace do původního stavy, a tedy i tato komunikace by měla mít asfaltový povrch.
 3. Cyklostezka k přehradě Baška:
  Komise navrhuje realizaci odbočky k přehradě ze schválené trasy cyklostezky od lávky přes Ostravici u žel. st. Baška: Trasa by vedla po lávce přes Ostravici, přejezdem přes silnici II/477 společně s přechodem pro chodce u žel. st. Baška a dále doprava po stávajícím rozšířeném chodníku až ke komunikaci v majetku firmy Frygesta. Po této komunikaci by cyklostezka pokračovala směrem k přehradě a po pozemku parc. č. 2009/3 kat. ú. Baška v majetku Obce Staré Město na korunu hráze přehrady, po této koruně dále směrem k areálu autokempu u přehrady (trasa vyznačena na přiložené mapě). Celá trasa cyklostezky by měla vést po zpevněné cestě.
 4. Železniční zastávka v Bašce:
  Předseda komise R. Tomáš navrhl uspořádat místní referendum k přemístění železniční zastávky v Bašce. Komise vyslovila souhlas s tímto návrhem. Podle zákona o místním referendu č. 22/2004 Sb. může místní referendum vyhlásit přímo obec na základě usnesení zastupitelstva obce nebo rozhodne o konání místního referenda zastupitelstvo na základě návrhu přípravného výboru. Termín referenda je vhodné z důvodu úspory nákladů spojit s volbami.
 5. Návrh na nového člena Komise:
  Komise navrhuje Radě obce Baška jmenovat Ing. Mojmíra Válka, bytem Baška, který má zájem pracovat v Komisi pro dopravu a bezpečnost, jejím členem.
 6. Příští schůze komise se uskuteční 18.5.2016 v 16 h na Obecním úřadě Baška.

Zapsal: P. Alexa
Schválil: R. Tomáš

Zapis_KDB_20_4_2016.pdf