Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 19. 10. 2016.

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa, R. Bystroň, M. Válek
Nepřítomni: J. Amzler, R. Bohačík, D. Vrubel, J. Zámečník
Zapsal: P. Alexa
Schválil: R. Tomáš

Projednávané body:

 1. Informace o diplomové práci řešící dopravu v centru obce:
  P. Alexa informoval o diplomové práci Bc. Tomáše Bělunka, studenta VŠB-TUO, která se zabývá návrhem řešení dopravní situace v centru obce Baška. V práci je navržena na základě monitorování intenzity dopravy v průběhu dne změna přednosti v jízdě na křižovatce silnice II/477 u obecního úřadu. Podle návrhu by měla být silnice II/477 od Kunčiček u Bašky směrem na Staré Město hlavní silnicí. Návrh dále předpokládá vybudování dvou zálivů pro autobusové zastávky na silnici II/477 u školy a u obecního úřadu, vybudování točny pro autobusy u cihelny a rozšíření parkovacích míst u obecního úřadu včetně jednosměrného provozu na komunikaci přes parkoviště. Situační nákresy s návrhem dopravního řešení u obecního úřadu a u cihelny jsou přílohou zápisu.
  Komise doporučuje jeho realizaci předloženého návrhu, který zvýší mj. bezpečnost přechodu pro chodce u školy, protože vozidla přijíždějící po vedlejší komunikaci od Pržna směrem na Staré Město budou nucena snížit rychlost při vjezdu na hlavní silnici.
 2. Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci:
  1. Zákaz vjezdu vozidel s hmotností vyšší než 7 t do obce:
   Po podrobné diskusi komise doporučuje z omezení vjezdu vozidel s hmotností vyšší než 7 t vyloučit silnici II/477 (Staré Město – napojení na I/56) vzhledem k možnosti průjezdu nákladní dopravy z průmyslové zóny ve Starém Městě. Zatím nebyl zaznamenán významný nárůst kamiónové dopravy přes obec, komise doporučuje situaci dále monitorovat a v případě zvýšeného nárůstu se k tomuto tématu vrátí. Zároveň komise upozorňuje na nutnost výjimky z případného omezení vjezdu pro domíchávače v souvislosti se stavební činností na území obce.
  2. Návrh na snížení rychlosti v obci na 40 km/h:
   Komise s tímto návrhem souhlasí. Pro zvýšení bezpečnosti zejména na přechodu před školou v Bašce doporučuje instalaci řízeného semaforu (podobně jako v Metylovicích) a dále změnu přednosti v jízdě na křižovatce silnice II/477 u obecního úřadu (viz bod 1 zápisu).
   Na základě připomínek občanů komise projednala možnost umístění retardérů v obytných částech obce na úsecích, kde vozidla projíždějí častěji zvýšenou rychlostí a ohrožují tak bezpečnost občanů. Komise se k tomuto tématu staví kladně, upozorňuje ale na nutnost projednání s Policií ČR.
  3. Působení Městské policie z Frýdku-Místku na území obce:
   Komise vítá smlouvu, která umožní činnost městské policie na území obce. Zároveň doporučuje rozšířit dobu působení policie z dopoledních hodin (7 – 12 h) i na vymezené odpolední hodiny s upřesněním úkolů (např. i měření rychlosti v obci).
  4. Kvalita místních komunikací v obci:
   Vzhledem k množství připomínek týkajících se kvality místních komunikací v obci doporučuje komise vypracovat a zveřejnit plán obnovy komunikací.
   K připomínce, že na zhoršený stav komunikace na Hlínách má vliv její používání těžkými zemědělskými stroji Beskyd Agro, komise upozorňuje, že Beskyd Agro platí obci určitý příspěvek, který je možné využít na opravy komunikace. Bylo by vhodné doložit výši příspěvku a jeho využití.
   Komise upozorňuje na rozbitou mřížku u pojezdového odvodňovacího žlabu na odbočce k parkovišti pod přehradou ze silnice na Skalici.
  5. Rozšíření obytných zón v obci:
   Vzhledem k nové výstavbě v obci doporučuje komise rozšířit oblasti se sníženou rychlostí na 30 km/h i na oblasti s novou zástavbou (např. místní komunikace na Dřevěný kopec, v tomto případě by se jednalo pouze o posunutí dopravní značky o ukončení zóny 30 km/h).
  6. Nové osvětlení v obci:
   Předseda komise informoval o projektu na nové osvětlení v obci. Komise se může k projektu vyjádřit až po seznámení se zadávací dokumentací.
 3. Návrh na odvolání členů komise:
  Komise navrhuje odvolat podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, §102, odst. 2, pís. h) členy komise, kteří se více než rok neúčastní práce komise, jmenovitě: J. Amzlera a J. Zámečníka.
 4. Příští schůze komise se uskuteční 23.11.2016 v 16:30 na Obecním úřadě Baška.

Příloha č. 1: Řešení dopravní situace u Obecního úřadu Baška
Baska-krizovatka-navrh-reseni

Příloha č. 2: Autobusová točna u býv. cihelny v Bašce
Baska-BUS-stred-tocna-navrh-reseni