Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost zde dne 15. 11. 2017

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa, R. Bohačík, R. Bystroň, M. Válek
Nepřítomen: D. Vrubel

Projednávané body:

 1. Úvodní informace předsedy komise R. Tomáše:
  1. V územním plánu se počítá s oběma variantami trasy cyklostezky Ostrava – Beskydy přes obec Baška – po levém i pravém břehu Ostravice. Nejpravděpodobnější je vedení trasy po pravém břehu Ostravice z Pržna až po lávku u železniční stanice Baška, od které by trasa pokračovala po levém břehu Ostravice směrem na Místek. U této varianty jsou menší problémy s výkupem pozemků.
  2. V podchodu pod silnicí I/56 v Kunčičkách u Bašky (U Stonavských) byly instalovány 4 retardéry.
 2. P. Alexa seznámil se Sdělením Rady obce Baška k zápisu Komise ze dne 25.1.2017 a 8.3.2017 (viz příloha zápisu):
  1. Komise bere na vědomí informaci o skončení členství J. Zámečníka v komisi dnem 18.1.2017 a odvolání J. Amzlera ke dni 16.5.2017.
  2. K zamítnutí požadavku obce na snížení rychlosti na krajských silnicích na 40 km/h na jednání se zástupci Policie ČR a Magistrátu MFM upozorňujeme, že v sousední obci Staré Město je na krajské silnici II/477 snížena rychlost na 40 km/h.
   Navrhujeme snížení rychlosti na silnici II/477 u přechodu pro chodce v Kunčičkách zejména pro zvýšení bezpečnosti přecházejících dětí.
   V případě nedostatečných personálních kapacit pro měření rychlosti v obci ze strany Městské policie FM doporučujeme zvážit možnost použití stacionárního radaru se snímkováním vozidel nebo radaru, který v případě překročení maximální povolené rychlosti ukáže SPZ příslušného vozidla.
   Přechod pro chodce u nádraží v Bašce by bylo možno řešit v případě vybudování plnohodnotné zastávky MHD i na pravé straně silnice II/477 ve směru do Bašky.
  3. K zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení „na místních komunikacích II. a III. tříd v obci“ komise sděluje, že nemá žádné informace o projektu osvětlení (druh a vzdálenost svítidel, provedený světelný výpočet, odborné posouzení, vypořádání se s připomínkami k osvětlení v obci ze strany komise apod.). Komise žádá Radu obce o poskytnutí těchto podkladů, aby se mohla k plánované rekonstrukci vyjádřit.
   Předseda komise informoval o tom, že nové pouliční osvětlení bylo instalováno u domu pí. Sýkorové, a vyzval členy komise, aby se na místě přesvědčili, zda je takové osvětlení vyhovující.
  4. Komise souhlasí s požadavkem Rady obce na nezveřejňování zápisů Komise před projednáním a schválením v Radě obce a doufá, že bude možné zápisy zveřejnit nejpozději do jednoho měsíce po odeslání zápisu Radě obce.
 3. Další projednávané body:
  1. Parkování na točně na Kamenci:
   Komise navrhuje místní úpravu dopravního značení s parkováním na základě povolení vydaného OÚ. Povolenky by se vydávaly pouze na základě žádosti a v omezeném počtu na číslo popisné domů v oblasti točny (např. pro návštěvy místních obyvatel).
  2. Komise upozorňuje na nutnost urychleného zpracování koncepce dopravního rozvoje obce. Povolování nové výstavby v obci znamená rostoucí zátěž pro stávající komunikace především z hlediska jejich kapacity (např. lokality Bahno a Dřevěný kopec).
  3. Komise vznáší dotaz na stav jednání s vlastníky pozemků na trase plánované místní komunikace od přehrady na Dřevěný kopec: Kdo je pověřen jménem obce jednat s vlastníky pozemků a kdo jmenovitě nesouhlasí s výkupem pozemku?
  4. Komise navrhuje zvážit zprovoznění místní komunikace na pozemku parc. č. 1204 jako jednosměrné záložní komunikace ve směru dolů do centra obce pro vozidla do 3,5 t po dobu zimní sezóny.
  5. Komise upozorňuje na skutečnost, že na telefonní číslo Obecního úřadu Baška uvedené na webových stránkách obce nebylo možné se opakovaně dovolat v úředních hodinách.

Příští schůze komise:v lednu 2018 (pozvánky zašle R. Tomáš emailem)